10-12-2015

Byøkologi, byregjering og brukermedvirkning

Byregjeringen har levert en erklæring som er svært ambisiøs på byøkologi, grønn byutvikling og arkitektur.

Her sier de at de vil: «Etablere nye og nåværende økologiske boligprosjekter, med tanke på nye byggemetoder, teknologier og boligformer», «Utrede muligheten til å bygge og etablere ikke-kommersielle utleieboliger» og «Stimulere til ny bærekraftig arkitektur som eksperimenterer med boformer, høyder, ny teknologi, tradisjonelle byggetradisjoner og materialer».

I Hauskvartalet har vi klargjort et prosjekt i samarbeid med arkitekt og rådgivere som vil utforske nye byggemetoder, teknologier og boligformer. Et pilotprosjekt som tar sikte på å bygge og etablere ikke-kommersielle utleieboliger med ny bærekraftig arkitektur som eksperimenterer med boformer, ny teknologi, byggetradisjoner og materialer. Leser man erklæringen og ser på prosjektet i Hauskvartalet er det nesten så man kunne tro at det er et bestillingsverk.

Arbeiderpartiet, MDG og SV har gjennom årene i opposisjon og i valgkampen vært varme forsvarere for Hauskvartalet. Det er derfor overraskende at byregjeringen straks de er i posisjon velger å effektuere et salg som de har all mulighet til å stoppe.

For ti år siden begynte det formelle arbeidet med det byøkologiske kulturkvartalet da Hausmania og Bo- og Arbeidssamvirket Vestbredden Vel Vel i 2004 tok initiativ til en omregulering av kvartalet. Formålspara­grafen til reguleringsplanen som ble utarbeidet igjennom en medvirk­ningsprosess ledet av arkitekt Frederica Miller på oppdrag fra Kulturbygg sier:

«Det avgrensede planområdet skal behandles som en helhet hvor målet er å legge til rette for bevaring og utvikling av Hauskvartalet som et levende lokalsamfunn og kulturhus med følgende hovedmål:

• Å legge til rette for utviklingen av et byøkologisk kulturkvartal, der utviklingen er basert på LA 21 prinsipper med stor grad av brukermedvirkning. Det skal utarbeides et miljøprogram i samarbeid med «Hauskvartalet» og eierne.

• Å legge til rette for enkel standard og dermed gunstige rammevilkår for nyetablering av kunstrelaterte virksomheter og bolig.

Den eneste sammenlignbare reguleringen som finnes i Norge gjelder for Svartlamoen i Trondheim. Men der man i Trondheim har samarbeidet med beboerne som er godt i gang med et spennende selvbyggerprosjekt, har dialogen i Oslo variert mellom passiv og aktiv motstand fra kommunen.

Siden reguleringen ble vedtatt av et enstemmig bystyre i 2008 har byrådets rolle stort sett bestått i å tømme og mure igjen Hausmanns gate 42. Utenom dette har kommunen hatt en passiv rolle i Hauskvartalet fram til det ble satt i gang en salgsprosess vinteren 2014, og hele kvartalet utenom Kulturhuset Hausmania ble lagt ut på markedet 2. mars 2015.

I kvartalet selv har Vestbredden Vel Vel drevet et sosialt bokollektiv i Hausmanns gate 40. For mange har det vært et sted de har kunnet kalle et hjem i en lengre periode. For flere har det vært et midlertidig botilbud med akutt overnatting.

Samtidig som de har drevet et sosialt bokollektiv, har de tatt vare på og rehabilitert en gammel bygård som hadde forfalt gjennom mange år. De har gjort en total rehabilitering av gården inkludert skifte av takstoler og lagt nytt tak. Alt er gjort som egenfinansiert selvbygging.

Hausmania Kulturhus har sammen med Eriksen Skajaa Arkitekter laget et forprosjekt med organisasjonsmodell, kostnadsanalyse og finansieringsplan. Der byregjeringen sier de ønsker å utrede ikke-kommersielle utleieboliger, og etablere nye og nåværende økologiske boligprosjekter, med tanke på nye byggemetoder, teknologier, boligformer og materialer leverer prosjektet i Hauskvartalet til fulle.

Innovasjon Norge sier i sin støtteerklæring at: «Prosjektet viser en innovativ bærekraftig boform som vekker stor interesse i fagmiljøet». Dette understrekes av at prosjektet har vært presentert på fagsamlinger hos Norske Arkitekters Landsfor­bund, som også brukte en av illustrasjonene av prosjektet som forside på sin årsrapport.

Husbanken synes prosjektet er svært interessant og uttaler at: «Prosjektet vurderes som et godt og konkret tiltak for å revitalisere ambisjoner i byøkologisk program og Husbanken ønsker i utgangspunktet å bidra til en realisering av dette pilotprosjektet.» Dette er partiene i byregjeringen kjent med. Det er derfor misvisende når de begrunner anbefalingen av salget med at Oslo kommune ikke har midler til å finansiere dette.

Etter valget var det håp i Hauskvartalet om at motarbeidelse fra tidligere byråd ville bli byttet ut med konstruktiv dialog og tilrettelegging for medvirkning. Nå ser det dessverre ut som om byregjeringen heller velger å gå til åpen konflikt mot det miljøet som initierte arbeidet med reguleringsplanen, har tatt vare på kvartalet og levert et prosjekt som direkte svarer til byrådserklæringen.

Vestbredden og Hausmania er samstemte i at et salg i Hauskvartalet vil være ødeleggende for intensjon og formål i reguleringsplanen. Salgs­prosessen slik den har blitt drevet fram gir på ingen måte noe relevant grunnlag for medvirkning dersom salget sluttføres.

Signaleffekten dette gir til ulike kunst, kultur og boligpolitiske miljø som har vært involvert i Hauskvartalet og andre lignende prosjekter kan heller ikke overdrives og vil påvirke byen i lang tid.

Dersom salget avvises er det likevel fortsatt være mulig å få til en god prosess som tar reguleringens formål og intensjon, og ikke minst kravet om, en utvikling basert på LA 21 prinsipper med en stor grad av brukermedvirkning, på alvor.

Fortsatt har byregjeringen mulighet til å snu i denne saken. De kan da vise at de faktisk står for en endret kurs for byøkologi, medvirkning, byutvikling og bærekraftig arkitektur. I motsatt fall så er de i alle fall tydelige på hvor mye vakre ord i erklæringen betyr opp mot hverdagens realpolitikk.

Men hey, som takk for valget så får vi jo i det minste noen nye sykkelveier vi kan nyte gentrifiseringen av hovedstaden vår fra.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!