VEKST: Spørsmålet er ikke om Oslo skal vokse, men hvordan Oslo skal vokse. FOTO: ANETTE KARLSEN/NTB SCANPIX

VEKST: Spørsmålet er ikke om Oslo skal vokse, men hvordan Oslo skal vokse. FOTO: ANETTE KARLSEN/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

04-05-2017

Ny plan for Oslos fremtid

DU skal få være med på å skape den nye kommuneplanen.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Hanna E. Marcussen, byråd for utvikling

 

Verden, og Oslo, preges av klimaendringer, urbanisering og økende forskjeller mellom folk. Med den nye kommuneplanen skal vi ta grep og ruste byen vår for fremtiden. Et første utkast er nå sendt på høring frem til 30. juni. Vi inviterer til fem folkemøter ulike steder i byen i forbindelse med høringsprosessen, det første på rådhuset den 9. mai.

Vi lager nå en ny kommuneplan for byen vår, en plan for Oslos fremtid. Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Oslo har høy befolkningsvekst og i 2040 kan Oslo ha nær 900.000 innbyggere. Derfor planlegger vi for hvordan vi møter denne veksten, samtidig som vi sørger for gode liv, nærmiljø og godt byrom i hele byen. Kommuneplanen skal gi svar på hvordan vi skal legge til rette for vekst og utvikling – og hvilke kvaliteter ved byen det er særlig viktig å ivareta.

Kommunens nåværende kommuneplan ble lagt frem av byrådet Røsland (H/V/KrF) og vedtatt i 2015 av et bredt politisk flertall i Oslo bystyre. Dette var en god plan, men den tok ikke i stor nok grad innover seg de store utfordringene som Oslo nå står overfor, og kommer til å preges av i årene som kommer. Derfor lager vi nå en ny plan hvor vi setter oss mer ambisiøse mål særlig knyttet til klima, byutvikling og sosial ulikhet. Planen har perspektiv frem mot 2040.

Oslo skal bli en nullutslippsby

Den nye kommuneplanen legger til rette for et taktskifte i klima- og miljøpolitikken. Byer spiller en sentral rolle i å løse klimaproblemet, og byer som Oslo må gå foran i utviklingen av et nullutslippssamfunn. Mens kommuneplanen fra 2015 la opp til en 50 prosents reduksjon av klimagassutslipp innen 2030, ønsker vi å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, og innen 2040 er målet at Oslo skal være en nullutslippsby. Slik bidrar vi til at vi når målene i Paris-avtalen.

Byutvikling spiller en viktig rolle når det gjelder å nå Oslos ambisiøse klimamål. Bystyret har siden år 2000 ment at det har vært fornuftig å utvikle byen videre der det er godt tilrettelagt for kollektivtransport og hvor infrastruktur allerede er på plass, det viderefører vi i utkastet til ny kommuneplan. Vi vil legge opp til vekst innenfra og ut langs banenettet, slik at den tette byen vokser og vi får en miljøvennlig by med effektiv arealbruk. Vekst i sentrum og langs kollektivnettet vil også bidra til at en stadig større del av transportbehovet kan tas med gange, sykkel og kollektiv.

For å redusere personbiltrafikken vil vi gjøre hovedveianlegg om til grøntpregede bygater med lavere hastighet, brede fortau og bebyggelse langs gatene. I tillegg skal parkeringsplasser for sykkel, el-bil og bildeling prioriteres. Nye store kollektiv-prosjekter som Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-banen og utvidelse av trikkenettet vil også gjøre det mer attraktivt å bruke buss, trikk og bane.

Flere boliger – mindre forskjeller

Folk trekker mot byene. Oslo har vokst betydelig de seneste tiårene, og ligger an til å fortsette å vokse. Veksten har riktignok avtatt noe det siste året, men beregninger fra både SSB og Oslo kommune viser at byen vil øke betydelig. Spørsmålet er ikke om Oslo skal vokse, men hvordan Oslo skal vokse – og vi ønsker å benytte veksten som en mulighet til å gjøre byen vår enda bedre.

Flere innbyggere krever flere boliger. Markagrensa skal bevares, så veksten må skje innenfor dagens byggesone. Dette medfører at vi vil se endringer i byen vi kjenner. Byrådet er opptatt av at endringene som skal skje i utpekte utviklingsområder skal være basert på en helhetlig planlegging som er vedtatt gjennom demokratiske prosesser. Slik sikrer vi kvalitet og medvirkning i utviklingen av byen. Vi skal bevare byens egenart og fremelske gode nabolag og lokale kvaliteter, samtidig som vi utvikler og legger til rette for at disse kan oppleves av enda flere.

Byrådet ønsker å bruke boligbygging og byutvikling aktivt som et verktøy for sosial utjevning. I Oslo er det i dag betydelige sosiale forskjeller, og en del områder skiller seg ut med en opphopning av levekårsproblemer. Disse områdene preges ofte også av andre negative kjennetegn, som stor trafikkbelastning, manglende vedlikehold og få sosiale møteplasser og fellesarenaer. Tar vi ikke grep, risikerer vi at det oppstår negative spiraler som gjør forskjellene i byen enda større.

Vi ønsker å legge til rette for en balansert byutvikling med variasjon i boligtyper og boligstørrelser over hele byen. God byutvikling handler i tillegg om å se tjenester i sammenheng, og å tilby mennesker i alle deler av byen gode kommunale tjenester i levende og trygge lokalmiljøer. Den nye kommuneplanen skal legge til rette for at nok boliger blir bygget, og at dette skjer på en måte som bidrar til å skape et sunt nærmiljø og sikrer gode oppvekstsvilkår – i alle deler av byen.

DU skal være med!

En kommuneplan, en plan for Oslos fremtid, er et så viktig dokument at det bør ha bred tilslutning. Et første utkast er nå sendt på høring, og vi ønsker at Oslos befolkning skal engasjere seg og medvirke i størst mulig grad. Hvis du er over 16 år og bosatt i Oslo vil du derfor i løpet av de nærmeste dagene kunne komme til å motta en SMS fra oss der kommuneplan-utkastet er vedlagt. Les og kom med dine innspill.

Vi inviterer også til fem folkemøter ulike steder i byen i forbindelse med høringsprosessen, som varer frem til 30. juni. Møt opp og bidra til å skape en bedre fremtid for deg selv om dine medinnbyggere.

Sammen skaper vi fremtidens Oslo!


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!