Nyheter

Utvalgte og fortiede fakta om ulv

"Og kva fortel fakta oss? At vi i 2016 hadde vi om lag 2,4 millionar sau her i landet, omkring 2,1 millionar av dei gjekk på utmarksbeite. I 2015 vart rundt rekna 108.000 sau borte på utmarksbeite, og det vart utbetalt erstatning på grunn av rovdyr for 17.100 av dei. Talet på sau som vart erstatta på grunn av ulv var 1.682. Altså 1,6 prosent av dyra som blei borte på beite, eller 0.08 prosent av alle dyra på utmarksbeite. Rundt 90.000 sau og lam døyr av andre årsaker i løpet av sommaren. Det høyrer vi sjeldan om i ulvedebatten. Men eit faktum er det like fullt."

Dette er hovedbudskapet til tidligere miljøvernstatsråd, nåværende WWF-leder Bård Vegar Solhjell, i et annet innlegg her på siden. Dette er hans utvalgte fakta. Hva er hans bortvalgte fakta?

Blant annet dette: Nedgangen i tap av sau på beite skyldes at de 5 % av Norge som er utpekt som ulvesone, langt på vei har fått nedlagt en hel næring. I min hjembygd, Trysil, hvor bosettingen i utgangspunktet og helt til våre dager avspeiler den betydning som utmarka har hatt for folket, er tapene redusert til nesten null. Det er selvfølgelig en positiv nyhet, isolert sett. Men i det store bildet avspeiler det en tragedie.

Et annet faktum som jeg har påpekt gang på gang i flere år, har ennå ikke blitt kommentert av noen ansvarlig politiker i dette landet. Derfor en reprise:

Dagens ulvepolitikk bygge på et utall "forlik" som i utgangspunktet kan føres tilbake til behandlingen av Børge Brendes rovviltmelding i 2004. Her heter det at "hovedlinjene" fra stortingsvedtaket om den forrige rovviltmeldinga i 1997 ligger fast og "videreføres". Men stortingsvedtaket i 1997 bygde på den løgn at Norge var forpliktet til å bygge opp en levedyktig nasjonal ulvebestand. Den løgnen avgjorde saken og bikket flertallet over på regjeringens side i spørsmålet om å opprette en egen forvaltningssone for ulv. Som skulle gjøre 95 % av landet ulvefritt!

Det er ikke bra at en hovedlinje i dagens rovviltpolitikk hviler på en løgn. Og det er ganske feigt å forsøke å tie det i hjel.