Nord-Norge

Ny vindkraft-rettsak i mai: – Vil de ha et nytt menneskerettighetsbrudd?

I Nordland kjemper reinnæringa mot et vindkraftanlegg i beiteområdet. – Klare paralleller til Fosen, sier reindriftssame. Vindkraft-eierne er ikke enig i sammenligningen.

Mens statsminister Jonas Gahr Støre går langt i å si det foregår menneskerettighetsbrudd, og aksjonistene holder sin siste aksjon foran slottet i Oslo, gjør reinbeitenæringa på Helgeland seg klare til kamp.

I mai skal Jillen-Njaarke reinbeitedistrikts søksmål mot Øyfjellet Wind AS opp i Helgeland tingrett.

– Jeg vil tro at det står like sterkt hos oss, som det som skjer i Fosen. Vil de ha et nytt menneskerettighetsbrudd? spør Per Anders Kappfjell, som driver med rein i beitedistriktet.

– Turbinene må rives

Saken dreier seg om utbyggingen av Øyfjellet vindkraftverk, etter at Olje- og energidepartementet ga selskapet Øyfjellet Wind konsesjon med samtykke til ekspropriasjon.

Området er innenfor beitedistriktet til de som driver med reindrift i Jillen-Njaarke. Reindriftsnæringen sier det påvirker vinterbeitet.

Kappfjell sier konsesjonen baserer seg på at man skal ha kommet til enighet med reindrifta, noe som ikke har skjedd.

– Konsesjonen er ugyldig når man ikke har kommet til enighet med oss som driver, konstaterer han, og synes det er rart om høyesterettsdommen setter en form for presedens på saken.

Kappfjell mener turbinene må rives.

– Så det er ingen avbøtende tiltak næringen kan gjøre?

– Det med avbøtende tiltak, at de skal kjøpe oss ut – det liker jeg ikke. Å komme med penger og tro det er løsningen, det er det ikke. Reinen spiser ikke penger. Den trenger for, og det er det den finner i fjellområdene. Den må ha areal å beite på, konstaterer han.

Klare paralleller

Mangeårig reindriftsutøver og aksjonist, Betty Kamilla Kappfjell, sier situasjonen har klare paralleller til Fosen-saken.

Hun holder til i nabodistriktet, og mener sakene kan sammenlignes ettersom arbeidet ble satt i gang før det var enighet.

– Reinen går på sparebluss om vinteren, og spesielt reinsimla som bærer på et foster. Det er viktig å ha ro i denne perioden. Blir hun mye uroet, så blir hun tappet for energi og krefter, sier hun, og forteller at alternativet som nevnes, nemlig å fôre dyrene vinterstid, vil gjøre at det faller bort fra tradisjonell reindrift.

Betty Kamilla Kappfjell sier det er klare paralleller mellom Fosen-saken og det som skjer på Øyfjellet.

– Det kan være et supplement til der beitene er veldig dårlige, men det går ikke an å sette en hel reinflokk på full foring i to måneder, forklarer hun.

Hun er nå pensjonist, men har vært med på flere kamper i sitt liv. Blant annet Alta-aksjonen.

Altasaken var en lokalsak som vokste til å bli en stor, nasjonal greie. Historien gjentar seg nå, det er det som skjer i Oslo, sier hun, og mener Støres innrømmelse av menneskerettighetsbrudd er et steg i riktig retning.

Øyfjellet Wind: – Forskjell fra Fosen

Kommunikasjonsansvarlig for Øyfjellet Wind, Karin Wittsell Heydl, skriver i en mail til Dagsavisen at saken deres er veldig forskjellig fra diskusjonene rundt Fosen.

– Prosjektene i Fosen ligger innenfor vinterbeitesoner, mens diskusjonen om Øyfjellet har handlet om flytting av rein til og fra et begrenset vinterbeiteområde som ligger utenfor prosjektområdet. Hovedvinterbeiteområdene for reindriftsdistriktet er ikke berørt, sier hun, og sier prosjektet har vært gjennom en grundig konsesjonsprosess med godkjenning fra lokale og nasjonale myndigheter, og at Øyfjellet har alle relevante og nødvendige nasjonale og lokale konsesjoner.

– Øyfjellet Wind har under hele prosessen forsøkt å finne minnelige og gode løsninger med det lokale reindriftsdistriktet. Det er inngått to avtaler for anleggsfasen. Dessverre har partene ennå ikke klart å bli enige om driftsfasen, sier hun, og hevder det ikke er noe krav i konsesjonen om at det skal inngås avtaler med det lokale reinbeitedistriktet.

Heydl forteller de er svært opptatt av å vinne en løsning.

– Distriktet har imidlertid takket nei til flere invitasjoner fra Øyfjellet og fra myndighetene om å gi innspill og diskutere avbøtende tiltak, skriver hun.

Det bygges opp til nok en strid mellom vindkraftindustrien og beitenæringen. Denne gang ved Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland.


---

Øyfjellet-saken

– I 2016 fikk Øyfjellet Wind AS (da under navnet Elous Vind Norge AS) konsesjon til å drive vindkraftverk i Vefsn kommune i Nordland, i et område på 40 kvadratkilometer.

– Høsten 2022 var alle 72 vindturbiner i drift, med planlagt produksjon av 1,32 TWh. Aluminiumsprodusenten Alcoa har kjøpt all kraft fra anlegget i 15 år fremover.

– Anlegget havner innenfor vinterbeiteområdet til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

– Reinbeitedistriktet har tidligere vært i Oslo tingrett for å få stans på utbyggingen, noe som ble avvist.

– I 2020 varslet Jillen-Njaarke søksmål mot staten med krav om at konsesjonen er ugyldig. Staten sier de ikke er en part, men vil delta som partshjelp forsvare gyldigheten av konsesjonsvedtaket.

– Saken mellom Jillen-Njaarke og Øyfjellet Wind AS skal opp i Helgeland Tingrett 30. mai 2023, og har siste dag i retten 16. juni.

Kilde: oyfjelletvind.no og regjeringen.no.

---


Mer fra Dagsavisen