Rundt 150 busser står lagret på gård - uten brukstillatelse, ifølge kommunen

Bussene står midt i et kulturlandskap i Rygge, til naboenes fortvilelse. De frykter forurensning og brannfare i et viktig jordbruksområde.

Det er selskapet Buss og Last AS som plasserte bussene på Lille Rygge sist sommer. Drøyt 100 av bussene er eid av Unibuss. Men naboer mener at Buss og Last AS har brutt forutsetningene for å plassere ut busser i dette området, og det skal Rygge kommune nå vurdere på nytt.

– Buss og Last AS har fått  tillatelse til opparbeidelse av parkeringsplass på deler av området for parkering av busser og minibusser, men det ligger inne noen forutsetninger som ikke er blitt oppfylt, sier Siw Gjøsund. Hun er fagleder for byggesaker i kommunen.

– Hvilke forutsetninger?

– Før brukstillatelse kan gis, skal beplantningsplan være innsendt og godkjent, og skjermende vegetasjon skal være opparbeidet. Men selskapet har ikke søkt om brukstillatelse, og det ble heller ikke gjort noe ytterligere arbeid med beplantning før bussene kom på plass. Så det må vi se nærmere på.

– Kan det føre til at kommunen ber om at bussene blir fjernet inntil det er blitt opparbeidet det som kalles «skjermede vegetasjon»?

– Jeg skal ikke forskuttere hva som vil bli gjort. Men det du skisserer kan være et aktuelt scenario, sier Siw Gjøsund.
Siden Rygge og Moss nå slår seg sammen, vil det bli administrasjonen i Moss kommune som tar saken videre. Men Siw Gjøsund vil fortsatt være saksbehandler.

Torgeir Gjølberg har gårdsdrift i nabolaget til Lille Rygge, og er redd for at det bli avrenning av drivstoff og kjemikalier fra de mange bussene som er utplassert i et området der det dyrkes korn og grønnsaker helt opp mot tomtegrensen til området hvor bussene er plassert. Han frykter også forurensning av sjøørretbekken Kureåa.
Foto: Kenneth Stensrud Torgeir Gjølberg har gårdsdrift i nabolaget og er redd for at det bli avrenning av drivstoff og kjemikalier fra de mange bussene. De er utplassert i et område der det dyrkes korn og grønnsaker helt opp mot tomtegrensen til gården med bussene. Gjølberg frykter også forurensning av sjøørretbekken Kureåa.

Frykter avrenning

– Dette er eldre busser som er fulle av drivstoff, som diesel og olje og andre kjemikalier. Vi frykter at avrenning fra de mange kjøretøyene skal forurense grunnen, som har drenering direkte til Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) og jordbruksarealer, der det dyrkes korn og grønnsaker helt opp mot tomtegrensen til området hvor bussene er plassert. Avrenningen kan også havne i sjøørretbekken Kureåa, sier Torgeir Gjølberg.

På vegne av seg selv og broren, Ole Gjølberg, har han klaget til kommunen. Men ikke fått gehør.

– Vi mener at plasseringen av bussene ikke er lovlig i henhold til reguleringsvedtektene. Det er heller ikke gjort noe for det visuelle inntrykket. I vedtaket fra kommunen står det at: «Før brukstillatelse kan gis, skal beplantningsplan være innsendt og godkjent, og skjermede vegetasjon skal være opparbeidet». Nå er det et busskaos på området, og vi kan ikke se at det er gjort beplantningstiltak, slik det står i vedtaket, sier Torgeir Gjølberg.

Han viser også til at det har vært gressbranner i nærheten av bussparkeringen de siste årene.

– Det vil bli et voldsomt bål hvis det skulle ta fyr i bussene, som står tett i tett, sier Gjølberg.

Bussene er ifølge kommunen utplassert uten at det er søkt om brukstillatelse.
Foto: Kenneth Stensrud Bussene står lagret på gården i Rygge i påvente av at de skal bli solgt til utlandet. Det har de gjort siden i sommer.

Vedtatt uten debatt

Saken om bussene og klagene til naboene sto på agendaen til det aller siste møtet i Plan- og miljøutvalget i Rygge kommune, 3. desember i år.

Rådmannen mente at det ikke var innkommet noen nye momenter som skulle tilsi et endret vedtak. Og rådmannens innstilling om godkjenning, ble vedtatt, uten debatt.

– Bortsett fra rådmannens innstilling, var det ingen som fremmet forslag. Dermed ble det gjort et enstemmig vedtak, forteller utvalgsleder Hilde Pedersen (Ap).

Men det ble også vedtatt at naboklagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.

Videresalg

Hamid Zadran er daglig leder i Buss og Last AS, selskapet som er ansvarlig for lagring og vedlikehold av bussene. Han er åpen for en dialog med naboene om klargjøring av området, og mener at bussene ikke utgjør noen miljøfare.

– Drøyt 100 av bussene eies av Unibuss, mens vårt selskap eier de resterende. Dette er busser som er fullt kjørbare, og som nå er lagret for videresalg, sier Hamid Zadran.

– De aller fleste er EU-godkjente, og det er meningen at de kun skal stå lagret i kort tid før de selges videre, sier han videre.

Teknisk direktør Knut Dissen i Unibuss forteller at selskapet tapte et anbud på Romerike, etter at de hadde driftet bussene der i ti år. Dermed ble samtlige av disse bussene tatt ut av tjeneste. Det er disse som nå er lagret på Lille Rygge.

– Kan dere ikke bruke bussene i andre områder der Unibuss har kontrakter?

– Disse kjøretøyene er jo gamle, og vi moderniserer bussparken vår når vi får nye kontrakter. Det blir som med bruktbiler. Det er et marked for bussene, og de selges hovedsakelig til utlandet, sier Knut Dissen.