Annonse
Moss formannskap vil oppgradere Mossehallen for en million kroner. Vedtaket forutsetter at Rygge kommune blir med på et spleiselag. FOTO: KAJA KIRSEBOM

Svømmehall på Nøkkeland utsettes

Mossepolitikerne vil fortsatt ha en svømmehall på Nøkkeland på Kambo. Men byggingen må utsettes fram til det tidspunkt da høyspentledningen over området blir flyttet. Det besluttet Moss formannskap på mandag. I stedet blir det satset en million på oppgradering av Mossehallen.

Annonse
Moss

Av Paul Norberg

Moss formannskap går enstemming inn for å ruste opp svømmebassenget i Mossehallen. Prosjektet er kostnadsberegnet til en million kroner, og forutsetter at Rygge kommune blir med på spleiselaget. Formannskapet   ønsker en fordeling med 750.000 betalt av Moss kommune og de resterende 250.000 av Rygge.  Det har lenge vært drøftet mulighetene for å bygge et nytt badeanlegg i Vingparken på Høyda. Dette ville i tilfelle vært privat eid, men kan ikke realiseres uten betydelig kommunal innsats fra både Rygge og Moss.

Nøkkeland på vent

Fellesnemda for Moss og Rygge anbefalte i sitt møte 12. juni i år at Moss kommune ikke skulle inngå avtale om drift eller bruk av et privat svømmeanlegg i Høydaområdet, heller ikke som en del av et privat drevet badeland. Fellesnemnda anbefalte i samme møte Moss kommune å utrede en ny svømmehallstruktur for nye Moss.

Satse på Mossehallen

Moss kommune har i samarbeid med MKEiendom utredet ulike alternativer og kostnader knyttet til disse. På bakgrunn av utredningen ble det enstemmighet i formannskapet om å satse videre på Mossehallen. Det foreligger i tillegg et tidligere vedtak om at det skal etableres et svømmebasseng på Nøkkeland på Kambo i tilknytning til idrettshall og skole. Dette prosjektet er stilt i bero i påvente av en endelig avklaring om flytting av høyspentkablene som i dag er plassert over skoleområdet. Rådmannen innstilte på å utsette etablering av svømmehall på Nøkkeland. Dette forslaget ble formulert uten tidsfrist for igangsetting, noe som ble påpekt i formannskapsmøtet. Det endelige vedtaket går ut på at at Nøkkelandprosjektet blir utsatt inntil høyspentkablene er fjernet fra Nøkkelandområdet. Det er fortsatt usikkert når det vil skje.  Anne Bramo (Frp) stilte forslag om at hele utsettelsespunktet om Nøkkeland skulle fjernes. Her fikk hun kun støtte fra May Hansen (SV).

I utredningen  for fremtidig svømmehallbehov i "nye Moss" er det klart at det er behov for en rehabilitering av badeanlegget for Høienhald varmtvann/terapi i Moss. En oppgradering av Ryggehallen ble igangsatt i 2017. 

 

 

 

 

 

Annonse