Nyheter

Ordføreren vil kvitte seg med kvinnebedrifter – i likestillingens navn

«Profittfri velferd er også god likestillingspolitikk», hevder Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV). Og går til angrep på de mange hundre bedriftene som norske kvinner har bygget opp i barnehagesektoren.

Private barnehager er noe så sjeldent som et område der kvinner har etablert bedrifter i langt større grad enn menn. Det skal de ikke gjøre ustraffet.

For mens det er greit for en mann å tjene penger på å bygge lekeplasser til barnehager, er det uhørt for en kvinne å tjene penger på å drive barnehagen – uansett hvor stor innsats hun legger ned til de ansattes og barnas beste.

Oppbyggingen av private barnehager etter barnehageforliket ble i betydelig grad styrt av kvinner. Disse satset på egen virksomhet og bidro med barnehageplassene til at titusener av andre kvinner kunne komme seg ut i jobb etter endt fødselspermisjon.

I venstresidens historiefortelling er disse gründerkvinnene erstattet av selskaper med sete i skatteparadis, som melker statskassen for velferdspenger og ikke har tanker for barnas beste.

Vi har sett noen eksempler på at barnehageeiere dessverre har gått på tvers av lovverket og hentet ut mer penger enn det som er rimelig. Disse sakene ser PBL svært alvorlig på. Likevel er det store bildet et ganske annet.

Fortsatt viser PBLs medlemslister at de kvinnelige gründerne er i flertall. Og slik vi kjenner medlemsmassen vår, er dette i all hovedsak kvinner som eier og styrer virksomhetene ut fra et brennende engasjement for barn. Kvinner som ansetter kvinner - og tilbyr lønns- og pensjonsbetingelser fullt på høyde med kommunene.

Og selv om jeg til stadighet ser at SV hevder det, har jeg ikke kjennskap til at noen selskap i Norge sender penger fra norske barnehager til skatteparadis for å komme unna norsk skatt og skjule formuer.

Er det en stor økonomisk effekt av private barnehager, er det heller at samfunnet - ifølge Agenda Kaupang - hvert år sparer to milliarder kroner på dem. Det er penger som kan brukes på annen velferd. På flere hender i helsesektoren. På flere heltidsstillinger, gjerne til andre kvinner.

PBL er enig med SV i at pengene kommunen bruker til velferd skal gå til å sikre kvaliteten og innholdet i tjenestene. Derfor har PBL i mange år jobbet for å knytte finansieringen tett opp mot klare kvalitetskrav. De som ikke har høy nok bemanning eller kan dokumentere gode lønns- og pensjonsytelser for sine ansatte, bør ikke ha like høye tilskudd som alle andre.  På samme måte skal ikke kommunene kunne spekulere i kutt i kvalitet i egne barnehager for å kunne gi lavere tilskudd til de private barnehagene. På denne måten vil barn - uansett hvor de bor - kunne få like muligheter til å gå i en god barnehage.

Vår løsning vil redusere handlingsrommet til de få som måtte ønske å tjene penger på bekostning av kvaliteten eller de ansatte. Et forbud mot privat fortjeneste vil derimot ikke gi bedre barnehager. For mens SV ser ut til å ville kvitte seg med alle barnehager som ikke drives enten av kommunen eller ideelle virksomheter, mener jeg at en god barnehage er en god barnehage – uavhengig av hvem som eier den.

Og det er det ingenting som tyder på at private barnehager, enten de kaller seg SA eller AS, ikke leverer minst like gode tjenester som kommunen:

  • De private barnehagene har scoret litt bedre enn kommunene på alle tilfredshetsmålinger som er publisert de siste ti årene. I Publikumsundersøkelsen til Oslo kommune var forskjellen betydelig - helt til kommunen valgte å slutte å spørre om barnehagen var kommunal eller privat.
  • Det legemeldte sykefraværet har over flere år vært betydelig lavere i private enn i kommunale barnehager.
  • Mer enn dobbelt så mange private som kommunale barnehager er registrert med en profil – noe som sterkt bidrar til mangfold i sektoren og valgfrihet for foreldre.

Noen av disse barnehagene klarer, gjennom ekstraordinær egeninnsats, gode byggeprosesser, smarte innkjøp og god ledelse og styring, å gå med overskudd. De klarer å skape trygge arbeidsplasser for sine ansatte. De klarer å skape verdier som i høyeste grad kommer barna til gode.

Flertallet av dem som eier slike barnehager organisert som selskap er kvinner. De fortjener å bli framsnakket - og ikke angrepet i likestillingens navn.