ANNONSE

03-12-2010

Klima og teknologi

Det behøves flere nøkler til porten inn mot et bærekraftig lavutslippssamfunn.

Therese Vangstad i Zero og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim debatterer global klimaavtale og klimavennlig teknologi i sine innlegg i Dagsavisen nylig. Begge legger stor vekt på utvikling av ny teknologi og Norges ansvar for dette.

Det er ingen tvil om at både en internasjonal avtale og utvikling av ny klimavennlig teknologi vil være svært viktige bidrag til en bærekraftig framtid. Å utvikle ny teknologi er spennende, utfordrende og gir prestisje og anseelse. Det provoserer heller ikke mange. Imidlertid finnes det flere låser, og dermed behov for flere nøkler til porten inn mot et bærekraftig lavutslippssamfunn. En nøkkel heter politiske virkemidler som skatter, avgifter og reguleringer, en annen heter å ta i bruk eksisterende lavutslippsteknologi, en tredje heter verdier og holdninger som dypest sett går på den økonomiske verdensordningen. Da har vi i alle fall fem nøkler som alle må i lås for å nå klimamålet i tide, både de politisk satte og naturens egne terskler.

Skal vi få fart på utvikling og implementering av klimavennlig teknologi så må det koste vesentlig mer enn i dag å slippe ut klimagasser. Norge har i 20 år hatt CO2 avgift på fossil energi. Satsene har hele tida vært lave og er heller ikke lik for alle typer fossil energi. Dagens satser er neppe noen sterk pådriver for adferdsendring og teknologiutvikling. Svenske SIKA, nå Trafikanalys, beregnet for to år siden at om målene om 20 prosent klimagasskutt fra vegtrafikken innen 2020 skulle var det nødvendig med en bensinpris på 27,50 – altså i Sverige for to år sida. For utslippene fra samferdselssektoren betyr også arealpolitikken mye. Fortetting og bymessig utbygging skaper mindre avstander og tilsvarende mindre bilavhengighet. Mye fortetting har skjedd i bydeler som var tette fra før. Store arealer, også i byområder, disponeres imidlertid av eneboliger. Politikerne i Bærum har ikke vært villige til å fortette langs Kolsåsbanen som fornyes totalt for over en milliard.

Innen samferdselssektoren har eksisterende lavutslippsteknologi som gang-, sykkel- og kollektivtrafikk vært forsømt. De energiintensive og fossilt baserte som bil og fly har vært prioritert. Politikerne har snakket mye om dobbeltspor på Østlandet, men realiteten er at de nå er i ferd med å realisere et motorvegnett i IC-triangelet. Med utbygging av infrastruktur legger også politikerne rammene for våre transportvalg i mange år framover. En ansvarlig samferdselspolitikk hadde vært å bygge ut vegnettet med tanke på sikkerhet, men ikke økt fart eller kapasitet og å bygge ut et moderne og mer landsdekkende jernbanenett og gode lokale kollektivtilbud og gang/sykkelvegnett. En slik politikk er fortsatt en månelanding unna.

I et historisk og globalt perspektiv er det hevet over enhver tvil at vår vestlige kultur er svært konsumorientert. Vår livsstil er forbilde for nye voksende økonomier med millioner og milliarder av innbyggere. Menneskets tankekraft er uendelig, universet likeså, men vårt hjem i universet er et tynt skikt på en liten, fortsatt nokså vakker planet mellom en gloheit kjerne og et iskaldt verdensrom.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!