Nyheter

Markant økning i antall anmeldelser i Øst politidistrikt

I 2022 mottok Øst politidistrikt i overkant av 45.000 anmeldelser. Det er mer enn på fem år.

Det viser politidistriktets straffesakstall, som ble lagt fram på tirsdag.

Året før, i 2021, ble det registrert omtrent 3.300 færre anmeldelser.

Det er særlig vinningssaker og saker som omhandler økonomisk kriminalitet som øker. Vinning og økonomi utgjør nå 41 prosent av all registrert kriminalitet i Øst politidistrikt, mot 35 prosent i 2021.

Den markante økningen i antall vinningssaker er et utviklingstrekk politiet i hele Norge ser, etter at samfunnet har åpnet opp igjen etter pandemien.

Eksempelvis økte antall saker som gjaldt grovt tyveri fra bolig med nesten 80 prosent fra 2021 (128) til 2022 (230). Økningen var enda større i kategorien grovt tyveri fra bil. Mens politidistriktet bare registrerte 83 slike anmeldelser i koronaåret 2021, hadde antall saker økt til 163 i fjor.

Til tross for korona og et nedstengt samfunn, viser politiets oversikt at 2022 ble et travelt år for dem – også sammenlignet med tidligere:

Antall anmeldelser fordelt på år i Øst politidistrikt. I 2022 nådde de et nytt toppunkt.

Nedgang i antall saker som gjelder seksuallovbrudd og narkotika

I saker som gjaldt narkotikakriminalitet har det vært en 12 prosents nedgang i antall anmeldelser fra 2021 til 2022. Dette skyldes delvis at politiet har nedprioritert saker som gjelder mindre alvorlige narkotikalovbrudd, blant annet saker som kun omfatter bruk og besittelse av narkotika.

Det har også vært en nedgang i antall saker som gjelder seksuallovbrudd. Seksuallovbrudd utgjør bare to prosent av alle anmeldelser som Øst politidistrikt mottok i 2022.

75 prosent av disse sakene er registrert med gjerningsår 2020–2022. Dette samsvarer med forskning som viser at de fornærmede kan vente lang tid før de anmelder saken hos politiet, står det i politidistriktets rapport.

For kategorien voldskriminalitet har det vært en økning fra 4.167 saker i 2022 til 4.436 i 2022. Økningen skyldtes blant annet flere saker som gjelder mishandling i nære relasjoner.

Lavere andel saker blir oppklart

Parallelt med økningen i antall anmeldelser, ser politiet en reduksjon i oppklaringsprosenten. Særlig gjelder dette oppklaringsprosenten innenfor økonomisk kriminalitet, som falt fra 40 prosent i 2021 til 24,5 prosent i 2022.

Til tross for dette er oppklaringsprosenten i Øst politidistrikt fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet.

Politiet oppgir vanskeligheter med å avsløre gjerningspersoner bak nettbedragerier som en mulig forklaring på nedgangen i oppklaringsprosent.

– De opererer ofte fra utlandet, på tjenester som er krevende å få ut informasjon fra, og sprer sin aktivitet på ofre over hele landet eller flere land. De blir stadig mer profesjonelle og avanserte i sine metoder, sier Geir Solem, visepolitimester i Øst politidistrikt.

– Disse sakene utfordrer oss på flere måter. De stiller større krav til samhandling og koordinering, oppdatert kompetanse, nye virkemidler og ikke minst et annet fokus på forebygging. Vi må opparbeide oss kunnskap om aktuelle sårbarheter og hva som muliggjør denne kriminaliteten, og aktivt sette den enkelte innbygger og virksomhet i stand til å beskytte seg selv og sine tjenester, legger han til.

Har ikke kapasitet til å etterforske alle saker

På grunn av økt omfang og kompleksitet opplyser politiet at de må prioritere de mest alvorlige bedragerisakene.

– Våre etterforskningskapasiteter og tekniske ressurser er knappe og vi kan derfor ikke etterforske alle sakene, men; Er du først blitt svindlet – meld ifra til politiet, oppfordrer Solem.

– Anmeldelse er en viktig inngang for å få vurdert saken og om saken bør sees i sammenheng med andre tilsvarende saker. Selv om disse sakene oftere blir henlagt, er det viktig at de anmeldes fordi det gir politiet fenomenkunnskap som igjen deles med innbyggerne slik at hver og en kan ta sine forholdsregler, legger han til.

Nyeste fra Dagsavisen.no: