UTFORDRES: Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, oppfordres til   å sørge for at barn med ASF får et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

UTFORDRES: Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, oppfordres til å sørge for at barn med ASF får et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

22-02-2018

Tar du utfordringen, Inga Marte?

Barn med autismespekterforstyrrelser i Oslo får ikke behandlingen de trenger.

Mitt oppdrag som habilitør starter før barna begynner på skolen. Tidlig innsats og forebygging starter på helsestasjonen og i barnehagen. Som vernepleier i barnehabilitering har jeg kunnskap om hvordan barnehjernen lærer og fungerer. De barna jeg møter er barn med utviklingsforstyrrelser som utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser (ASF) med tilleggsvansker som atferdsvansker, søvn- og spiseproblematikk. Barna trenger tett oppfølging og tilrettelegging hele livet. De er mer sårbare enn andre barn for å utvikle psykiske vansker. Mange av disse barna og deres foreldre har et høyt stressnivå. De kan ha behov for hjelpetiltak som avlastning, støttekontakt og praktisk veiledning, da oppfølging av barna krever «andre» foreldreferdigheter. Mange foreldre er fornøyde med den hjelpen de mottar, mens andre opplever en «kamp» for å få tjenester. Min bekymring er at disse familiene ikke alltid får den oppfølging som de er i behov av fra kommunen.

Fagprosedyren for EIBI (Early Intensive Behavioral Treatment) spesifiserer en helhetlig og evidensbasert behandling for barn med ASF. Denne intervensjonen kan vise til best fremgang og utvikling for barna og den anbefales fra Oslo Universitetssykehus. Den bør starte tidlig, vare i minst to år og omfatter innsats på alle utviklingsområder. Behandlingen er krevende for alle involverte parter og setter store krav til barnet, foreldre og spesialisthelsetjenesten. Gjennom opplæringen lærer både barn og foreldre å håndtere utfordringer og dette kan også redusere stress. Behandlingsformen gjennomføres i en rekke kommuner i Norge, men tilbys pr i dag ikke i Oslo. Det er godt dokumentert at barn med ASF ikke lærer som andre barn, de trenger et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud gjennom hele dagen der foreldre, barnehage og spesialisthelsetjeneste sammen jobber mot optimal utvikling og livskvalitet for disse barna. Å lære å påvirke omgivelsene kan forebygge vansker i senere alder. Tar du utfordringen, Inga Marte, og sørger for at barn med ASF får dette tilbudet i Oslo?

Noen barn med ASF har en atferd som fører til store utfordringer for barna selv, deres familier og hjelpere. De krever 1:1 oppfølging fordi de ofte kommer i konflikt med omgivelsene. Vansker med skifte av aktiviteter, forholde seg til andre barn eller følge nødvendige beskjeder kan føre til utagering. Dette krever tydelige og trygge voksne som kan låne bort sine frontallapper når barnet ikke har ferdigheter i emosjonell regulering. Andre barn i barnehagen må tolerere begrensninger i hva de kan leke med, hvor de kan leke og hvilke fang de kan sitte på. Det er ofte flere barn med oppfølgingsbehov slik at det er krevende å ivareta alle. Støttepersonell jobber halve dager fordi barnet ikke har stort nok vedtak, grunnbemanningen må løse en særdeles vanskelig prioriteringsoppgave. Tar du utfordringen og ser på ALLE barns behov for utvikling og trygghet i barnehagen?

Bydel Sagene har i samarbeid med Kapellveien habiliteringssenter opprettet et lavterskel ambulant foreldreveiledningstilbud til barn med funksjonsnedsettelse. Resultatene viser at foreldrene er fornøyde med tilbudet og finner det virksomt. De får tilbud om hands-on veiledning i vanskelige situasjoner i hjemmet. Dessverre er dette foreløpig finansiert med prosjektmidler og er i dag ikke et tilbud i alle bydeler. Kompetanse om disse barnas utfordringer og om effektive intervensjoner er en nødvendig del av helse- og opplæringstjenestene til barna og deres foreldre. Tar du utfordringen, Inga Marte, og gjør dette til et tilbud for alle barn med funksjonsnedsettelse i Oslo?

For å løse komplekse problemstillinger kreves det mer enn varme hender og omtanke.

Kartlegginger kan bidra til å styre opplæring i riktig retning og trygger foreldre og fagpersoner på at intervensjonen som er iverksatt fører til god utvikling for barnet, men dette krever kunnskaper og tid til å implementere endringer. Repetisjoner og mer av «det samme» som virker kan gjøres morsomt, da mange barn og unge trenger å repetere på samme måte for å lære nye ferdigheter. Du kan påvirke Oslo kommunes tilbud og viser til kjerneoppdraget «alle barn skal lære å lese, skrive, regne, mestre skolen og finne sin plass i felleskapet». Jeg ønsker det samme for barn med habiliteringsbehov som har behov for mer av det samme for å fungere i skolen. Tar du utfordringen, Inga Marte?


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!