Vold og trusler dominerer i konfliktrådet

Ni av ti meglinger i konfliktrådet ender med at partene kommer til enighet. – Når man først har gitt samtykke til å møte, har man gjerne et ønske om endring og å legge saken bak seg, sier daglig leder Ethel Fjellbakk Wright ved Konfliktrådet Øst.

I løpet av første halvår 2019 har Konfliktrådet Øst, som dekker Østfold og de sju Follo-kommunene, mottatt 323 saker, omtrent på samme nivå som i samme periode i fjor.

– Det er en bitteliten økning i antall straffesaker, og en tilsvarende nedgang i sivile saker, forteller daglig leder Ethel Fjellbakk Wright til Demokraten.

– Tar tilbake makta over eget liv

I en pressemelding kommer det fram at de to største sakskategoriene er vold (78 saker) og trusler (46 saker), som sammen utgjør nesten 40 prosent av den totale saksmengden.

– De 78 voldssakene vi har mottatt hittil i år, omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente – til vold i nære relasjoner, utdyper Fjellbakk Wright.

Deres erfaring er at både ofre for voldshandlinger, og gjerningspersonene kan ha godt utbytte av å møtes under trygge forhold.

– Ansikt til ansikt kan hendelsen bearbeides og angsten reduseres, samt at et slikt møte kan forhindre nye lovbrudd. Man slipper å leve med frykten for hva som skal skje dersom man møter den andre parten igjen, for eksempel i kassakøen på den lokale matbutikken.

– For den som har blitt utsatt handler det mye om å ta makta tilbake over eget liv og gjenopprette personlig integritet. Den som har utsatt noen for noe får mulighet til å gjøre opp for seg på en helt annen måte enn om de får en bot eller annen straffereaksjon, sier Fjellbakk Wright.

Les også: Mener ungdom bør kjenne til konsekvensene av voldsbruk

Frivillig å møte

Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Dette er et gratis tilbud til alle, uavhengig av alder, som tilbys over hele landet.

– De fleste sakene vi har mottatt kommer fra politiet som straffesaker, men man kan også melde inn en sak sivilt på nett, forteller Fjellbakk Wright 

– Fordi det er frivillig å møte i konfliktrådet, er vårt dilemma da å innhente samtykke fra begge parter, legger hun til.

Les også: Inger (74) fikk bot etter varelessing til bruktbutikken sin (Demokraten+)

Kan ende i retten likevel

Men i de tilfellene der begge sier ja, kommer rundt 90 prosent fram til en avtale, mens 93 prosent av de igjen oppfyller disse avtalene, ifølge Konfliktrådets egen statistikk.

– Dette handler nok mye om at når man først har gitt samtykke til å stille til megling i konfliktrådet, har man gjerne et ønske om endring og å legge saken bak seg, mener Fjellbakk Wright.

– Hva skjer med de sakene der partene ikke blir enige om en avtale?

– Hvis det er en straffesak, så går den tilbake til påtalejuristen med tanke på å vurdere en annen form for straffereaksjon. Ved sivile saker kan klager prøve en annen instans eller kontakte advokat.

– Mange føler nok at konfliktrådet er et godt sted å starte for å prøve å finne en løsning på saken. Her er det ingen ris bak speilet, sier Fjellbakk Wright.

Tredelt løp for unge lovbrytere

Ved siden av å gjennomføre megling i både straffesaker og sivile saker, har konfliktrådene også ansvaret for gjennomføring av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Dette er egne straffereaksjoner rettet mot ungdom mellom 15 og 18 år som har begått ett eller flere straffbare forhold, med mål om å hjelpe de bort fra kriminalitet.

Hittil i år, har to ungdommer fra Østfold blitt idømt ungdomsstraff, og 6 ungdommer fra Østfold og Follo har fått ungdomsoppfølging, opplyser Fjellbakk Wright.

– Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er tredelte reaksjoner.  Et innledende ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, deretter en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og så et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene, forklarer hun.

Samme trend nasjonalt

De 22 konfliktrådene i Norge har samlet sett mottatt 3895 saker i første halvår av 2019. Dette er en svak nedgang på fem prosent fra samme periode i fjor.

Også nasjonalt utgjør voldssaker nesten en fjerdedel av den samlede saksmengden.

32 ungdommer mellom 15-18 år er idømt ungdomsstraff, mens 221 har fått ungdomsoppfølging.