28-11-2017

Nøkler til en bærekraftig framtid

Nok et klimatoppmøte er avsluttet. Denne gangen et arbeidsmøte før de store beslutningene skal tas neste år. FNs bærekraftmål står fast, og skal følges opp innen 2030. Tiden er knapp. Vi kan ikke vente på at internasjonale politiske beslutninger alene skal løse det hele. Norge har et ansvar, og vi har mulighet til å ta en lederrolle i arbeidet.

Innlegget er skrevet i samarbeid med styreleder i Forskningsrådet, Henrik O. Madsen.

Forskningsrådet mener det er ti områder der forskning og innovasjon er særlig viktig for å møte bærekraftutfordringene. På disse ti områdene har Norge særlige fortrinn og muligheter: Vi kan ta en lederrolle i arbeidet for mer bærekraftig utvikling i verden og samtidig lege til rette for næringsutvikling.

1. Rene, trygge og produktive hav: Norge er en ledende havnasjon og må ta ansvar for å utvikle kunnskap som trengs for bærekraftig forvaltning av havet. 
2. Bioøkonomi: Effektiv produksjon og forvaltning, bruk og gjenbruk av fornybare biologiske ressurser ved hjelp av nye teknologier vil åpne nye markeder, gi grønn vekst og mindre utslipp.    
3. Ren energi: Norsk satsing på å utvikle lavutslippsteknologi gir nye eksportmuligheter i et voksende globalt marked.
4. Bruk og gjenbruk: Norge er verdensledende på gjenvinningsteknologi som er sentral i en sirkulær økonomi der produktene designes og produseres med tanke på gjenvinning og ombruk av materialer.
5. Stoppe klimaendringene: Norge er en polarnasjon med verdensledende klimaforskere og i posisjon til å ta ansvar for å få fram kunnskap hele verden trenger for å motvirke konsekvensene av klimaendringer.
6. Ta vare på natur og miljø: Vi må utvikle ny kunnskap for å stoppe tap av naturmangfold og ødeleggelse av natur.
7. Gode byer å bo i: Også Norge preges av urbanisering. Framtidens byer trenger ny kunnskap for å bli inkluderende, trygge, tilpasningsdyktige og bærekraftige.
8. Framtidsrettet utdanning: Utdanning reduserer ulikhet! Norge har kommet langt og må fortsette å utvikle utdanningssystemet slik at barn, både i Norge og i fattige land, får ferdighetene som trengs for å utvikle verden og ta vare på jorda for kommende generasjoner.
9. Lik tilgang til helse og helsetjenester: Globalisering sprer sykdommer verden over. Samtidig har fattige land helseutfordringer som ofte er neglisjerte og rammer de svakeste hardest. Norge kan bidra til å løse globale helseutfordringer.
10. Mindre fattigdom og ulikhet: Krig og konflikter driver folk på flukt, og migrasjonen øker. Vi må finne gode løsninger på humanitære utfordringer i land som rammes av kriser, og følger av migrasjon. 
Ved å satse på forskning og innovasjon innenfor disse områdene, kan Norge både bidra til en bedre verden og til bærekraftige forretnings- og investeringsmuligheter for norsk næringsliv. Mange er i gang, men flere trengs.

Politikk og handling må settes på "fast-track"

Verden har lenge visst om klimautfordringene. Store mengder forskning har i årevis pekt på at politisk handling må til. Likevel skjer det for lite. Derfor utfordrer vi politikere og ledere i næringsliv og forvaltning til å bruke kunnskapen som allerede finnes.  Å vente på ny kunnskap må ikke bli sovepute for handling. Vi må handle ut fra den kunnskapen vi har, og samtidig utvikle ny kunnskap for å bedre beslutningsgrunnlaget. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Et glitrende eksempel på at det er mulig å handle raskt, er signeringen av Montrealprotokollen i 1987. Den la opp til en ambisiøs utfasing av ozonnedbrytende stoffer da forskere varslet om store hull i ozonlaget. Her gikk det raskt fra forskernes varsel til avtalen ble implementert. Nå er hullet i ozonlaget nesten tettet.

Handlekraftig ledelse

Under klimatoppmøtet i Paris i 2015 annonserte Bill Gates, sammen med President Obama, Erna Solberg og 18 andre statsledere, Mission Innovation. Det er en avtale om omfattende globalt samarbeid, der offentlige og private aktører jobber sammen for å utvikle energiteknologi som skal løse verdens klimautfordringer. Resultatet ble at de 20 landene som står for 75 prosent av verdens CO2-utslipp, i løpet av få måneder signerte avtalen om å doble investeringene i forskning på miljøvennlig energi. Lederskap gir resultater. Det er mye mer å gå på.

Nye samarbeid

Et effektivt samarbeid mellom offentlig og privat sektor er helt sentralt for å kunne nå bærekraftsmålene. Vi trenger også en global dugnad. Norge må løfte blikket!
FN-målene utfordrer også måten forskningen utføres på. Det trengs mer internasjonalt samarbeid, samarbeid på tvers av sektorer og disipliner, tilgang til data og infrastruktur og åpen tilgang til forskningsresultater. I Forskningsrådet vil vi gjøre vårt for å bringe forskning og innovasjon fram og bidra til mobilisering og samarbeid. Vi jobber for å utvikle nye samarbeidsmodeller. Mens det er opp til ledere i næringsliv, offentlig sektor og politikk å sørge for handling, investering og å delta i samarbeidet.Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!