Nyheter

– Ikke forsvarlig å tvangsreturnere afghanere til Afghanistan

Både Afghanistankomiteen og deler av opposisjonen på Stortinget mener det ikke kan forsvares at afghanere i Norge nå risikerer tvangsutsendelse til det krigsherjede landet.

– Utlendingsmyndighetene bør etter vår oppfatning innvilge opphold på humanitært grunnlag, slik at de som allerede har levd med usikkerhet rundt sin sak i mange år får en avklaring. Det er viktig at det gis arbeids- og oppholdstillatelse, sier Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistankomiteen.

Mandag skrev Dagsavisen om Mustafa Davodi. Han er en av mange afghanere i Norge som hadde et vedtak om utreiseplikt da Taliban tok over makta i Afghanistan.

Som følge av urolighetene og kaoset som oppsto da internasjonale styrker trakk seg ut av Afghanistan i fjor sommer, innførte norske utlendingsmyndigheter en midlertidig stans i tvangsreturer til landet.

Davodi og andre afghanere med utreiseplikt fikk dermed et pusterom, og i fjor høst sendte Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) en omgjøringsbegjæring på vegne av Davodi. Men han har fortsatt ikke fått svar på om han får opphold eller ikke.

– Selv om jeg vet at de ikke kan ta meg mens klagen behandles, kjenner jeg på mye stress. Det sitter i kroppen, uttalte Davodi.

Afghaneren som har levd i skjul i Norge i mange år, frykter at myndighetene igjen skal lande på at han ikke har et beskyttelsesbehov og at det kan resultere i tvangsutsendelse til Afghanistan – et land han aldri har bodd i siden foreldrene flyktet til Iran før han ble født.

Har Norge avtale med Taliban?

I januar besluttet Utlendingsnemnda (UNE) at den midlertidige bestemmelsen om returstans skulle oppheves med virkning fra 1. mars i år. UNE har nå behandlet en rekke klagesaker fra afghanere som har hatt utreiseplikt.

De fleste har fått oppholdstillatelse i Norge, men det er også noen som ikke har fått det, som betyr at de fortsatt har utreiseplikt.

Ifølge Politiets utlendingsenhet (PU) har ingen blitt uttransportert ennå, men de ville av «politioperative hensyn» ikke kommentere om det i praksis lar seg gjøre.

Dagsavisen har nå spurt Justis- og beredskapsdepartementet om Norge har en returavtale med afghanske myndigheter, altså Taliban.

Kommunikasjonsavdelingen har meldt tilbake at Norge, Afghanistan og UNHCR inngikk en trepartsavtale om retur i 2005, og skriver:

«En returavtale er ingen forutsetning for retur, men skal sikre forutsigbarhet og effektive prosedyrer. Dette er en folkerettslig bindende avtale mellom partene, og som andre folkerettslige avtaler gjelder den uavhengig av hvem som sitter med den faktiske makten i landene.»

Kommunikasjonsenheten skriver videre at det er utlendingsforvaltningen som vurderer behovet for beskyttelse på individuelt grunnlag for personer fra Afghanistan.

Dagsavisen har også spurt om norske myndigheter har vært i dialog med Taliban om tvangsutsendelse av afghanske asylsøkere. Utenriksdepartementet har meldt tilbake at «returavtalen ikke har vært tema i samtaler med de nåværende makthaverne i Afghanistan».

– Ikke forsvarlig

Det er mange som mener at norske myndigheter ikke burde opphevet den midlertidige suspensjonen av utreiseplikten.

– Afghanistankomiteen mener fortsatt det ikke er forsvarlig å tvangsreturnere afghanere til Afghanistan, da den menneskerettslige-, humanitære- og økonomiske situasjonen i landet fortsetter å forverre seg, sier Kjølseth i Afghanistankomiteen og legger til:

– En allerede svak økonomi har kollapset, og i september 2021 viste FNs prognoser at 97 prosent av befolkningen, som anslås å være på 40 millioner, sto i fare for å falle under fattigdomsgrensen.

For noen dager siden gikk FN ut og anslo at rundt 24 millioner mennesker i Afghanistan trenger humanitær hjelp og at seks millioner står i fare for hungersnød.

– Ekstremvær, jordskjelv og flom i sommer har ødelagt hus, skoler, infrastruktur, helsestasjoner og avlingene til bøndene i de distriktene som ble rammet. Rundt 9,6 millioner barn har ikke nok mat og 362.000 mennesker trenger umiddelbar humanitær hjelp og husly etter jordskjelvet i sommer, sier Kjølseth.

Taliban-soldatar skjøt i luften og slo flere kvinner som demonstrerte i Kabul nylig.

Hun mener det heller ikke er noen tvil om at menneskerettighetssituasjonen har forverret seg.

– Menneskerettighetene i landet forvitrer, og særlig for kvinner og jenter er situasjonen dramatisk. Taliban krenker kvinner og jenters rettigheter når det kommer til utdanning, arbeid og bevegelsesfrihet. Taliban arresterer vilkårlig for brudd på deres kvinnediskriminerende regelverk, og mangelen på rettssikkerhet kombinert med økende fattigdom, har i tillegg bidratt til en økning i både barne- og tvangsekteskap.

Vil stanse tvangsreturer

– Jeg frykter for livene til dem som eventuelt blir sendt tilbake, sier Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for partiet Rødt.

Rødt er sterkt imot at UNE opphevet suspensjonen av utreiseplikten tidligere i år, og i mai foreslo partiet at regjeringen må hindre at afghanere blir tvangsreturnert til Afghanistan.

SV, MDG og Pasientfokus støttet Rødt i at regjeringen må instruere utlendingsmyndighetene om å forlenge suspensjonen av utreiseplikten med umiddelbar virkning.

Flertallet bestående av Ap, Høyre, Frp og Sp mente en slik instruksjon fra politisk ledelse vil undergrave systemet som utlendingsforvaltningen er bygget på og viste til at departementet ikke var involvert i avgjørelsen om å innføre midlertidig stans i utreiseplikten eller beslutningen om å oppheve den.

Lund som fremmet forslaget på vegne av Rødt, har ikke tenkt å gi seg selv om de ikke fikk flertall.

– Vi kommer ikke til å gi opp denne kampen for afghanerne, og vi ber innstendig om at regjeringen gjør en ny vurdering. Det er helt horribelt at vi har åpnet opp for tvangsreturer når FN sier at det ikke er trygt å returnere mennesker til Afghanistan.

Tobias Drevland Lund og Rødt mener suspensjonen i utreiseplikten for afghanere må forlenges snarest.

Rødt-politikeren har møtt Davodi som Dagsavisen har skrevet om flere ganger.

– Det gjorde veldig inntrykk å høre den historien han fortalte.

Lund forteller også at Rødt stadig har kontakt med personer i Afghanistan, både afghanere som har jobbet for det Forsvaret og andre.

– Vi blir nesten daglig kontaktet av folk i Afghanistan. Mange forteller at de frykter for livene sine, at Taliban kommer på døra og deres familier er i fare.

Rødt har nå stilt skriftlig spørsmål til justisministeren og spurt om hun mener det er trygt for mennesker å bli tvangsreturnert til Afghanistan.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen