Nyheter

VenstreLM – utvid rettshjelpsordningen også for funksjonshemmede

Venstre ønsker å gå gjennom rettshjelpsordningen med formål at den skal dekke flere områder. I forslag til stortingsprogram nevner Venstre områdene; straffegjennomføringsrett, utlendingsrett, arbeidsrett og husleierett. Det er fint, men her må Venstres landsmøte med Trine Skei Grande i spiss ikke glemme funksjonshemmede og kronisk syke sine rettigheter!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Funksjonshemmede og kronisk syke får i mange tilfeller ikke sine lovfestede rettigheter oppfylt. Dette er dokumentert, blant annet gjennom mange års registrering av henvendelser til FFOs Rettighetssenter. Vi har flere eksempler på situasjoner som daglig oppstår i systemet Norge, med stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte – men som faller utenfor den offentlige rettshjelpsordningen.
Rettshjelpsordningen må utvides på flere områder
Rettshjelpsordningen har gradvis blitt strammet inn og svekket siden Stortinget vedtok den i 1980, og har hatt en usosial utvikling. For at funksjonshemmede og kronisk syke skal få oppfylt rettighetene de har, må rettshjelploven utvides på flere områder.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, pasient- og brukerrettighetsloven og opplæringsloven inneholder regler om rett til sentrale velferdsgoder, men er ikke omfattet av rettshjelploven. Det betyr at man i slike saker må betale for advokat selv. I dag er advokathjelp et gode som i stor grad er forbeholdt dem med god økonomi.
Å gi rettshjelp er å søke likhet for loven
Når lovfestede rettigheter brytes i skolen, som for eksempel tilrettelegging av undervisning svekkes funksjonshemmede barns livskvalitet og mulighet til samfunnsdeltagelse senere i livet.
Rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester er i kjernen av velferdsstaten. FFO mener at alle saker på pasient- og brukerrettighetsloven bør være et prioritert område etter rettshjelploven.
Nedsatt funksjonsevne er det diskrimineringsgrunnlaget som Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) får nest klager og henvendelser på (2015). Ombudet har ikke sanksjonsmyndighet.
Å gi rettshjelp er å søke likhet for loven. Kun da vil rettsstaten kunne fylle sin rolle som motvekt til de økonomiske forskjellene i samfunnet.
Disse rettsområdene mener FFO bør inkluderes i rettshjelploven og av Venstres landsmøte i sitt stortingsprogram:
Rettshjelploven må omfatte enkelte saker etter opplæringsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og folketrygdloven. 
Tar VenstreLM utfordringen?
Så litt ros. Venstres stortingsprogram legger opp til å sikre at flere skal kvalifisere til fri rettshjelp ved å øke inntektsgrensen – noe som er helt i tråd med FFO sine anbefalinger. VI mener at den svært begrensede tilgangen til fri rettshjelp for funksjonshemmede og kronisk syke er et rettssikkerhetsproblem. Norge har også blitt kritisert av menneskerettighetskomiteen for vår ordning med fri rettshjelp.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) er 83 medlemsorganisasjoner med over 330 000 medlemmer, og vi ønsker Venstre lykke til med landsmøtet – og inkluderingen av funksjonshemmede og kronisk syke i en utvidet rettshjelpsordning.
-
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Mer fra: Nyheter