Nyheter

Aleris Omsorg betalte millioner til selskap med omfattende regnskapsrot

Kim Richard Larsen hadde verken drevet bemanningsforetak eller eiendomsselskap før. Selskapene hans fikk påpekt omfattende rot i regnskapene av revisor. Likevel fortsatte han å få kontrakter for flere titalls millioner kroner med Norges største omsorgsselskap.

Av: Tori Aarseth / FriFagbevegelse

I juli 2012 starter Kim Richard Larsens karriere som foretrukken underleverandør til Norges største omsorgsselskap. Han stifter selskapet Skagerak Entreprise Eiendom, og begynner å leie ut biler til Stendi, eller Aleris Omsorg som det het den gangen. I løpet av få år skal han bli en foretrukken underleverandør av både bil, eiendom, sikkerhet og personell til omsorgsgiganten.

Nylig har det skjært seg mellom de to selskapene. Larsen bekrefter til FriFagbevegelse at Stendi nekter å betale fakturaer han har sendt dem. Men han vil ikke si hvor mye penger det dreier seg om.

FriFagbevegelse har spurt Stendi om hvorfor de mener at Larsen ikke har krav på pengene han har fakturert dem. Det vil de ikke svare på. De vil heller ikke svare på om de mener at de tidligere har betalt for mye for Skageraks tjenester.

– Detaljer rundt våre enkelte leverandørforhold er noe vi tar i direkte dialog med leverandørene og ikke i media, skriver kommunikasjonsdirektør Julie Borchgrevink i en e-post til FriFagbevegelse.

Mannefall i toppledelsen

Aleris Ungplan & BOI, nå en del av Stendi, har fått mye oppmerksomhet det siste året som følge av rettssaken der 24 selvstendig næringsdrivende konsulenter krever å bli ansett som fast ansatte i selskapet. Dommen er ventet å falle i august.

Aleris Omsorg skiftet navn til Stendi tidligere i år etter at svenske Ambea kjøpte opp selskapet. Stendi har nå en fjerdedel av det norske omsorgsmarkedet, og så godt som all inntekt kommer fra det offentlige.

Kort tid etter overtakelsen, ble det kjent at en rekke medlemmer av toppledelsen gikk på dagen.

Administrerende direktør gjennom en årrekke, Erik Rune Sandøy, sa opp, og det samme gjorde økonomidirektør Anne Jenner, de tre regiondirektørene Håkon Melseth, Vidar Aanby og Jan Tore Rosland, en assisterende regiondirektør og minst én virksomhetsleder. Flere av dem har oppgitt personlige grunner.

###

Erik Rune Sandøy, administrerende direktør i Aleris Ungplan & BOI (nå Stendi) siden 2006, er en av flere ledere som har sagt opp i vår. Foto: Tri Nguyen Dinh

Fant uregelmessigheter

Ifølge Nord24, har Stendi satt i gang en ekstern undersøkelse av noen av de tidligere ansatte. Undersøkelsen dreier om det Stendi beskriver som «privatøkonomiske forhold».

FriFagbevegelse har spurt om resultatet av undersøkelsen vil bli offentliggjort. Borchgrevink opplyser at resultatet vil bli fulgt opp internt.

Også en setning i Ambeas første kvartalsrapport som eier av Stendi, tyder på at det kan ha vært uryddigheter i selskapets økonomi. Her står det at Ambea har oppdaget uregelmessigheter knyttet til en underleverandør.

Stendi vil ikke navngi underleverandøren de har funnet uregelmessigheter hos. Men Borchgrevink opplyser at den tidligere økonomidirektørens avgang ikke har noen sammenheng med forhold knyttet til underleverandører.

FriFagbevegelse har også spurt Larsen om leverandøren det er snakk om, er noen av hans selskaper.

– Nei vi har ingen problemer/uregelmessigheter, skriver Larsen som svar på spørsmålet.

Massiv gjeld

Til tross for at Larsen selv mener at der ikke er uregelmessigheter i selskapene hans, har flere forskjellige revisorer i flere år påpekt en rekke feil og mangler i regnskapene.

Regnskapene for 2017 viser at Larsens selskaper totalt står med 188 millioner kroner i gjeld og en negativ egenkapital på minus 12 millioner kroner.

– Disse selskapene har dårlig inntjening og negativ egenkapital. Det er tegn på at de ikke er spesielt solide. Samtidig kan det være sekundære avtaler her som gjør at eierne vil være økonomiske ansvarlige overfor kreditorer, sier BI-professor Erlend Kvaal etter å ha sett en sammenstilling av regnskapene.

Brøt loven, ifølge revisor

Det at aksjekapitalen er tapt, og egenkapitalen står i minus, er ett av forholdene som har gått igjen i revisorberetningene i flere år.

Når dette skjer, skal styret ta grep for å sikre at videre drift er forsvarlig. Ifølge aksjeloven, skal styret innkalle generalforsamlingen og foreslå tiltak for å gjenopprette en forsvarlig egenkapital. Hvis slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal styret foreslå å oppløse selskapet. Larsen har ved flere anledninger ikke gjort noen av delene, og dermed ikke oppfylt sin plikt etter loven, ifølge revisor.

###

Revisor har påpekt at Kim Richard Larsen ikke har oppfylt sine plikter etter aksjeloven, skattebetalingsloven og regnskapsloven. Foto: Sissel M. Rasmussen

I tilfellet Skagerak, er Kim Richard Larsen eneeier, og utgjør dermed generalforsamlingen alene. Han står også som styreleder i de fleste av selskapene. Flere av selskapene har ingen andre styremedlemmer, og heller ingen daglig leder. Larsen styrer altså flere av selskapene helt alene.

FriFagbevegelse har spurt om Stendi vurderte mangelen på rollefordeling hos Skagerak som en risiko før de inngikk avtalene med Larsen, men det har de ikke ønsket å svare på.

Omfattende rot i regnskapene

Når FriFagbevegelse spør hva Larsen har foretatt seg for å ta grep om den negative egenkapitalen, opplyser han at dette er rettet i 2018. Men regnskapene for 2018 foreligger ikke ennå, og dermed er det ikke mulig for FriFagbevegelse å kontrollere at dette faktisk er gjort.

Fristen for innlevering av årsregnskap er 31. juli, men Larsens selskaper har over flere år levert sine regnskaper etter utløpet av lovens frist. Flere av regnskapene for 2017 ble ikke levert før i oktober i fjor.

I tillegg til tapet av egenkapital, har Larsens selskaper fått anmerkninger for en rekke andre forhold:

• at ledelsen ikke har oppfylt sin plikt til ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sine regnskapsopplysninger, i samsvar med lov og god bokføringsskikk.
• at manglende rutiner rundt fakturering gjør at revisor ikke kan gå god for at inntektene oppgitt i regnskapene er korrekte.
• at skattetrekk ikke er behandlet etter skattebetalingsloven.
• at prosjektregnskap ikke tilfredsstiller kravene i bokføringsforskriften.
• at et av selskapene har usikrede fordringer hos andre selskaper i samme konsern, og har overført eiendom uten å forholde seg til godkjent takst.
• at et av selskapene hadde latt være å avskrive fordringer på flere millioner kroner som sannsynligvis ikke ville bli betalt, og at egenkapitalen derfor trolig så større ut enn den reelt sett var.

– Dette er alvorlige merknader som burde vært fulgt opp av selskapet og revisor, sier Kvaal til FriFagbevegelse.

Foretrukken underleverandør

Hvordan klarer en person med så mye rot i regnskapene å kapre eksklusive kontrakter for flere titalls millioner kroner med Norges største omsorgsselskap? Hvorfor valgte ikke Stendi en mer etablert aktør med erfaring i bransjen og ryddige forhold?

Verken Larsen eller Stendi ønsker å kommentere hvordan avtalene mellom dem kom i stand. Men FriFagbevegelse har fått tilsendt tre av avtalene fra en anonym kilde i Stendi.

Larsen selv har signert de tre avtalene for Skagerak- og Kps-konsernene. For Stendi er det tidligere økonomidirektør Anne Jenner som har signert. Hun er en av dem som sa opp i april i år.

Avtalene gjør det klart at Larsens konsern er en foretrukket underleverandør til Stendi, og at de to selskapene gjensidig forplikter seg til å prioritere hverandre.

Ingen tidligere erfaring

Samarbeidet mellom Larsen og Stendi begynner i juli 2012. Da starter han opp de to første Skagerak-selskapene, og starter leveranse av biler.

FriFagbevegelse har sjekket hvilke selskaper Larsen har vært eier, styremedlem eller daglig leder i. På tidspunktet da han først fikk kontrakt med Stendi, hadde han kun fartstid fra sitt eget enkeltpersonsforetak, og i el-installasjonsfirmaet Cableguys AS. Sistnevnte hadde kun omsetning på noen hundre tusen kroner i 2003 og 2004, og ble tvangsoppløst i 2007.

Det første året Skagerak Entreprise Eiendom leverer biler til Stendi, kommer omsetningen til Larsen opp i nesten sju millioner kroner. Men han får også omfattende anmerkninger på regnskapet fra revisor. Året etter legger han ned dette selskapet og starter et nytt: Skagerak-Entreprise Eiendom, nå med bindestrek i navnet.

En jungel av selskaper

De neste årene etablerer Larsen en rekke nye selskaper.

Totalt har han hatt sytten selskaper under Skagerak-paraplyen. Sju av selskapene er nå nedlagt, og flere av selskapene har skiftet navn flere ganger. I tillegg eier han halvparten av Kps Group, som består av tre selskaper. Kps-konsernet er omfattet av avtalen med Stendi på lik linje med Skagerak.

Nylig har Larsen også begynt å opprette nye selskaper under andre navn.

Ved å sammenligne totalomsetningen i Larsens selskaper med størrelsen på de tre avtalene FriFagbevegelse har sett, er det klart at mesteparten av hans omsetning er offentlige velferdskroner fra Stendi.

FriFagbevegelse kjenner også til at Larsen samtidig har levert tjenester innen bygg og anlegg til andre kunder lokalt i Skien-området.

###

Skagerak og Stendi har hatt et tett samarbeid i flere år, og har hatt kontor på samme adresse flere steder i landet. Skjermdump: Skagerak Personalpartners LinkedIn-profil

Alle biler skulle leies fra Skagerak

Den første avtalen mellom Skagerak og Stendi som FriFagbevegelse har fått se, er signert den 7. mai 2014. Avtalen er en landsdekkende avtale om bilutleie. I avtalen står det at Stendi har leid biler fra Skagerak siden juli 2012. Videre står det:

«Det vil fra ca. midten av mai -14 bli hentet biler i det nye selskapet Skagerak Bilpartner AS. Det er dette selskapet som i fremtiden skal ha alle biler som leies av Aleris Ungplan & BOI AS (Stendis tidligere navn, red.anm.)».

I oktober 2014 signeres en rammeavtale med Skagerak om leie av boliger. Et halvt år senere, den 5. mai 2015, signeres et endringsvedlegg til avtalen. FriFagbevegelse har kun sett vedlegget.

Vedlegget omtaler Skagerak som en av Stendis foretrukne boligleverandører, og beskriver at Stendi har til intensjon å leie boliger for opptil 30 millioner kroner fra Skagerak og Kps.

Utvider samarbeidet

De neste årene fortsetter Larsens selskaper å få anmerkninger fra revisor. De pådrar seg også stadig mer gjeld, samtidig som at årsresultatene ofte går i minus. Likevel velger Stendi å utvide samarbeidet med Larsen.

Den 17. november 2017 signerer Stendi en ny rammeavtale med Larsen, den siste i rekken som FriFagbevegelse kjenner til.

Den nye avtalen omfatter innleie av personell og sikkerhet, i tillegg til eiendom og bil. Avtalen fastslår at Stendi allerede på dette tidspunktet brukte innleid personale fra to av Larsens selskaper «i stort omfang». Rundt 50 personer, ifølge prisstigen i dokumentet.

Mesteparten av inntekten fra Stendi

FriFagbevegelse har tidligere skrevet om at en av saksøkerne i rettssaken mot Stendi fikk beskjed om at alle nyansettelser skulle gå gjennom Skagerak. Saksøkeren hadde vært selvstendig næringsdrivende konsulent, men da hun ba om fast ansettelse ble hun sendt til Skagerak personalpartner i stedet, og så leid tilbake igjen til Stendi.

Ifølge avtalen signert i 2017, skal Aleris og Skagerak gjensidig prioritere hverandre som leverandør og kunde. Avtaler om enkeltkjøp på rammeavtalen skal signeres av Kim Richard Larsen for Skagerak, og administrerende direktør eller regiondirektør for Stendi.

I avtalen går det fram at Skagerak på dette tidspunktet leverte tjenester og utstyr for rundt 70 millioner kroner til Stendi. Skagerak- og Kps-konsernenes samlede omsetning i 2017 var på litt under 100 millioner kroner.

Ikke aktuelt med konkurs

Til tross for at omsetningen har vokst til nesten 100 millioner kroner i løpet av de fem årene som har gått siden Skagerak ble stiftet, går driften stadig mer i underskudd.

I 2017 var det samlede årsresultatet for alle selskapene i de to konsernene mer enn 15 millioner kroner i underskudd. Verst står det til med Skagerak-Entreprise Eiendom, som går med nesten 10 millioner kroner i underskudd.

Ifølge Larsen handler dette om at det er blitt gjort store investeringer. I tillegg tok Skagerak-Entreprise Eiendom tapet for to av selskapene som ble oppløst i 2018, ifølge Larsen.

FriFagbevegelse har spurt Larsen om det er aktuelt å slå noen av selskapene sine konkurs. Det benekter han.

Stendi: – Opptatt av ryddighet

FriFagbevegelse har stilt en rekke spørsmål til Stendi om avtaleforholdet med Larsen. Dette er noen av dem:

• Stendi har siden 2014 hatt rammeavtaler om leie av bil, og etterhvert også eiendom, sikkerhet og personell fra Kim Richard Larsens selskaper. Hvordan kom disse avtalene i stand?
• Kim Richard Larsens selskaper hadde knapt omsetning av betydning før disse avtalene ble inngått, og hadde ingen erfaring med bemanningsforetak, eiendomsforvaltning eller sikkerhet fra før. Hvorfor ble denne leverandøren valgt foran mer etablerte selskaper?
• Hvilke undersøkelser gjorde dere rundt Larsen før dere inngikk disse avtalene?
• Mener dere at Skagerak har overfakturert for varer og tjenester? I så fall, med hvor mye?
• I forbindelse med uregelmessighetene omtalt i Ambeas kvartalsrapport, og den eksterne undersøkelsen rundt tidligere ansatte: er det forhold dere vurderer å politianmelde?

Stendi har ikke ønsket å besvare spørsmålene for seg, men sender i stedet en samleuttalelse på e-post ved kommunikasjonsdirektør Julie Borchgrevink:

«Stendi benytter flere ulike leverandører, både store og små, over hele landet. Skagerak er en leverandør vi hatt et samarbeid med i flere år. Avtalene er inngått i henhold til våre gjeldende fullmaktsmatriser i tråd med våre rutiner.

Stendi er opptatt av ryddighet i forhold til alle aktører vi har et samarbeidsforhold med. Detaljer rundt våre enkelte leverandørforhold er noe vi tar i direkte dialog med leverandørene og ikke i media.

Generelt kan vi si at alle avtaler med leverandører Stendi benytter er inngått i henhold til våre gjeldende fullmaktsmatriser i tråd med våre rutiner.

Det viktige for Stendi i valg av leverandører er ellers at leverandør har alle godkjenninger i orden og at tjenestene og kvaliteten på tjenestene som leveres er i henhold til det som er avtalt. Personell som leveres til oss av bemanningsforetak blir også i tillegg kvalitetssikret gjennom intervjuer, politiattester, CV, kompetanse og erfaring. Dette og øvrige tjenesteleveranser kvalitetssikres også av vårt personell, i internrevisjoner og -kontroller og eksterne tilsyn.»

Nyeste fra Dagsavisen.no: