27-04-2015

Faktafeil på Lovisenberg

Faktafeil, parkeringsnormer, manglende hensynet til barn og unge og negative følger for folkehelsa i garasjesaken på Lovisenberg

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg ønsker å bygge et større garasjeanlegg i Lovisenberggata. Til dette arbeidet har de hyret inn konsulentfirmaet ”Rambøll” som er satt på oppdraget sammen med arkitektfirmaet Petter Bogen AS. Som utganspunkt og premiss for anlegget tro utbygger skikkelig til med et kjempeanlegg som ville gitt en formidabel trafikkvekst i hele området. Konsulentfirmaet ser ingen problemer med trafikkveksten og bekymrer seg verken for skadene for bomiljøene, folks helse eller for at en fin park med et rikt biologisk mangfold raseres.

Så viser det seg at konsultene ikke makter å vurdere riktig antall biler som kommer til å kjøre ut av gigantanlegget. Bydelspolitikere og sentrale politikere erkjenner derimot at transportsektoren står for 60% av alle utslipp i Osloområdet. Dersom målsettingen om en reduksjon i utslippene på 40 % i en sterkt voksende by som Oslo skal nås, kan man jo ikke legge opp til en gigantisk trafikkøkning i St.Hanhaugområdet.

Kommunale etater bestemmer seg for at det ikke skal legges til rette for trafikkøkning i området. Parkeringsanlegget skulle ikke overstige 418 plasser. Problemet med dette tallet er at det ikke er riktig. Lokale tellinger viser at det riktig antall parkeringsplasser innenfor området vi her snakker om er 220 plasser!! Feil i faktagrunnlaget gir feil presmisser for vurderingen av hele anlegget. Utbygger med sine konsulenter forsøker å beskrive en virkelighet som ikke finnes. Det er helt nødvendig med en matematisk redelighet i denne saken. Hvordan skal våre politikere og kommunal planetat ellers kunne ta en objektiv riktig beslutning.

Vi skal være oss bevisst at Plan- og bygnnigsetaten(PBE) som fagetat ved kommunal planlegging er forpliktet til å etterse faktafeil. De er også forpliktet til å sjekke parkeringsnormer noe som absolutt ikke bør overlates til konsulentfirmaet ”Rambøll” alene, noe denne saken viser.

PBE skal også etterprøve negative helsemessige konsekvenser ved å bygge et større garasjeanlegg med tilrettelegging for økt mobilitet. Store deler av Ila/St.Hanshaugenområdet ligger i den røde sonen i henhold til kommunens eget miljøkart. Et område med over 40.000 bilpasseringer i døgnet makter ikke flere biler. Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår skal medregnes. Barnekonvensjonen er ratifisert av Norge og to barnehager vil bli berørt. En av barnehagene ligger helt opp mot trafikkmaskinen Uelandsgt/Griffenfeldts gt. Den andre ligger i Lovisenberg gt. som står i fare for å oppleve en formidabel trafikkvekst.

Det er å håpe at en institusjon som Lovisenberg sykehus, basert på kristne normer tilbake til Cathinka Gulbergs formidable innsats for å bedre den alminnelige folkehelsa tar sitt samfunnsmandat alvorlig. Det minste vi må kunne forvente er at faktafeil rettes opp. At representanter for beboere i området deltar på dialogmøter med utbygger og fagetatene i Oslo kommune. Oslo by skal minske sine utslipp av helseskadelige CO2 og NOX utslipp i stort monn, allerede om 5 år mens vi blir 200.000 flere innbyggere om få år i byen. Den politiske samstemtheten i Nasjonal transportplan og i ”Nasjonale forventninger til regioanl og kommunal planlegging” vedtatt i konglig resolusjon i 2011, konkluderer med at økningen innen trasportsektoren skal skje ved tilrettelegging for kollektivløsninger, gang- og sykkeltrafikk. Også planarbeidet og utbygger og styret i stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg må kunne ta dette faktum inn over seg.

Med hilsen,

Alf Jensen, leder i fellessameiet Ilaløkka.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!