SV: – Helsearbeidere trenger mer enn applaus på balkongen

Kvinner og kvinnedominerte yrker rammes hardest av koronakrisen, mener SV, som torsdag fremmer flere likestillingsforslag i Stortinget.

Tirsdag holdt kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) den årlige likestillingspolitiske redegjørelsen for Stortinget på vegne av regjeringen. Redegjørelsen skal debatteres i Stortinget torsdag.

– Raja holdt en god redegjørelse og tok opp de viktigste tingene, også status for likestillingen under koronakrisen.. Men han så det ikke som en anledning til å varsle tiltak. Det gjør vi, sier Freddy André Øvstegård, som er SVs likestillingspolitiske talsperson.

Torsdag fremmer SV flere forslag til tiltak for å jevne ut det partiet mener er negative konsekvenser for likestillingen under koronakrisen.

Tøffe forhold

For koronakrisen er også en likestillingskrise, mener SV, og  viser blant annet til at politi og krisesentre er bekymret for en økning i vold i nære relasjoner når flere er mer hjemme.

Ifølge tall fra SSB rammer koronakrisens økonomiske konsekvenser kvinner og lavtlønte hardest.

Kvinnedominerte yrker i service er mest rammet av arbeidsløshet, og kvinner og lavtlønte i helsevesenet og andre kritiske funksjoner jobber nå under ekstra tøffe forhold, ofte uten kompensasjon.

 – Folk som jobber i de kvinnedominerte helse- og omsorgsyrkene er jo i en ekstrem situasjon nå, og vi er alle så takknemlige for det de gjør. Men helsearbeidere trenger mer enn applaus på balkongen, mener Øvstegård.

Han mener de trenger kompensasjon for jobben de gjør nå og bedre arbeidsforhold. Han og SV mener også at koronakrisen påvirker likestillingen negativt internasjonalt.

– Som i Polen, der myndighetene kynisk utnytter koronakrisen for å hindre kvinners muligheter til å ta abort, sier han.

Her er SVs forslag i Stortinget:

Stortinget ber regjeringen raskt fremme forslag til tiltak for kvinnedominerte yrker som særlig rammes av koronasituasjonens konsekvenser for økonomi og arbeidsliv i egen sak for Stortinget.

Stortinget ber regjeringen se til at arbeidet mot vold i nære relasjoner prioriteres av politiet og andre relevante aktører gjennom å øremerke midler til politiets arbeid med vold i nære relasjoner.

Stortinget ber regjeringen iverksette en ekstraordinær sektorovergripende innsats mot vold i nære relasjoner som følge av koronasituasjonen, særlig for bedre samhandling mellom relevante aktører som politi, krisesenter, barnevern, skole og helsetjenesten.  

Stortinget ber regjeringen i fremtidig evaluering av de sosiale konsekvensene av smittevernstiltakene, inkludere evaluering og innhenting av kunnskap om konsekvensene for likestilling, deriblant vold i nære relasjoner og likestilling i arbeidslivet.  

Stortinget ber regjeringen se til at Norge internasjonalt tar på seg en pådriverrolle mot at koronasituasjonen utnyttes til å hindre seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, som abort, og at utviklingspolitikken tar høyde for at særlig kvinner rammes av pandemiens økonomiske konsekvenser