Nyheter

SPs landsmøte – styrk BPA-ordningen ved å ta den i bruk!

På Senterpartiets (SP) landsmøte i helgen ønsker partiet å videreføre BPA-ordningen (Brukerstyrt personlig assistanse). Men ønsker landsmøtet å videreføre ordningen slik den er i dag, hvor kommunene praktiserer BPA svært forskjellig, med flere brudd på ordningen? Eller kan SP vedta å styrke ordningen slik at kommunene får overholdt sitt ansvar ovenfor personer med nedsatt funksjonsevne?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Vi i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) ser en potensiell farlig og uforsvarlig situasjon i krysningspunktet mellom SP sitt ønske om å gi kommuner mer makt, og vårt felles ansvar for å ivareta personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene på en god måte.


Siden BPA-ordningen og menneskene som omfattes av den er helt avhengig av at kommunene gjør det de skal, kan ordningen bli ekstra skjør i møtet med kommunens egne prioriteringer. SP sitt landsmøte burde ikke bare ønske å videreføre ordningen, men å styrke den.

Jeg ønsker å utfordre landsmøtet på at BPA må brukes mer i kommunene, for å sikre personer med funksjonshemning og kronisk sykdom frihet og selvstendighet. Dette er i tråd med intensjonen i ordningen. Rundskrivet for BPA er svært grundig, beskrivende og godt, og er en god støtte for kommunene når de tilbyr ordningen. Likevel følges rundskrivet ikke alltid. BPA-ordningen praktiseres svært forskjellig i kommunene. Dette har kommet frem gjennom flere presseoppslag, og er også FFO sin erfaring. Vi ser klare brudd på rundskrivet og intensjonen med ordningen. FFOs egen erfaringskonferanse om BPA i mars underbygger dette bildet.

Kommunenes koordinatorrolle må styrkes

Senterpartiet vil styrke kommunenes mulighet til å tilby koordinerte kommunale tjenester til personer med sammensatte og langvarige behov for velferdstjenester. FFO har en konkret løsning på det SP ønsker om koordinerte tjenester for personer med sammensatte og langvarige behov, og tilrettelegging og oppfølging i arbeid:

En koordinator på kommunalt nivå som har myndighet til å jobbe på tvers av etater og sektorer, og som kan få på plass et helhetlig og tilpasset tilbud. En ansvarsgruppe eller en oppfølgingsgruppe må opprettes, bestående av fagpersoner fra de aktuelle sektorene, som barnehage, skole, arbeid (NAV), helse- og omsorgstjenesten. BPA er viktig, og det må i hvert tilfelle vurderes om dette er hensiktsmessig for å sikre et fritt og uavhengig liv. Det kan være behov for sterkere regulering av BPA-ordningen, for eksempel gjennom en forskrift.

Vårt klare og sterke innspill til Senterpartiets landsmøte er - koordinatorrollen må styrkes, det samme må BPA-ordningen.

Godt landsmøte.

Berit Therese larsen

Fagpolitisk leder
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Mer fra: Nyheter