Fra retten

Moss kommune dømt for miljøkrim etter å ha hogd over 500 trær i et naturreservat

Men de slapp billigere unna i lagmannsretten enn i tingretten.

I slutten av januar 2020 ble deler av en skog langs Botnertjernet i Moss kommune fjernet. Mesteparten av trærne lå innenfor grensa til Vardåsen naturreservat – et område som kommunen hadde overtatt ansvaret for å verne bare noen uker i forveien.

I april 2020 ble kommunen politianmeldt for hogsten av både Sabima, som er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge, og Naturvernforbundet.

Politiet ga kommunen et forelegg på en halv million kroner. Den godtok ikke kommunen. Dermed havnet saken i retten. Søndre Østfold tingrett dømte kommunen og økte boten til 600.000 kroner. I tillegg ble de dømt til å betale 50.000 kroner i saksomkostninger.

Kommunen anket dommen. Nå har Borgarting lagmannsrett sett på saken. De mener Moss kommune har brutt vannressursloven, men slipper å straffes for brudd på naturmangfoldloven.

Ødeleggende for dyrelivet

Lagmannsretten slår fast at både vegetasjonen og dyrelivet i det vernede området ble påført betydelig skade.

– Lagmannsretten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at hogsten i vegetasjonsbeltet langs tjernet innebar en endring av biotopen, og at dyre- og planteartene ikke lenger fikk et like godt livsmiljø som før hogsten, står det i dommen som ble avsagt mandag 19. september.

Da politiet undersøkte stedet, ble det beregnet at det hadde blitt fjernet 537 trær i verneområdet. Hogsten pågikk over en periode på fem dager, inkludert en helg. Omfanget av hogsten ble langt større enn planlagt, da det under arbeidet ble oppdaget at flere av trærne var i dårligere forfatning enn først antatt. Årsaken til hogsten var bekymring for trafikksikkerheten.

Lagmannsretten fant det helt klart at det var Moss kommune, som forvalter av naturreservatet, som tok initiativ til å fjerne trærne.

Skrekkeksempel hos NVE

I en redegjørelse fra Norges Vassdrags- og energidirektorats (NVEs) omtales hogsten som et grovt brudd på vannressursloven § 11. Loven sier at det skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring.

NVE skriver at de aldri før har hørt om et så omfattende tiltak i et naturreservat der denne lovparagrafen har blitt brutt.

Borgarting lagmannsrett konkluderer med at hogsten påvirket avrenningen negativt og at det er en skjerpende omstendighet at hogsten skjedde i et naturreservat. De mener videre at Moss kommune har opptrådt uaktsomt.

Moss kommune forsvares av advokatene Knut Henrik Boehlke og Ingvil Conradi Andersen under rettssaken i Søndre Østfold tingrett.

Vant delvis fram

Moss kommunes forsvarere argumenterte for at vilkårene for å anvende både naturmangfoldloven og vannressursloven for samme handling ikke var oppfylt, fordi disse lovene verner de samme interessene.

Lagmannsretten kom fram til, under tvil, at kommunen kun skulle straffes for brudd på vannressursloven, som i denne saken ble ansett som det lovbruddet som ga strengest straff.

Forsvarerne mente også at Moss kommune ikke kunne ilegges en foretaksstraff, men dette fikk de ikke gehør før. Lagmannsretten mener at foretaksstraff måtte anvendes, blant annet av allmennpreventive hensyn og på grunn av lovbruddets grovhet. De mener videre at kommunens mangelfulle vurdering av hogstens konsekvenser var «svært alvorlig».

Botnertjernet, Vardåsen naturreservat.

Den opprinnelige dommen fra Søndre Østfold tingrett, på 650.000 kroner, var basert på brudd på både naturmangfoldloven og vannressursloven. Lagmannsretten endte opp med å idømme Moss kommune en bot på 450.000 kroner for brudd på sistnevnte lov alene.

I og med at anken delvis førte fram, ble ikke kommunen idømt saksomkostninger, som i forrige rettsrunde.

Det har ikke lyktes Dagsavisen å få en kommentar fra påtalemyndigheten om hvorvidt de ønsker å anke dommen videre til Høyesterett.

Moss kommune skriver i en pressemelding torsdag at de godtar lagmannsrettens avgjørelse.

– Dommen fra lagmannsretten er grundig og har i hovedsak gitt kommunen de prinsipielle avklaringene som ble etterlyst. Vi kommer derfor ikke til å anke dommen. Vi konstaterer at lagmannsretten fastslår at hogsten ikke skulle skjedd i det omfanget den gjorde uten dispensasjon fra verneforskriften, sier kommunedirektør Hans Reidar Ness.

– Dommen viser at handlingsrommet kommunen har i å utøve skjønn i forvaltningen av verneområder er mer begrenset enn kommunen har lagt til grunn. Med det som bakgrunn er det naturlig å vurdere om vi fortsatt skal ha dette ansvaret, fortsetter kommunedirektøren.

Hold deg oppdatert. Få ukentlige nyhetsbrev fra Dagsavisen Moss Dagblad

---

Vardåsen naturreservat

  • Vardåsen (også skrevet Vardeåsen) er en ås langs den ellers flate Rygge-kysten, omtrent to kilometer nord for Larkollen.
  • Toppen er det høyeste punktet i Rygge, med sine 88,6 meter over havet.
  • Vardåsen er et variert skogsområde og et viktig friluftsområde.
  • Det ligger flere gravrøyser på toppen av åsen.
  • Området ble vernet i 2010.
  • Tidligere var det Fylkesmannen som var forvaltningsmyndighet for Vardåsen naturreservat. I 2015 ble dette ansvaret gitt til Rygge kommune. Fra 1. januar 2020 overtok Moss kommune ansvaret, etter sammenslåingen med Rygge. Få uker senere ble hogsten gjennomført.

Kilder: Moss kommune & Miljødirektoratet

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: