Nyheter

Ambisiøst om universell utforming SV – men ikke ambisiøst nok

SVs stortingsrepresentanter Karin Andersen og Heikki Holmås fremmet i Stortinget 26 forslag for et bedre universelt utformet samfunn, der de blant annet ber regjeringen om å legge frem en handlingsplan for et tilgjengelig Norge i 2025 - helt i tråd med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) sine anbefalinger.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

FFO mener det er viktig at SV følger opp forslaget fra stortingsrepresentantene i partiets nye stortingsprogram under partiets landsmøte i helgen.

Behovet for et tilgjengelig og universelt uformet samfunn er enormt. Bare syv prosent av offentlige bygninger i norske kommuner har tilgjengelig inngangsparti for personer med nedsatt bevegelse! OFFENTLIGE INNGANGSPARTIER! Dette er en uakseptabel situasjon. SV – nå har landsmøtet muligheten til å ta kampen for universell utforming til nye høyder.

Det er ambisiøst at SV i sitt forslag til stortingsprogram vil gjeninnføre mål om universelt utformet samfunn innen 2025, men dette målet må følges opp.

Et viktig moment som mangler i SVs forslag til stortingsprogram for 2017-21 er et ønske om en handlingsplan for et tilgjengelig Norge i 2025, inkludert en konkret plan for finansiering med øremerke midler til gjennomføringen. Slik blir universell utforming et prioritert verktøy for samfunnsdeltagelse.

SVs stortingsrepresentanter fremmet dette helt konkret i sitt dok8-forslag i Stortinget.

FFO jobber for et samfunn med full deltagelse og likestilling for funksjonshemmede og kronisk syke. Vi mener det er mulig å gjøre samfunnet tilgjengelig innen 2025 og universelt utformet innen 2035. Men da må vi satse, og bruke de riktige virkemidlene og insentivene for å komme dit i tide. Fremtidens utvikling av IKT-løsninger, kollektivtransport og utforming av bygg må styres etter prinsippet om universell utforming, for å sikre at alle får muligheten til å delta i samfunnet på lik linje. Universell utforming bidrar også til å oppfylle FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter.

Tilgjengelighetstiltak kan gi rask tilgang der universell utforming er for omfattende på kort sikt. Her er forslaget fra SVs representanter på Stortinget godt, og helt i tråd med FFO sine anbefalinger fra vårt politiske notat om universell utforming: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en statlig ordning med delfinansiering av oppgradering av offentlige bygg i norske kommuner og fylker, der skole og undervisningsarealer og bygg skal prioriteres.»

Dette kan også bli en god og viktig del av SVs politikk. Men da må den vedtas av landsmøtet.

SV har levert mange gode forslag i sitt stortingsprogram om universell utforming, og FFO oppfordrer landsmøtet til å ta kampen for universell utforming, og implementere flere av momentene fra SVs dok8-forslag i SVs stortingsprogram.

Godt landsmøte!

-

Her er alle de 26. forslagene:
 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innlemme (inkorporere) FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, for å gi konvensjonen forrang i norsk rett.

 2. Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan for et tilgjengelig Norge i 2025, og et universelt utformet samfunn innen 2035, inkludert en konkret plan for finansiering.

 3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av diskrimineringslovgivningen slik at retten til informasjon, varer og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne inkluderes.

 4. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om et mer forpliktende regelverk for universell utforming av eksisterende bygg, anlegg, transportmidler og infrastruktur.

 5. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en statlig ordning med delfinansiering av oppgradering av offentlige bygg i norske kommuner og fylker, der skole og undervisningsarealer og bygg skal prioriteres.

 6. Stortinget ber regjeringen legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at opplæringen i alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlig.

 7. Stortinget ber regjeringen ta initiativ for å sikre at kultur- og idrettsarenaer og bygg er tilgjengelige for alle.

 8. Stortinget ber regjeringen sikre at mål og innsatser i Nasjonal transportplan må samordnes med målet om et tilgjengelig Norge innen 2025 og et universelt utformet samfunn innen 2035.

 9. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan det kan sikres tilbud om assistanse for mennesker med nedsatt funksjonsevne ved større trafikale stasjoner og knutepunkt.

 10. Stortinget ber regjeringen påse, og eventuelt fremme forslag som sikrer, at virksomheter som retter seg mot allmennheten, jobber systematisk for at deres kommunikasjon og informasjon er universelt utformet.

 11. Stortinget ber regjeringen sikre at det tilbys skolepensum i det formatet elever med nedsatt funksjonsevne har behov for for å kunne delta fullgodt i opplæringen.

 12. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en gradvis innføring av krav om teksting, syns- og tegnspråktolking av innhold på alle medier og flater.

 13. Stortinget ber regjeringen stimulere til forskning og utvikling av universelt utformet IKT og velferdsteknologi.

 14. Stortinget ber regjeringen vurdere innføring av et krav om tilgjengelighet som inngangskrav for offentlig støtte til kulturarrangører.

 15. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av et krav om ulike former for tolking på kultur- og idrettsarrangementer, herunder skrive-, syns- og tegnspråktolking.

 16. Stortinget ber regjeringen sikre en gratis ledsagerordning ved alle typer kultur- og idrettsarrangementer som mottar offentlig støtte, herunder løsning for bestilling av billetter på nett med elektronisk ledsagerbevis.

 17. Stortinget ber regjeringen sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne får ta med ledsagere i utøvelse av fritidsaktiviteter.

 18. Stortinget ber regjeringen sikre at valglokaler og lokaler for politiske møter må være tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 19. Stortinget ber regjeringen sikre et tilbud om tolketjenester og annen tilsvarende bistand i forbindelse med politiske møter.

 20. Stortinget ber regjeringen gjenopprette en ordning som ivaretar de funksjonene som Statens råd for likestilling av funksjonshemmede var ment å sikre.

 21. Stortinget ber regjeringen sikre at ordningen med arbeids- og utdanningsreiser for dem med varige forflytningsvansker utvides til å gjelde politisk deltakelse.

 22. Stortinget ber regjeringen sikre at all informasjon om sikkerhet og beredskap blir gitt i et format som er tilgjengelig for alle.

 23. Stortinget ber regjeringen sikre at alle bygg og transportmidler har evakueringsutstyr slik at personer med nedsatt funksjonsevne sikres en trygg evakuering.

 24. Stortinget ber regjeringen sikre at beredskapsplaner for katastrofer også ivaretar hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 25. Stortinget ber regjeringen, i arbeidet med ny teknisk forskrift TEK17, unngå regler som reduserer graden av universell utforming av samfunnet, herunder en eventuell svekkelse av kravene til snusirkel for rullestol.

 26. Stortinget ber regjeringen sikre at ordningen med servicehunder blir mer lik ordningen med førerhund for blinde og svaksynte.

Mer fra: Nyheter