Tilspisset strid i musikkrådet

Striden mellom styret og daglig leder Ernst Rolf i Mosseregionens Musikkråd, er nå blitt advokatmat.

Advokat Even Rønvik representerer styret, mens advokat Dag Robertsen er hyret inn av Ernst Rolf.

Tilbud om ulønnet arbeid

Striden gjelder oppsigelse av Ernst Rolf, som ble vedtatt på et styremøte 20. april i år.

– Musikkrådet hadde årsmøte 25. februar i år, og da var det ingen diskusjon om endring av musikkrådets virksomhet, eller en eventuell avvikling av stillingen som daglig leder. Først på et styremøte 20. april ble temaet «daglig leder» brakt opp. Som lyn fra klar himmel for Ernst Rolf, ble det da truffet vedtak om å avslutte ordningen med en lønnet stilling i foreningen, og at arbeidsforholdet med Ernst Rolf skulle termineres. Samtidig blir daglig leder ønsket velkommen til å fortsatt bidra i form av et ulønnet verv.   Dette er en hårreisende måte å behandle ansatte på. Også daglige ledere er beskyttet av arbeidsmiljøloven, som har klare regler for opphør av arbeidsforhold. I dette tilfellet har musikkrådets styre bommet stygt. Det er i utakt med loven, sier Dag Robertsen.

Krav til oppsigelse

– Hva mener du er gjort feil?

– Styret har først truffet vedtak om ikke å gå videre med en lønnet stilling i foreningen, og innkaller deretter daglig leder til drøftelsesmøte for å utarbeide en avtale for å terminere hans arbeidsforhold. Men det foreligger ingen skriftlig oppsigelse så langt. En oppsigelse kan eksempelvis begrunnes med alvorlige pliktbrudd på arbeidstakers side, eller være begrunnet i virksomhetens forhold. I det siste tilfellet må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det foreligger et bedriftsøkonomisk begrunnet behov som tilsier at oppsigelser er nødvendig. I vårt tilfelle er det ingenting å bebreide arbeidstakeren for. Ernst Rolf får de beste skussmål for sitt arbeid, og jobber til og med mer enn det som dekkes av en 40 prosent stilling. Så sent som 29. april sa styreleder Trine Sveinar til Moss Avis at Ernst Rolf gjør « ... uvurderlig jobb» for Musikkrådet.

Siden musikkrådet får penger fra Moss kommune for drift av organisasjonen, kan det heller ikke være økonomiske årsaker til oppsigelsen. Bevilgningen på 278.000 kroner i 2020 dekker lønn og noe kontorhold for daglig leder.

– Styret har heller ingen plan for en eventuell omstilling av organisasjonen, og det finnes derfor ingen saklig grunn for å si opp daglig leder, sier Robertsen.

Han forteller at Ernst Rolf har mer enn ti års ansettelsesforhold. Og siden han er over 60 år, har han dermed også seks måneders oppsigelsestid.

– For å unngå en opprivende strid i saken, har Ernst Rolf akseptert å fratre, under forutsetning av at det inngås en minnelig avtale om fratreden mellom partene. Dette har ikke kommet i stand og Rolf vil derfor fortsette i stillingen inntil videre, sier advokat Robertsen.

– Tenke nytt

Trine Sveinar er styreleder i Mosseregionens Musikkråd.

– Vi har bestemt oss for å gjøre det samme som mange andre musikkråd har gjort før oss; nemlig å avslutte ordningen med daglig leder, og heller bruke pengene direkte  til medlemmenes beste. Styret har en bred sammensetning fra ulike deler av musikk- og dansemiljøene i Moss, og har derfor en god oversikt over medlemmenes behov. Vi er villige til å jobbe på frivillig basis, og da blir behovet for en lønnet daglig lederstilling borte.

– Vil dere innfri Ernst Rolfs krav om lønn i oppsigelsestida?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere den pågående prosessen. Sammen med advokat Even Rønvik er vi i dialog med Ernst Rolf og hans advokat. Jeg håper vi får til en god løsning, sier Trine Sveinar.

Bevilgning fra Moss kommune

Øivind Tandberg-Hanssen (SV) er leder i det kommunale utvalget "Kultur, aktivitet og inkludering". Han forteller at bevilgningen på 278.000 kroner til Mosseregionens Musikkråd er ment til drift av organisasjonen. I samarbeidsavtalen står det "Moss kommune bør bidra med  økonomisk støtte som delfinansiering av en stilling som sekretær/daglig leder i Mosseregionens Musikkråd".

- Kommunen blander seg ikke opp i hvordan musikkrådet organiserer seg. Det må organisasjonen selv avgjøre. Men for inneværende år var det regnet med økt arbeidspress på grunn av byjubileet. Det var derfor det ble bevilget et ekstrabeløp på 78.000 kroner. I utgangspunktet var det lagt opp til en bevilgning på 200.000 kroner. Jeg kan ikke huske at vi noen gang har bedt om å få tilbakebetalt pengestøtte som er utbetalt. Men det er naturlig at musikkrådet søker om en omdisponering av midlene, hvis det ikke er aktuelt med en lønnet daglig leder lenger.
Ingen organisasjoner får bevilgninger som løper for flere år. Det blir gjort konkrete vurderinger for hvert budsjettår, sier  Øivind Tandberg-Hanssen.