PÅ BUNNEN: I statlig sektor er medbestemmelsen og medvirkningen lavest i helseforetakene, viser Medbestemmelsesbarometeret 2017. FOTO: LUCA KLEVE-RUUD

PÅ BUNNEN: I statlig sektor er medbestemmelsen og medvirkningen lavest i helseforetakene, viser Medbestemmelsesbarometeret 2017. FOTO: LUCA KLEVE-RUUD

Vis bildetekst
Foto:

12-02-2018

Mot nytt bedriftsdemokrati?

Andelen selskap med ansatterepresentasjon synker i alle bransjer, også industrien.

Da hovedavtalen i staten ble etablert i 1980 ble det lagt inn en begrensning i ansattes medbestemmelse i saker som berører virksomhetenes overordnede politiske mål. Vi vet lite om hvordan en sak defineres som politisk eller ikke. Det er et demokratisk problem hvis denne bestemmelsen fører til generelt svakere medbestemmelse for statlige enn for andre arbeidstakere. Begrunnelsen for bestemmelsen var at statlige arbeidstakere ikke skulle ha mer politisk innflytelse enn andre borgere, ikke at statlige arbeidstakere skulle ha mindre innflytelse på arbeidsplassen sin enn andre.

AFI og Fafo har i den siste tiden lagt frem nye funn på hvert sitt område av det norske bedriftsdemokratiet. Medbestemmelsesbarometeret 2016 og 2017 viser at norske arbeidstakere mister innflytelse på egen arbeidssituasjon. Fafo har påvist en kraftig nedgang i antall selskap med ansatterepresentanter i styret.

I et innlegg i LO-Aktuelt kommentere LOs nestleder Roger Haga Heimly funnene våre under overskriften «Mangler tradisjon for bedriftsdemokrati». Nestlederen fremhever tre poenger i sin kommentar: i) det etableres mange nye selskaper i bransjer der det verken er tradisjon for fagorganisering eller bedriftsdemokrati, ii) medvirkningen er ikke svekket i den delen av arbeidslivet hvor vi finner sterke fagforeninger og ansatte i styret og iii) flere er ansatt i konserner og det er vanskelig å måle medvirkning i selskaper i konsern fordi det er etablert ordninger på konsernplan som har tatt over en del av sakene som tidligere ble drøftet lokalt.

Både på AFi og på Fafo har vi forskning som kan utdype disse poengene.

Nye selskap som «mangler tradisjon for bedriftsdemokrati»?

Fafo finner at andelen selskap med ansatterepresentasjon synker i alle bransjer, også industrien. Selskapenes størrelse er fortsatt viktig, men andelen synker både i de små og de store selskapene. Medbestemmelsesbarometeret både i 2016 og 2017 viser at ansattes innflytelse er lavest i olje- og gassbransjen, helsetjenestene og i statsaksjeselskapene. Statsaksjeselskap er de privatiserte offentlige etatene som Posten, NSB og Telenor, virksomheter som før privatiseringen hadde sterke tradisjoner for medbestemmelse og medvirkning.

I olje- og gassbransjen mener 60 prosent av respondentene at arbeidslivet utvikler seg i en mer autoritær retning. I statsaksjeselskapene er tallet 58 prosent, mot 42 prosent i gjennomsnitt i arbeidslivet i 2017. Endringene ser vi først og fremst i det vi vil hevde er bransjer og virksomheter med lange tradisjoner for bedriftsdemokrati. Ansatte i «nye» bransjer, som telekommunikasjon, IT og tjenesteytende næringer har mer innflytelse på egen arbeidssituasjon enn i «virksomheter med tradisjon for bedriftsdemokrati». Medbestemmelsesbarometeret 2016 og 2017 viste at jo større grad av standardisering og kontroll i styring og ledelse av virksomheten, jo mindre er graden av medbestemmelse og medvirkning (signifikant på .000 nivå).

Medvirkningen er ikke svekket?

Fafo fant i 2015 at 29 av de tillitsvalgte fra et utvalg LO-forbund verken har formelle eller uformelle møter med ledelsen. Medbestemmelsesbarometeret både i 2016 og 2017 viser fall i ansattes innflytelse på egen arbeidssituasjon, altså den enkeltes autonomi og medvirkning sammenliknet med en undersøkelse fra 2009. Forskjellene er statistisk signifikante (Medbestemmelsesbarometeret 2016).

Samarbeid på konsernplan?

Et flertall av arbeidstakerne i privat sektor er ansatt i selskaper som inngår i konsern. Også når det gjelder representasjon i konsernstyrene finner Fafo en nedgang i styrerepresentasjonen. Og dette gjelder både de små og de store konsernene. Samtidig har vi lite kunnskap om hvordan konsernordningene fungerer; om de ansattes representanter i styret representerer alle ansatte og ikke bare de ansatte i selve morselskapet. Vi trenger også mer kunnskap om andre konsernordringer som skal sikre de ansattes innflytelse på spørsmål med betydning for deres hverdag.

Medbestemmelse i staten?

Medbestemmelsesbarometeret 2017 (www.afi.no) viser store variasjoner mellom ulike statlige områder. Medbestemmelsen og medvirkningen er størst i universitets- og høyskolesektoren og lavest i helseforetakene. Den samme hovedavtalen tolkes og anvendes med andre ord ulikt i forskjellige deler av staten.

Uavhengig av hverandre finner Fafo og Afi, på hvert sitt område, at ordningene endrer seg. Styrer uten ansatte og eksempler på svekket medbestemmelse og medvirkning er to viktige faresignal. Det bør lede til debatt og drøfting av bedriftsdemokratiets oppbygging og virkemåte. Vi tror ikke det er tradisjoner som mangler i norsk arbeidsliv. Kanskje er det heller modernisering og fornyelse av bedriftsdemokratiet som trengs.


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!