Nyheter

Dette er reglene til sjøs

I og med at pandemien i stor grad hindrer reising til utlandet, har mange nordmenn bestemt seg for å feriere i hjemlandet også i år. Og særlig feriering til sjøs har økt under pandemien. Hvilke regler gjelder for fritidsbåter?

Antallet fritidsbåter i norske farvann øker. Bildet er tatt i det trange sundet Kreppa i Kragerø skjærgård.

Norge har, hvis man tar med alle øyer, til sammen cirka 100.000 kilometer med kystlinje. Bare Canada har lengre kystlinje av verdens land. Kystlinjen har vært instrumentell i utviklingen av Norges historie og økonomi siden vikingtiden.

Og disse geografiske og historiske faktorene gjenspeiles i nordmenns appetitt for fritidsbåter: I 2018 var det 950.000 fritidsbåter, ifølge Båtlivsundersøkelsen. Norboat spådde at dette tallet vil runde 1 million i 2020, hvilket ble oppnådd i mai samme år. Dette henger i stor grad sammen med den økte interesse for fritidsbåter under pandemien.

Antallet dødsulykker på havet har sunket

Men det er mange aspekter ved båtlivet man må ta i betraktning for at ferien på havet skal være så trygg som mulig.

De siste 10 årene har gjennomsnittet dødsulykker med fritidsbåter vært 29. I 2020, den første sommeren med stengte grenser, var tallet langt under gjennomsnittet, med 20 dødsulykker. 2015 var det mest fatale året de 10 forhenværende årene – da døde 38 personer i forbindelse med bruk av fritidsbåt, ifølge Sjøfartsdirektoratets årsstatistikk.

Felles for flesteparten av dødsulykkene, er at menn er innblandet. I perioden mellom 2016 til 2020 var åtte prosent av de omkomne i båtulykker kvinner, mens de resterende 92 prosentene var menn. I fjor døde for øvrig ingen kvinner i ulykker med fritidsbåt i Norge.

Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser.

—  Friluftsloven

Ferdselsregler til sjøs

På havet er fri ferdsel med fritidsbåt gjeldende – i henhold til friluftsloven, akkurat som allemannsretten på land – så lenge dette foregår på en hensynsfull måte. Dette innebærer at man ikke skal unødig forstyrre folk eller dyre- og fugleliv. Ellers er det fri ferdsel langs hele den norske kystlinjen.

Grensen for eiendomsretten til sjøs går vanligvis der marbakken starter, hvilket vil si på rundt to meters dyp. Båtfører skal også begrense farten når man passerer personer som bader eller badesteder generelt, akkurat som i marinaer eller kanaler hvor det er sikkerhetsmessig naturlig å senke farten.

Hvis man skal ferdes på innsjøer eller elver, gjelder vannressursloven. Det heter, likeledes som i friluftsloven, at «enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser». I tillegg kan man, i henhold til friluftsloven, dra i land båten på strandstrekninger i utmark i kortere perioder. Skjønt, det er ikke tillatt å fortøye båten på en brygge uten samtykke fra eieren.

Trafikkregler til sjøs

Båtførere må forholde seg til en rekke regler til sjøs, akkurat som bilførere på norske veier.

Som Redningsselskapet nevner, har man vikeplikt for båter som kommer fra styrbord side. Båter man innhenter, har også båtfører vikeplikt for. Dessuten har motorbåter vikeplikt for seilbåter under seil, og alle former for fritidsbåter har vikeplikt for nyttefartøy som ferjer eller lasteskip.

Mange nordmenn har valgt å tilbringe ferien på sjøen i år. Bildet er tatt ved Oslofjorden.

Regler for fisking

Man kan fiske fritt fra land, og det samme gjelder for fiske som foregår fra fritidsbåter. I perioder kan det derimot være fiskeforbud av visse arter, som hummer, og for mange arter er det regler for mengde man kan fiske. Det er også regler på utstyr: Man kan maksimalt bruke 20 tegner samtidig, og garn kan ikke være lengre enn 165 meter, skriver Norsk Friluftsliv.

I innsjøer og vassdrag er det flere lokale bestemmelser – både kommunalt og fra grunneiers side – som må tas i betraktning. For fiske i flere innsjøer og elver rundt om i landet, kreves det at man har kjøpt fiskekort – som må erverves i forkant av fisketuren.

Regler for vannskuterkjøring

Reglene for vannskuterkjøring er noe mer innviklede. 1. januar i år trådte det i kraft en ny lov for vannskuterkjøring som gir kommunene mer handlingsrom for å implementere lokale retningslinjer i sine egne sjøområder, i tillegg til de nasjonale reglene. Det er Miljøverndepartementet som regulerer bruk av vannskuter i de nasjonale farvann.

De nasjonale reglene for vannskuterkjøring stadfester at vannskuterføreren alltid skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter forholdene, står det på hjemmesidene til regjeringen.

Attpåtil skal vannskutere som er 50 meter unna et badested, ikke kjøre fortere enn fem knop. Vannskuterføreren må, på lik linje med andre førere av maritime fartøy som er under åtte meter i lengde, være iført flytevest.

Hvis vannskuteren har mer enn 10 hestekrefter, må føreren være 16 år eller eldre. Om vannskuteren har mer enn 25 hestekrefter, ja da må føreren enten være født før 1. januar 1980 eller inneha båtførerbevis.

Ellers er det viktig å holde seg oppdatert på lokale regler, avhengig av hvor i landet man befinner seg. For eksempel, Moss kommune har gjort bruk av vannskuter i Vansjø forbudt.