NYE TIDER: Øst politidistrikt ruster seg for å levere en bedre tjeneste både blant folk og på nett. Her fra en væpnet aksjon i Moss i 2016.

NYE TIDER: Øst politidistrikt ruster seg for å levere en bedre tjeneste både blant folk og på nett. Her fra en væpnet aksjon i Moss i 2016.

Vis bildetekst
Foto: KENNETH STENSRUD

02-05-2018

Trygghet for folk – på gata og på nett

Etter et omfattende arbeid med sammenslåing og omorganisering av de gamle distriktene Follo, Romerike og Østfold, starter vi 1. mai 2018 endelig opp den nye organisasjonen. Nå skal vi jobbe videre med utvikling av kvaliteten på tjenestene våre.

Steven Hasseldal.

Målet med nærpolitireformen er et politi som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet.

Sammenslåingen gir oss de nødvendige forutsetningene for å skape et mer moderne og kompetent politi. Vi har fått muskler til bygge opp mer slagkraft og kvalitet i de polititjenestene vi skal levere. Men alt er ikke på plass og det vil ta tid før organisasjonen har fått satt seg. 1.700 ansatte har de siste årene vært gjennom et omfattende personalløp, mange har fått nye kolleger, ny leder og/eller nye arbeidsoppgaver. Det vil derfor ta noe tid før vi kan hente ut full effekt av reformen.

Kriminalitetsbildet i distriktet er, som ellers i landet, i endring. Vinning og narkotikaforbrytelser går ned, mens vi ser en sterk økning i vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep på nett. Selv om antall straffesaker totalt sett går ned, ser vi en økning i de sakene som er mest krevende å etterforske, som vold og sedelighet. Disse sakene er vanskelig å avdekke og har ofte mange involverte og et stort omfang av beslag som skal gjennomgås. Noen lensmannskontorer er nedlagt eller under avvikling som følge av reformen. Det er vemodig når mange års politihistorie tar slutt. Mange har vært og er bekymret for at dette vil medføre en negativ utvikling av kriminaliteten lokalt og at det vil ta lenger tid for politiet å respondere. Men avvikling av åtte lensmannkontorer i distriktet frigjør ressurser og gir oss mer kraft til å håndtere det nye kriminalitetsbildet – hvor forebygging spiller en vesentlig rolle.

Det er vårt mål å være i forkant av kriminaliteten. Forebygging er derfor vår hovedstrategi for å bekjempe kriminalitet. I Øst har vi doblet antall ressurser som skal jobbe med forebyggende politiarbeid. Skal vi lykkes med å forebygge kriminalitet, er vi helt avhengig av godt samarbeid med kommunene. Hver kommune har derfor fått tildelt en egen politikontakt, og det formelle, langsiktige samarbeidet skal ivaretas gjennom et politiråd hvor representanter fra både kommune og politi møtes for å diskutere utfordringer og prioritere innsatsen.

Politikontakten skal være uniformert og tilstede i kommunen minimum en dag i uken. Han eller hun skal sørge for oppfølging av forpliktende avtaler mellom politiet lokalt og kommunen, og ha faste møtepunkter. Politikontakten skal jobbe tett med kommunen og skaffe god lokalkunnskap om spesielle forhold i lensmannsdistriktet eller politistasjonsdistriktet.

Mer og mer av den kriminelle aktiviteten planlegges og gjennomføres på nett – og dekker hele det kriminelle spekteret fra arbeidsmarkedskriminalitet, narkotika og vinning til seksuelle overgrep og -utpressing. Barn og unge er særlig utsatt og denne gruppen bruker samtidig mer tid på nett enn andre. Befolkningen skal oppleve at det er trygt å ferdes både på nett og på gata. Vi øker derfor innsatsen vår på å være tilstede på nett. Øst politidistrikt skal i løpet av året etablere egne politiposter på nett. Her kan alle «komme innom», uavhengig av åpningstider og geografiske avstander. De vil være bemannet av dyktige politifolk. På politiposten vil det være mulig å stille spørsmål og sende inn tips og bekymringer om ting som skjer lokalt.

Sammenslåingen og omorganiseringen gir oss også en bedre mulighet til å kunne bruke ressursene våre på en mer effektiv måte. Ny, felles operasjonssentral for hele distriktet, samlokalisert med brann, bidrar til en mer effektiv styring av politipatruljene våre. Nye arbeidsmetoder er innført og i Øst gjennomføres det nå i snitt 30 avhør på stedet av politipatruljen hver dag. Mange slipper med andre ord å møte opp på lensmannskontoret eller politistasjonen i etterkant av en hendelse.

Vi går nå over fra å tenke endring til kontinuerlig utvikling og forbedring av tjenestene våre for å skape trygghet der folk bor og ferdes – også på nett.


nyemeninger Meninger Debatt Dagsavisen Politi Øst politidistrikt politireform politireformen

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!