Nyheter

– Det største overtrampet var viljen til å forhandle kvinners rett til selvbestemt abort

Åtte år med Høyrestyre har vært åtte tapte år for kvinnehelsen, mener Arbeiderpartiet, som spesielt reagerer på at statsminister Erna Solberg var villig til å forhandle om å stramme inn abortloven.

– Det største overtrampet var viljen til å forhandle kvinners rett til selvbestemt abort. Det viste at regjeringen ikke er villig til å prioritere kvinneliv og kvinnehelse, sier nestleder for Arbeiderpartiet, Hadia Tajik.

Dagsavisen møter Tajik etter at hun har deltatt i «Den store kvinnehelsedebatten» under Arendalsuka.

– Flertallet på Stortinget har vedtatt at kvinner har krav på mer informasjon om kroppen og helsen sin, og å få tilgang på tidlig ultralyd. Likevel har vi en regjering som drar beina etter seg i gjennomføringen av det. Da svikter de også der, sier Tajik.

I mai i fjor vedtok et flertall i Stortinget, bestående av opposisjonspartiene SV, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, at alle gravide skal få tilgang til tidlig ultralyd og blodprøven NIPT, som kan avsløre skader og sykdommer på fostre tidlig i svangerskapet. Lovendringene om dette trådde i kraft 1. juli 2020, men er fortsatt ikke på plass. I juli i år varslet helseminister Bent Høie at tidlig ultralyd heller ikke kommer på plass til alle gravide neste år.

«Konklusjonen er at det er kapasitets- og kompetanseutfordringer med å tilby tidlig ultralyd til alle gravide i 2022», skrev helseministeren i et brev til Stortinget, ifølge Vårt Land.

Mobiliserte til 8. mars-tog

Arbeiderpartiet har listet opp flere eksempler på saker der de mener kvinners helse har blitt nedprioritert av Erna Solbergs regjering. Blant dem er innstramming av abortloven, at de stemte imot å gi alle gravide tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet før uke 12 i det offentlige helsevesenet, at de ikke har satset nok på fødetilbudet, og at de sa nei til forslag om å gi flere jordmødre faste eller hele stillinger i kommunene.

– Kvinnehelse er viktig, og vi trenger en regjering som prioriterer det. Det har vært åtte år med mye prat der Erna Solberg som kvinnelig statsminister har profilert betydningen av kvinnehelse, men hun har på ingen måte vært villig til å sette av penger, lover eller virkemidler for å realisere det pratet. Snarere tvert imot så har hun ledet den regjeringen som har mobilisert flest kvinner til å gå i 8. mars-tog fordi hun har forhandlet kvinners rett til selvbestemt abort, sier Tajik.

Til påstanden om at regjeringen har mobilisert flest kvinner til å gå i 8. mars-tog, svarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet:

– Jeg vil bare påpeke at grunnprinsippene i abortloven har stått fast i hele perioden, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Arbeiderpartiet legger nå fram ti løfter for kvinners helse som de vil prioritere om de vinner valget. Hvis Tajik må trekke fram kun ett av dem, går hun for å styrke fødetilbudet. I det legger hun å styrke bemanningen, følgetjenesten og finansieringen.

– De som bor mer enn 90 minutter unna et sykehus har rett på å ha jordmor til stedet i ambulansen, men de får ikke innfridd den retten fordi det ikke er satt av penger til det. I våre alternative budsjetter har vi gjort det, og det viser at det er mulig å gjennomføre.

Stortinget har «redda» regjeringen

Gro Lindstad, daglig leder for Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål – mener at politikken som føres i Norge i dag fører til at kvinner diskrimineres gjennom hele livsløpet.

I samarbeid med 11 andre kvinne- og arbeidslivsorganisasjoner har Fokus analysert regjeringens likestillingspolitikk i en fersk rapport. Den konkluderer at likestillingspolitikken forvitrer under Solberg-regjeringen. De 12 organisasjonene ber om at kvinner og likestilling må løftes og prioriteres på en annen måte enn i dag.

– De har ikke hatt en systematisk og helhetlig politikk. Rapporten viser også at det er kommet flere initiativ til likestillingspolitikk fra Stortinget enn fra regjeringen. I en del tilfeller er det Stortinget som har «redda» regjeringen ved å føre politikken fremover, sier Lindstad til Dagsavisen.

Da KrF ble med i regjeringen ble likestillingsansvaret flyttet fra barne- og likestillingsministeren til kulturministeren. Det er pussig at kvinner og likestilling skal inn i kulturdepartementet sammen med sport, spill og teater, mener Lindstad.

– Det er ikke der vi hører hjemme. Vi har vært skeptiske til måten regjeringen har organisert kvinner og likestilling på. Trine Skei Grande var mest opptatt av kultur, og Abid Raja er mest opptatt av mangfold. Kjønnslikestilling faller mellom to stoler, og vi er nødt til å trykke på en «restart»-knapp, sier hun.

Har prioritert forskning på kvinnehelse

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at regjeringen selvsagt er opptatt av kvinners helse.

– Vi har arrangert toppmøte om kvinnehelse og utnevnte i mars i år et offentlig utvalg som skal utarbeide en NOU (offentlig utredning journ.anm.) om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Hva som kommer fram der vil være viktig for hvordan regjeringen vil jobbe med kvinners helse fremover, skriver Erlandsen i en e-post.

Videre påpeker hun at regjeringen hele sin regjeringstid har øremerket midler til forskning på kvinners helse med vel ti millioner kroner hvert år til Norges forskningsråd. I statsbudsjettet for 2021 styrket regjeringen denne forskningen med ytterligere ti millioner koner.

– I tillegg har vi jobbet med en rekke konkrete forbedringstiltak for eksempel innen pakkeforløp. Vi har laget pakkeforløp for gynekologisk kreft, og pakkeforløp for lidelser som rammer flest kvinner, som psykisk helse og rus og spiseforstyrrelser. Vi har også igangsatt pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser. Vi har laget en pårørendestrategi som er viktig for kvinner, som ofte bærer den største byrden som pårørende. Og vi har økt bemanning av jordmødre og for helsestasjon. For å nevne noe, skriver Erlandsen.

Vil ha handling framfor ord

Fokus og de 11 andre kvinneorganisasjonene har også fått laget en rapport som vurderer hvordan partienes programmer scorer på likestilling. Rapporten fra Agenda Rådgivning konkluderer at ingen partier tilfredsstiller kravene i FNs kvinnekonvensjon, som skal sikre at kvinner har de samme rettighetene som menn, fullt ut.

«Norge har tidligere fått kritikk fra FNs kvinnekonvensjon for at Norges kjønnsnøytrale lovgivning og praksis kan føre til utilstrekkelig beskyttelse av kvinner gjennom direkte og indirekte diskriminering, og være til hinder for oppnåelsen av faktisk likestilling mellom kvinner og menn», står det i rapporten fra Agenda Rådgivning.

Fremskrittspartiet får strykkarakter og havner på bunn, med Venstre følgende etter.

– Det er ingen av de politiske partiene som får bare tommel opp på kvinne- og likestillingspolitikk. Ingen av dem klarer å oppfylle kravene til FNs kvinnekonvensjon, sier Lindstad til Dagsavisen.

Til tross for at både Arbeiderpartiet og SV kommer bedre ut enn FrP og Venstre, er det forbedringspotensial også hos dem.

– Vi har ikke vært ute etter å lage en rapport som reinvasker venstresiden og tar regjeringen. Vi ville ha en måling ut ifra kravene til kvinnekonvensjonen, og ingen av partiene prioriterer likestillingspolitikk tydelig nok og høyt nok i partiprogrammet sitt, sier Lindstad.

Selv ikke Arbeiderpartiet, som gir hard kritikk til regjeringens kvinnepolitikk, innfrir alle kravene om politikk for likestilling mellom kjønnene.

– Kvinneorganisasjonene og kvinner generelt er lei av løfter og handlingsplaner, og etterlyser reell handling. Vis oss at dette er noe som gjennomføres etter at valget er over, så skal jeg gi en tommel opp, sier Lindstad.

Ap-nestleder Hadia Tajik er glad for at rapporten trekker fram at Arbeiderpartiet og flere andre partier på venstresiden i størst grad innfrir anbefalinger om likestillingspolitikk.

– Alle partiene har en vei å gå. Våre ti forslag viser at Arbeiderpartiet hele tiden jobber for kvinnehelse. En arbeiderpartiledet regjering vil tenke likestilling i alt vi gjør, sier hun.

Strid om abortloven

Mye kan tyde på at det blir et regjeringsskifte i høst. Snittmålingene for juli gir alle de rødgrønne partiene grunn til optimisme idet valgkampen setter i gang for alvor.

Men hvordan blir abortpolitikken om både Arbeiderpartiet og Senterpartiet havner i regjering? Arbeiderpartiet vil utvide muligheten til selvbestemt abort til uke 18, mens Senterpartiet forsvarer dagens abortlov. Det er styrkeforholdet mellom partiene som til slutt vil avgjøre hva slags politikk man får, understreker Hadia Tajik.

– Arbeiderpartiet er veldig tydelig på at vi ønsker å sikre kvinners rett til selvbestemt abort. Mange kvinner forteller at det å oppsøke nemnd når man er i en ekstremt vanskelig situasjon oppleves som en belastning. 99 prosent av damene som går til nemnd og ber om abort før uke 18, får innvilget det, og da regner vi med at er like greit å fjerne de nemndene slik at retten og beslutningen ligger på kvinnen, men at hun selvfølgelig får tilgang på medisinsk veiledning hvis hun vil ha det, sier Tajik.

At kvinnehelse ikke har blitt snakket nok om tidligere, tror Tajik handler om at kvinner har vært underordnet på så mange samfunnsområder. Kvinner er overrepresentert innen deltidsarbeid, på å ikke være økonomisk selvstendig, å ha omsorgsoppgaver og på det å ha ansvar for den mentale planleggingen av familiens hverdag, ifølge Ap-nestlederen.

– Det er klart at disse faktorene også har betydning for kvinners helse. Tidligere har man nok også tenkt at forskningen som har blitt gjort på menn og menns helse, har overføringsverdi til kvinner, og på noen områder har det, men ikke på alle. Et mannehjerte og et kvinnehjerte er faktisk forskjellig, sier hun.

---

Arbeiderpartiets ti løfter for kvinnehelse

  • Reversere alle innskrenkninger som er gjort i abortloven de siste årene
  • Utvide ordningen med gratis prevensjon for unge jenter og kvinner.
  • Styrke fødetilbudet ved å styrke bemanningen, satse på følgetjenesten og bedre finansieringen, for å sikre trygghet for fødende i hele landet.
  • Gi alle gravide tilbud om tidlig ultralyd i svangerskapet før uke 12 i det offentlige helsevesenet, og rett på utvidet fosterdiagnostikk der det er faglig anbefalt, herunder NIPT, samt rådgivning og oppfølging.
  • Utvide ordningen med gratis prevensjon for unge jenter og kvinner.
  • Øke Norges innsats internasjonalt for å gi flere kvinner støtte til å bestemme over egen kropp: USA under Trumpregjeringen kuttet drastisk i støtten til prevensjon og familieplanlegging og kvinners rett til selv å bestemme over egen kropp utfordres i stadig flere land.
  • Følge opp endringene i bioteknologiloven som sikrer flere mulighet til å stifte familie.
  • Avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnens selvbestemmelse skal sikres.
  • Legge fram en ny strategi for kvinners helse, som innebærer styrking av forskning på kvinnehelse, mer kunnskap om kvinnehelse i helseutdanninger og tiltak for å sikre kvinner bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten.
  • Sikre mer kunnskap og vurdere standardiserte diagnoseforløp for sykdommer som kun rammer kvinner og sykdommer der kvinner er overrepresentert, som for endometriose.

---Nyeste fra Dagsavisen.no: