Nyheter

Politikere- det er nå dere har sjansen!

Torsdag 19. april var Barnehageopprøret høringsinstans på Stortinget der vi uttalte oss om endringer i barnehageloven angående lovfesting av minimimsnorm for grunnbemanning i barnehagene. I det kommende kan dere lese Høringsnotatet som lå til grunn for uttalelsene i høringen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.


Gjennom Barnehageopprørets #uforsvarlig- kampanje får landets politikere en unik mulighet til å få innsikt i en utilslørt barnehagehverdag. Med denne kampanjen blir også det som ikke fungerer så bra i barnehagene belyst. En slik innsikt i barnehagehverdagen har aldri før vært tilgjengelig for andre enn de ansatte, derfor burde dere som er politikere lytte nøye! For finnes det noe viktigere enn å sørge for at den oppvoksende generasjon får en god start på livet?


31. mai skal det for første gang i historien vedtas en bemanningsnorm for barnehagene. I utgangspunktet er dette svært positivt- problemet er imidlertid at forslaget kun er en lovfesting av en uskreven bemanningsnorm vi har hatt siden 1975. Og det har skjedd mye på drøye 40 år. I tillegg innfrir 73 % av landets kommuner allerede normen, ifølge statistikk på udir.no fra 2017.


Alle som arbeider, eller har arbeidet i barnehage, vet at den foreslåtte normen på 3 barn per ansatt under tre år og 6 barn per ansatt over tre år, ikke på langt nær er god nok når en ser på sammenhengen mellom åpningstid, oppholdstid og arbeidstid. Det er helt vesentlig at dere politikere tar hensyn til at vi går i vaktsystem, at vi skal ta ut pauser, avholde møter, ha ubunden tid til å planlegge, skrive rapporter og henvisninger, gjennomføre foreldresamtaler og så videre. Dette innebærer at de ansatte samtidig er sammen med barna kun 1-3 timer hver dag. Resten av dagen er personaltettheten langt lavere. Dette regnestykket er enkelt, men det krever vilje til å forstå hva dette virkelig innebærer. Dere politikere bør også være klar over at det i mange barnehager ikke settes inn vikarer ved det faste personalets fravær, og ved lengre sykefravær ikke før etter 16 dager.


Gjennom #uforsvarlig forteller ansatte at de ofte er alene, eller er få ansatte med altfor mange barn, og at barnehagehverdagen ofte blir ren barnepass og ikke en pedagogisk institusjon. Dette er hverdagspraksis også i barnehager som allerede har den foreslåtte bemanningsnormen.


Regjeringen påpeker at normen skal angi et minimum og at det er opp til eier å sette inn mer bemanning om behov. Det er da nødvendig å være klar over at dette i praksis ikke kommer til å bli gjort. I dagens lovverk er det også opp til eiere å vurdere hva det er behov for; "Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet" (lov om barnehager §18). Dagens bemanningssituasjon, der personalet forteller om for få ansatte til å kunne gjøre jobben sin i tråd med Rammeplanen, tilsier at vurdering av god nok bemanning ikke burde ligge hos eiere.


Det må også tas med i betraktning at barnehagene som allerede følger den foreslåtte bemanningsnormen men ikke enda har oppfylt den nye pedagognormen, vil få dårligere bemanning enn i dag. Dette fordi flere pedagoger betyr mer ubunden tid som skal tas ut, dette må bemanningsnormen ta hensyn til.


Det er behov for at dere politikere tar innover dere at de store samfunnsendringene de siste årene også har stor betydning for barnehagen, og at det fordrer bedre bemanning enn foreslått. På begynnelsen av 1970-tallet gikk 2,8 % av alle barn i barnehagen. Til sammenlikning var andelen barn i barnehage hele 91 % i 2017. Utdanningsdirektoratet oppgir at 96 % av barna i barnehagen har heltidsplass, og barna har mye lengre dager nå enn tidligere. Det betyr at de aller fleste barn tilbringer mer av sin våkne tid i barnehagen, enn sammen med sine foresatte. I tillegg blir barna som begynner i barnehagen, stadig flere og yngre.


Utdanningsdirektoratet oppgir at andelen minoritetsspråklige barn er 17 % og andelen øker stadig. Disse barna trenger blant annet ekstra støtte i sin språklige utvikling. Det er også kjent at barnehagene melder inn få saker om barn som lever i hjem med vold, rus og seksuelle overgrep. Familiesituasjonene har også endret seg drastisk, noe som gjør at mange barn vokser opp i sammensatte hjem, der mange bytter på å bo hos mor, far eller andre. Dette preger barnas liv i varierende grad. Alt dette tilsier at vi trenger økt bemanning i barnehagene, slik at vi kan følge opp og støtte barna i deres utvikling på alle områder.


Og oppå alt dette utpeker den nye rammeplanen for barnehager som ble innført fra i høst, og som beskriver hva dere politikere forventer av oss i barnehagprofesjonen ikke mindre enn 270 krav til pedagogiske virksomheter som vi skal innfri.


Dette går ikke opp!


Barnehageansatte må strekke seg langt, og ofte lengre enn langt, nettopp fordi vi har så stort ansvar for å gi barna det vi vet de har behov for og det vi vet de har krav på gjennom blant annet statlige føringer. Kanskje akkurat det er noe av grunnen til at sykefraværet er høyere i barnehager enn i de fleste andre yrker? Tanken kan være verdt å forfølge. Og viktigst av alt: hva med barna når de ansatte blir syke av stresset, krav til høye pedagogiske ambisjoner, store barnegrupper og opplevelsen av at de ikke strekker til i arbeidet sitt med barna, fordi de er for få ansatte?


Kjære politikere: dere har nå en unik sjanse til å endre en epoke i historien. Epoken der forholdene i mange barnehager var av en slik art at barnas advokater - barnehageprofesjonen- meldte fra om at de var #uforsvarlig.


På vegne av barna forventer vi at dere gir barna flere fang og tilstedeværende, tilgjengelige og trygge ansatte - slik at vi kan støtte barna i å utvikle en sterk psykisk helse. På den måten får vi også mulighet til å forebygge mobbing og sørge for at barna får et godt grunnlag for en god nok selvfølelse til å ha tro på seg selv, slik at de kan ta selvstendige og gode valg også i fremtiden. En god og verdig barndom her og nå legger grunnlag for videre psykisk helse og god læring.


På vegne av barna forventer vi derfor at krav til normen for antall barn per ansatt som er foreslått i høringsnotatet skal gjelde til enhver tid under hele barnehagens åpningstid- også under pauser, møter, uttak av ubunden tid, ved avspasering, sykdom og ferie ol.


På vegne av barna forventer vi at ett ekstra barn skal utløse en full stilling slik det gjør i pedagognormen. Barna får lite nytte av ansatte i deltidsstillinger de dagene de ikke er på jobb.


På vegne av barna forventer vi at bemanningsnormen skal gjelde for gruppe/avdeling, og ikke for barnehagen som helhet.


På vegne av barna forventer vi at det ovenstående skal gjelde for alle barn- slik at dispensasjonsmuligheten fra lovfestet bemanning fjernes. Det er ikke lov å søke dispensasjon med grunn i økonomi, og da det ikke er krav til utdanning når en ansetter assistenter er det ingen grunn til å ha mulighet for dispensasjon.


På vegne av barna forventer vi at dere politikere gir oss som jobber for og med barna bedre forutsetninger til å utføre jobben vår.

På vegne av barna ber vi dere om å la oss få slutt på #uforsvarlig-historiene!For aksjonsgruppa for «Barnehageopprør2018":


Wibekke Yri Adriaenssens- daglig leder

Inger-Lise Drengsrud Dahl- førskolelærer

Iselin Dagsdotter Sæterdal- pedagogisk leder/student

Hanne Höglind- fagarbeider

Jannicke Iren Johansen- pedagogisk leder

Anette Svendsen - pedagogisk leder/ student

Anniken Myrnes - barnehagelærer

Palma Kleppe- daglig leder/pedagogisk leder

Royne Kristoffer Berget- daglig leder

Mer fra: Nyheter