Setter av milliardbeløp til samferdselstiltak i Moss

Regjeringen vil styrke tog-, sykkel- og veitilbudet i den nye kommunen.

Mandag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020.

Det inneholder en rekke tiltak rettet mot samferdselstilbudet i Moss:

▪ Regjeringen vil sette av midler til planlegging av reguleringsplanen for riksvei 19 gjennom Moss.

▪ Regjeringen vil sette av midler til bygging av gang- og sykkelvei langs riksvei 19 fra Tigerplassen til Noreløkka i Moss.

▪ Regjeringen vil sette av om lag 1,9 milliarder kroner til å fortsette utbyggingen av InterCity-prosjektet Sandbukta–Moss–Såstad. Det tas sikte på at de nye dobbeltsporene kan tas i bruk i desember 2024.

▪ Regjeringen vil sette av 53 millioner kroner til planlegging av tiltak som øker kapasiteten til togparkering (hensetting) mellom Fredrikstad og Sarpsborg, samt syd for Moss. Dette gjelder både for eksisterende og nye tog som skal fases inn frem mot de planlagte tilbudsforbedringene på Østfoldbanen.

▪ Regjeringen vil sette av totalt 50 millioner kroner til forbedringer av togtilbudet, med blant annet flere helgeavganger på Østfoldbanen.

▪ Regjeringen vil sette av 1,4 milliarder kroner til videreføring av det såkalte ERTMS-prosjektet i 2020. Det skal fornye signalanleggene på jernbanen, som blant annet skal føre til færre tekniske feil som påvirker togtrafikken. I 2020 skal det gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband og lignende på Østfoldbanen og Gjøvikbanen.