Nyheter

– Den eneste riktige beskrivelsen av dette er fryktkultur

Et arbeidsmiljø preget av frykt, utrygghet og manglende støtte fra sjefen er fullstendig uholdbart i ledelsen av PP-tjenesten, som skal sikre hjelp til de mest sårbare barna i Osloskolen. Det mener opposisjonen i Oslo bystyre som vil be skolebyråden redegjøre for saken.

– Jeg er både overrasket og sjokkert over å lese om fryktkulturen som preger arbeidsmiljøet i PPTs ledergruppe. Overrasket fordi jeg trodde dette var håndtert for lenge siden, og sjokkert over de alvorlige funnene i medarbeiderundersøkelsen, sier Mehmet Kaan Inan (H), fraksjonsleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

– Ingen i Oslo kommune skal grue seg til å gå på jobb fordi de er redde for sjefen sin. Det gjelder også seksjonssjefene i PPT, legger han til.

Fredag avslørte Dagsavisen resultatene fra en fersk medarbeiderundersøkelse som har kartlagt arbeidsmiljøet i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Delrapporten, som beskriver arbeidsmiljøet til de 13 seksjonssjefene i PPTs ledergruppe – som alle jobber direkte under avdelingsdirektør Hanne M. Olsen, avdekker en rekke alvorlige forhold.

  • Dette er noe av det som kommer fram: Utrygghet, der det å gjøre feil kan bli brukt mot deg, vansker med å ta opp problemer og krevende saker og lite støtte og hjelp fra nærmeste leder. Mange gruer seg til å gå på jobb, føler seg forskjellsbehandlet og kjenner manglende trygghet og tillit på arbeidsplassen.

Dette er veldig kritiske forhold.

—  Aina Stenersen (Frp), kultur- og utdanningsutvalget i Oslo.

– Nødt til å gripe inn

Før helgen uttalte verneombud i PPT i Utdanningsetaten, Dan-Jørgen Aasen, at «situasjonen er helt uholdbar å stå i for ansatte over tid». Til Dagsavisen sa han også at det «ikke har skjedd særlige endringer» etter at det skriftlige varselet om forholdene kom i mars.

Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten, Marianne Melby, uttalte på sin side at «det er grunn til å spørre seg om arbeidsmiljøet i ledergruppa i PPT kan sies å være fullt ut forsvarlig».

– Den eneste riktige beskrivelsen av dette er fryktkultur. At dette ikke er tatt på alvor og ryddet opp i for lenge siden er et sykdomstegn for Norges største kommunale etat.

– Siden direktør Marte Gerhardsen tilsynelatende ikke er i stand til å gjøre sin egen etat til et trygt og godt arbeidssted, er byråden nødt til å gripe inn. Dette kan ikke fortsette. Det forstår alle, sier Mehmet Kaan Inan.

Han mener ansatte som gruer seg til å gå på jobb og opplever å bli urettferdig behandlet av sin egen arbeidsgiver, risikerer å bli demotivert og frustrerte.

– Det kan gå ut over arbeidsgleden deres og den viktige jobben de gjør for tusenvis av skolebarn i Oslo, understreker Høyre-politikeren, som vil sette hardt mot hardt:

– Vi vil kreve at skolebyråden kommer til utdanningsutvalget for å redegjøre for status i saken ved første anledning. Dernest må hun svare på hvordan etaten vil gjenopprette tilliten og tryggheten for ansatte sånn at de kan gjøre jobben sin skikkelig. Dette holder ikke, fastslår Høyres Mehmet Kaan Inan.

Aina Stenersen

Opp i spørretimen

Aina Stenersen (Frp) er nestleder i Frps bystyregruppe og sitter i kultur og utdanningsutvalget. Hun mener beskrivelsene av manglende trygghet og tillit fra nærmeste leder, og stor utrygghet og redsel for å gjøre feil fordi det kan bli brukt mot deg, er klare kjennetegn på en usunn fryktkultur i et dårlig arbeidsmiljø:

– Dette er veldig kritiske forhold. Det vi hører beskrevet er ikke et godt arbeidsmiljø, men tvert imot et veldig utrygt arbeidsmiljø med lite rom for læring og utvikling. PPT har en enormt viktig og ansvarsfull oppgave i det å gi et godt tilbud til sårbare barn og unge i Osloskolen. Derfor er denne saken noe vi er nødt til å ta opp og jobbe videre med i bystyret, sier Aina Stenersen til Dagsavisen.

Ansatte skal trives og ha det bra på jobb.

—  Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Hun mener forholdene som beskrives nødvendigvis går ut over både fokus og arbeidskapasitet I PPT. Nå vil hun ta saken opp i første muntlige spørretime i Bystyret. Der er det byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), som må svare.

– Når folk ikke får nødvendig støtte og hjelp fra sin egen sjef og er så redde for å feile, er det ingen tvil om at de ikke får brukt ressursene sine på en optimal måte. Tid, ressurser og mental energi som skulle vært brukt på innholdet i jobben, brukes på andre ting. Dette vil åpenbart gå ut over tjenestene som skal gis til sårbare barn og unge i hovedstaden.

– I tillegg går det også ut over ansatte ute i Osloskolen som skulle fått hjelp og veiledning i sine jobber, understreker Aina Stenersen.

Høyt prioritert

Hun er kritisk til at vernetjenesten har kjent til forholdene i omtrent et år og varslet bekymring allerede i mars – uten at de per i dag mener situasjonen for de ansatte er bedret:

– Det er kritisk at verken direktør Marte Gerhardsen eller skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll har tatt skikkelig grep om dette tidligere. Ikke minst med tanke på at det å skape et trygt og godt arbeidsmiljø på alle nivåer i Osloskolen, er et saksfelt bystyret har prioritert høy og har nedlagt mye arbeid i, fremholder Stenersen.

Hun mener videre at det er avgjørende at direktør Marte Gerhardsen deltar i viktige møter om arbeidsmiljøet i PPTs ledergruppe.

– Som avdelingsdirektørens nærmeste leder og øverste ansvarlige for etaten er dette helt nødvendig, sier Aina Stenersen, som mener alvoret i situasjonen krever at direktøren har «hands on».

– Verre enn noen gang

Hallstein Bjercke (V) er nestleder i Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre. Han reagerer kraftig på det som er kommet fram gjennom Dagsavisens artikkel, men sier samtidig at han ikke er overrasket:

– Det er ikke første gang vi ser en lignende situasjon. Den forrige skolebyråden skulle rydde opp i etaten, fjerne fryktkultur og ta tak i dårlig arbeidsmiljø. Det er nå fire år siden, og var hovedargumentet for å fjerne daværende direktør i etaten, Astrid Søgnen. Hennes etterfølger Marte Gerhardsen satte i gang en storstilt omorganisering på ordre fra den forrige skolebyråden. Nå ser vi at det er verre enn noen gang. Mens det den gang var byråden fra SV som snakket om fryktkultur, så ser vi nå at det er de ansatte. Det er besynderlig at det ikke er blitt bedre, trolig verre – tross svære omorganiseringer, sier Bjercke.

Det er vanvittig frustrerende å sitte og se på at det aldri blir ro.

—  Hallstein Bjercke, Venstres bystyregruppe

– Så vidt jeg husker var det vel også den gang ansatte som snakket om fryktkultur, nærmere bestemt noen av Søgnens direktører i toppledergruppa?

– Ja det var det nok. Jeg sier ikke at alt var bedre før. Problemene skyldes antakelig kompliserte og dyptgripende forhold som det må tas tak i. Problemet er bare at man nå har brukt fire år, og det er fortsatt uro og dårlig arbeidsmiljø i Utdanningsetaten. Det er vanvittig frustrerende å sitte og se på at det aldri blir ro til å skape en god skole for ungene våre, sier Bjercke, som i likhet med Stenersen vil ha skolebyråden på banen:

– Nå forventer vi at byråden selv tar tak og viser oss hva hun har tenkt til å gjøre det. Det kan ikke bare være presse og opposisjonen som er opptatt av ro rundt Osloskolen, uttaler Hallstein Bjercke til Dagsavisen.

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Har tillit

Dagsavisen har bedt skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) om kommentar til saken, og svar på om hun vil foreta seg noe konkret i lys av det som har kommet fram gjennom Dagsavisens artikkel, og dernest om hun er bekymret for situasjonen i PPTs toppledelse.

I en e-post svarer byråden slik:

– Som øverste ansvarlige for Osloskolen er jeg opptatt av ansatte skal trives og ha det bra på jobb. Jeg har tillit til at Utdanningsetatens ledelse følger opp denne saken på en god måte. Jeg registrerer at utdanningsdirektør Marte Gerhardsen understreker at etatens ledelse tar resultatene fra undersøkelsen på alvor, og at det jobbes med å ta tak i utfordringene som fremkommer, skriver byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: