Nyheter

Barneombud etterlyser konkrete tiltak for unge lovbrytere i Oslo

Barneombud Inga Bejer Engh mener unge lovbrytere i Oslo ikke behandles likt når det er opp til bydelene å bestemme ulike tiltak.

– Mitt inntrykk er at tiltakene som settes inn, ofte ikke står i forhold til problemene det enkelte barn og ungdom har. Det blir opp til barnevernet i den enkelte bydel å «finne opp kruttet» på nytt i hvert enkelt tilfelle, sier ombudet til Aftenposten.

Hun etterlyser derfor en oversikt over hvilke tiltak som eksisterer i Oslo i dag.

Engh har sendt et brev til byrådets administrasjon der hun fastslår at byrådet har plikt og ansvar for å sørge for et forsvarlig og likeverdig tilbud til unge lovbrytere, uavhengig av hvor i byen de bor. Hun mener tilbudet i dag spriker for mye mellom bydelene i Oslo, og at dette kan gi store forskjeller i hvordan unge kriminelle følges opp.

I sitt svarbrev trekker byrådet fram at kommunen i liten grad har standardiserte forløp for ungdom med alvorlige utfordringer knyttet til vold, rus eller annen kriminalitet. Det er bakgrunnen til den enkelte og vedkommendes behov som skal legges til grunn.