Viken

«Domstolstruktur kan ikke løsrives fra all annen politikk»

Vi er sterkt uenige i konklusjonene til Domstolkommisjonen, skriver ti Høyre-politikere.

Av: Ingjerd Schou (stortingsrepresentant Østfold H), Elin Agdestein (stortingsrepresentant Nord-Trøndelag H), Hanne Alstrup Velure (landsmøtevalgt sentralstyremedlem H), Solveig Sundbø Abrahamsen (stortingsrepresentant TelemarkH), Olemic Thommessen (stortingsrepresentant Oppland H), Jonny Finstad (stortingsrepresentant Nordland H), Norunn Tveiten Benestad (stortingsrepresentant Agder H), Liv Kari Eskeland (stortingsrepresentant Hordaland H), Marianne Synnes Emblemsvåg (stortingsrepresentant Møre og Romsdal H) og Michael Tetzschner (stortingsrepresentant Oslo H ). 

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg kom nylig med en rapport med gjennomgang av Norges domstolstruktur og forslag til endringer. Sammensetningen av utvalget, uten representanter for lokale tingretter, er uheldig. Det kan være årsaken til at man uten videre kopler størrelse og kvalitet. Imidlertid er det slik at flere mindre tingretter driver kvalitativt godt faglig sett og effektivt.

Domstolstruktur som sikrer en viss tilstedeværende dømmende myndighet i hele landet vil sikre at domfelte dømmes av likemenn, og gi rettssystemet legitimitet også utenfor de største byene.

Debatt: «Det er en misforstått motstand mot sammenslåing av tingretter»

Høyre er et seriøst styringsparti, vi er opptatt av å være et bredt favnende parti som ivaretar den helhetlige politikken for både bygd og by. Vi er opptatt av at staten må opptre enhetlig og helhetlig. Strukturelle grep i én sektor må understøtte de overordna politiske føringene og ikke kun ha syn for snevre sektorinteresser. Arbeidsplasser, av den type kompetanse som en domstol innehar, er viktig i et lokalsamfunn. Tap av viktige kompetansearbeidsplasser og forlenget reisetid for alle som er en del av domstolsapparatet er uønskede konsekvenser.

NOU-en skal nå på høring. Vi tror neppe forslagene vil bli stående i sin nåværende form etter den politiske behandlingen av forslagene. Statsministeren vedgår i uttalelse til NTB at forslaget fra Domstolkommisjonen om å kutte antallet tingretter fra 60 til 22 er drastisk. I stortingssalen fredag uttaltestatsminister Erna Solberg at «måten de har lagt det opp på, er sannsynligvis et altfor sterkt grep. Vi må gjøre tiltak for å sikre at vi har gode domstoler med god kvalitet, men også at vi er til stede i hele landet».

Vi er sterkt uenige i konklusjonene til Domstolkommisjonen. Det synes som utvalget har hatt nærsyntbrillene på og viser mangel på forståelse for betydningen av at rettssystemet har lokal tilstedeværelse. Utvalgets forslag vil slik de fremstår være et brudd på samfunnskontrakten og innebære en dramatisk omlegging av domstolstrukturen som ikke tar inn over seg det politiske samfunnsoppdraget. Det var ikke i ekspertutvalgets mandat, men det er til gjengjeld i politikernes mandat fra folket!