Nyheter

Ny granskning av Kielland-ulykken

Åpent brev til Industri Energi ved Forbundsleder Frode Alfheim: Undertegnede med bakgrunn fra arbeiderbevegelsen vil med dette be LO-forbundet Industri Energi om å slutte seg til kravet om en ny granskning av Kielland-katastrofen i 1980. «Kielland-nettverket» består av overlevende og flere generasjoner etterlatte etter ulykken. Til sammen 113 etterlatte og overlevende støtter kravet om en ny granskning. Dette utgjør over 86% av etterlatte og overlevende som er blitt spurt – 4,4% har svart nei, mens 8,8% er usikre. Kielland-nettverket har hele tiden framholdt at den norske granskningskommisjonen har levert viktige bidrag for å forstå ulykkens årsaker gjennom kommisjonsrapporten fra april 1981. Rapportens viktigste bidrag var likevel først og fremst en rekke anbefalinger knyttet til organisering og gjennomføring av sikkerheten offshore, fremmet av LO’s representant i kommisjonen Aksel Kloster. Dette har hatt en avgjørende betydning for at Norge er blitt verdensledende på sikkerhet offshore. Kommisjonen nedla imidlertid seg selv allerede høsten 1983. Den franske granskningskommisjonen framla sin rapport i 1985 med andre konklusjoner. De påpekte at ulykkens årsaker var sammensatte, og pekte først og fremst på feil drift av plattformen. Den franske rapporten har aldri blitt vurdert eller behandlet av det offisielle Norge, verken av regjering eller storting. Den er ikke en gang oversatt til norsk. I 2017 og 2018 framla forskere ved UiS nye opplysninger og nye vitneutsagn, gjennom to bøker i serien «RÅOLJE» - finansiert bl.a. av Industri Energi. Forskerne gir klart uttrykk for at en ny granskning er helt nødvendig – dersom vi skal få en tilnærmet full forståelse av katastrofens årsaker. I tillegg til støtte fra tidligere og nåværende representanter for arbeiderbevegelsen, støttes kravet bl.a. av tidl. oljedirektør Magne Ognedal, Kåre Willoch og Den norske kirkes bispemøte. Hensikten med en ny granskning handler først og fremst om å stå for et grunnprinsipp som må gjelde for alle ulykker – ikke minst arbeidsulykker – som fører til død og skade: Å avdekke ulykkens årsaker så langt det er mulig. Hvis dette ikke gjennomføres for Norgeshistoriens største arbeidsulykke, svekkes troverdigheten også i forhold til senere og kommende ulykker. I Kielland-nettverkets videre arbeid er det helt avgjørende å oppnå støtte fra LO til nettverkets hovedkrav om en ny granskning. Vi kan ikke se noen tungtveiende grunner til at ikke en samlet arbeiderbevegelse stiller seg bak dette. Stavanger, 12 mars 2019 Gunnar Berge /s/ Lars Anders Myhre /s/ Øystein Langholm Hansen /s/ Kåre Bjørn Våge /s/ Torstein Tvedt Solberg /s/ Hege Haukeland Liadal /s/ Solfrid Lerbrekk /s/ Svein Muffetangen /s/ Kian Reme /s/