Nyheter

Nye voldstall for Osloskolen: Denne typen vold øker

Flere skoler har registrert vold og trusler mot ansatte i Osloskolen i 2021, og det er en økning i svært alvorlig registrerte hendelser.

I 2021 er det flere rapporterte volds- og trusselhendelser i Osloskolen enn i 2020, men færre enn i 2019. Det kommer fram i Utdanningsetatens årsrapport for vold og trusselhendelser mot ansatte for 2021.

Men de siste to årene har pandemien preget skolen med mye hjemmeskole, og klasser har blitt delt inn i mindre kohorter. Rapporten peker også på at dette sammen andre smitteverntiltak kan ha påvirket antall hendelser. Særlig videregående skole har hatt lange perioder med strenge smitteverntiltak som har ført til mye hjemmeskole.

– Tallene for 2021 bekrefter bildet vi har sett tidligere. De fleste hendelser er i spesialskoler og spesialgrupper, og utføres av de yngste elevene. Dette gir oss viktig innsikt i hverdagen til våre ansatte, når vi som arbeidsgiver jobber for et trygt og godt arbeidsmiljø, sier direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen til Dagsavisen.

Vanskelig system

Hovedverneombud i Utdanningsetaten Dag Martin Vikheim mener tallene i virkeligheten er høyere.

– De ansatte jeg snakker med forteller om mange alvorlige hendelser, og det er god grunn til å tro at dette er underrapportering. På videregående skole er det bare rapportert om to svært alvorlige hendelser i hele 2021 – da er det grunn til å spørre seg om det stemmer med virkeligheten. Dette bør undersøkes nærmere, og vi trenger et rapporteringssystem som er enkelt nok til at de ansatte kan bruke det i hverdagen, sier Vikheim.

Siden 2019 har antall skoler som har registrert en eller flere hendelser økt, 134 skoler i 2021, 135 skoler i 2020 og 107 skoler i 2019.

I 2021 ble 362 av hendelsene mot ansatte registrert som svært alvorlige, som er en økning fra 2020 (289) og nedgang fra 2019 (592). 21 hendelser ble meldt til Arbeidstilsynet og 26 hendelser ble politianmeldt.

Etatshovedverneombud i Utdanningsetaten, Dag Martin Vikheim.

Dag Martin Vikheim peker på at de ansatte opplever registreringsverktøyet som tungvint og for tidkrevende.

– Det er heller ikke alle som har praktisk tilgang til å rapportere digitalt, og det er ikke alle som har tilgang til PC. Dette gjelder for eksempel miljøarbeidere og vikarer.

Utdanningsetaten skriver i rapporten at de ønsker at alle som opplever vold og trusler rapporterer hendelsene, og at ansatte opplever støtte når de kommer i situasjoner der elever utagerer med vold og trusler.

– Alle barn og unge skal ha en plass i Osloskolen, også de som krever mer av oss. Derfor må vi både jobbe med å forebygge hendelser, få ansatte til å registrere dem og ikke minst sørge for at våre ansatte får støtte når de kommer i situasjoner der elever utagerer med vold og trusler, sier Marte Gerhardsen.

I rapporten hevder Utdanningsetaten at de fleste av elevene som er involvert i hendelsene er i alderen 6–12 år.

– Volden som utføres av de eldste elevene er potensielt mest skadelig i hendelsesøyeblikket, men det betyr ikke at vold over tid fra en 6-åring ikke er like alvorlig. Det ene er ikke verre enn det andre, og skal ikke vektes opp mot hverandre. Det er viktig at vi har tiltak for å sikre arbeidsmiljøet til de ansatte opp mot alle situasjoner, også de det ikke er like mange av, sier Vikheim.

Leder av Venstres bystyregruppe Hallstein Bjercke sier han ser med bekymring på økningen i registrerte hendelser.

– Selv om pandemien trolig påvirker disse tallene en del er hver eneste hendelse en for mye. De siste årene har vi flere ganger etterlyst flere konkrete tiltak mot vold og trusler i skolen for å sikre et best mulig arbeidsmiljø for elever og lærere, bedre støttefunksjoner for skolene til å håndtere vanskelige situasjoner og ikke minst mer penger til skolene for at de skal ha ressursene de trenger for å jobbe forebyggende, sier Bjercke.

Han mener det gjøres en formidabel innsats på mange skoler, men at det trengs en bedre satsing fra byrådet og etatens side.

Krav fra Arbeidstilsynet

Utdanningsetaten har i lang tid blitt bedt om å gi de ansatte opplæring i hvordan de skal håndtere vold og trusler på jobb.

Arbeidstilsynet utførte i 2019 en rekke tilsyn på flere barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo. Hensikten var å undersøke om gjeldende krav om forebygging og håndtering av vold og trusler om vold på arbeidsplassen oppfylles i Osloskolen. I november 2021 ble etaten truet med dagbøter av tilsynet.

Tilsynet avdekket:

  • For lite konkrete kartlegginger og risikovurderinger når det gjelder vold og trusler.
  • Mangler i rutiner for å sikre opplæring og øvelse når det gjelder vold og trusler.
  • Flere verneombud fungerer lenge i rollen uten at de har fått lovpålagt opplæring.

Marte Gerhardsen har tidligere sagt i et intervju med Dagsavisen at alle de 17.000 ansatte i Osloskolen som trenger og ønsker det vil få tilbud om et kurs med fysiske øvelser.

– Nå gjennomfører vi et felles kompetanseløft for alle som jobber i skolen. Alle ansatte skal gjennom den samme opplæringen, og vi forbedrer våre rutiner og maler. Vi merker oss at Arbeidstilsynet også anerkjenner dette arbeidet, sier Gerhardsen.

Utdanningsetaten slapp å betale dagbøter, men Arbeidstilsynet har gitt dem et nytt varsel om pålegg. Årsaken er at Arbeidstilsynet ikke er fornøyd med måten de ansatte som skal gis øvelse og fysisk opplæring i voldshåndtering, blir plukket ut på.

Tilsynet frykter rett og slett at Utdanningsetatens kartleggingsmetode for hvem som kan bli utsatt for vold og trusler, ikke er god nok.

De er nå blitt bedt om å blant annet gi en skriftlig bekreftelse på at nødvendig praktisk øvelse i forebygging og håndtering av vold og trusler gis til alle ansatte i Utdanningsetaten som har risiko for å utsettes for vold og trusler. Dette og flere krav må etaten svare på innen 1. september i år. Dersom de vil komme med et tilsvar må de levere det innen 11. mai.

– Det er viktig for oss at alle skoler og ansatte får opplæring i det omfanget som de selv har behov for. Vi er opptatt av det samme som arbeidstilsynet. Vold og trusler i skolen er en bransjeutfordring og vi mener at alle ansatte kan ha nytte en opplæring i å håndtere det, sier hovedverneombud Dag Martin Vikheim.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: