Nyheter

Sykehuset Østfold forbereder seg på en krevende jul

Sykehusledelsen er bekymret for at omikronvarianten av koronaviruset vil legge ekstra press på de ansatte denne høytiden.

Mens julefreden har begynt å senke seg i norske hjem, er det fortsatt høy aktivitet på Sykehuset Østfold. Torsdag 9. desember hevet sykehuset beredskapen til gult nivå på grunn av høyt overbelegg, sykefravær og smittetrykk.

I november lå 1,5 prosent av sykehusets døgnpasienter på korridor. Nylig passerte sykefraværet 10 prosent. Mandag denne uka var det 18 innlagte koronapasienter, hvorav fire fikk respiratorbehandling. Uka før var 27 pasienter innlagt med covid-19 – mer enn noen gang, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

– Vi er i strekk, som alle andre sykehus, særlig når det gjelder intensiven. Vi har nok arealer og utstyr, men store bemanningsutfordringer og høyt sykefravær. Det er krevende for seksjonsledere å få fylt opp vakter nå, sa sykehusdirektør Hege Gjessing under årets siste styremøte på mandag.

Henter inn helsepersonell der de kan

For å skaffe nok personell forsøker sykehuset nå å rekruttere pensjonister. De har også fått hjelp fra Høgskolen i Østfold, som har bidratt med arbeidskraft. Fredriksstad Blad skriver dessuten at sykehusets intensivavdeling har bedt leger ved kirurgisk og ortopedisk avdeling om å jobbe som sykepleiere, for å dekke inn vakter gjennom jula.

Gjessing håper innføringen av de nasjonale smitteverntiltakene vil lette litt på trykket.

– Vi er usikre på hva som skjer når omikronvarianten kommer inn. Det kan virke som at den er så smittsom at selv om den gir mildere symptomer, kan vi likevel forvente oss en økt pågang. Vi forbereder oss på en periode der vi må håndtere omikronsyke og ha lite aktivitet ellers i sykehuset, sa hun under mandagens møte.

Torbjørn Almlid, sykehusets styreleder, mener de ansatte fortjener ekstra ros om dagen.

– De ansatte gjør en heltemodig innsats i en krevende tid. Vi registrerer at folk stiller opp og ser med glede at institusjoner som Høgskolen i Østfold også stiller opp, sa han.

Hege Gjessing, adm.dir. ved Sykehuset Østfold, forteller at de er usikre på hvordan omikronvarianten av koronaviruset vil påvirke arbeidsforholdene på sykehuset.

Baserer seg på frivillighet

Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan de ansatte opplever effekten av høyt sykefravær, mange pasienter og mangel på vikarer.

– Jeg går rundt med en konstant klump i magen for helsen til våre medlemmer, fortalte Anita Talåsen Granli, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund.

Hun er bekymret for at julehøytiden kan bli ekstra krevende for mange ansatte på sykehuset.

– I jula har man egentlig lyst til å ha fri og være med familien. Så får man ikke det likevel, fordi man må jobbe. Våre sykepleiere har behov for å få en pustepause, forteller hun.

Foreløpig har sykehuset kun basert seg på frivillighet for å få fylt opp vakter. Ingen har, så langt Granli er kjent med, blitt pålagt å jobbe. Det er hun glad for.

– Hvis de ansatte blir presset nå, tror jeg de hadde kollapset. Folk er så slitne. Det eneste som hjelper er å prøve å motivere og mobilisere sykepleiere fra andre steder, sier hun.

Det er særlig på intensivavdelingen at det er krevende om dagen. Samtidig understreker Granli at problemet ikke er koronapandemien. Den har bare gjort en vanskelig situasjon enda tøffere, fordi det mangler sykepleiere/spesialsykepleiere og sengeplasser.

Styrer mot 50 millioner kroner i minus

Som tidligere meldt brukte sykehuset opp pengene til å håndtere koronapandemien allerede i september. Siden da har utgiftene gått i rødt.

Rapporterte effekter av pandemien per november er 243,8 millioner kroner i 2021. Udekkede effekter utgjør 28 millioner kroner. Prognosen for 2021 er at sykehuset vil gå cirka 50 millioner kroner i minus, men det er stor usikkerhet knyttet til dette tallet. Sykehuset antar dessuten at de reelle økonomiske konsekvensene av pandemien er høyere enn rapportert.

Hvis de ansatte blir presset nå, tror jeg de hadde kollapset. Folk er så slitne.

—  Anita Talåsen Granli, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund

Det er foreløpig ikke kjent om sykehuset får dekket inn koronaunderskuddet, men tilbakemeldingen har vært at det ikke skal gå på bekostning av investeringer i 2022.

Underskuddet skyldes i all hovedsak merforbruk av bemanning, med dyre løsninger som overtid og innleie av personell. I november hadde sykehuset et bemanningsforbruk som var 181 årsverk høyere enn plantall.

Skal øke med 160 årsverk i 2022

Under styremøtet mandag ble også budsjettet for 2022 vedtatt. Sykehuset har lagt opp til et normalår i 2022, med et budsjett som går 20 millioner i pluss. Det trenger de for å bygge et nytt bygg for ekstra sengeplasser og gjøre andre investeringer i fremtiden.

Det er også lagt inn en bemanningsvekst på tre prosent sammenlignet med budsjettet for 2021. Det tilsvarer en økning på 160 årsverk. Bemanningsveksten er innenfor medisinske døgnområder, prehospitaltjeneste, akuttmottak, psykisk helsevern, senter for laboratoriemedisin og avdeling forbildediagnostikk.

Samlet sett er derimot styrets ansatterepresentanter kritiske til budsjettet, som ble enstemmig vedtatt. I en uttalelse skriver de at budsjettet fremstår særdeles krevende og at det virker usikkert om det blir mulig å holde.

– Dette avhenger spesielt av hvilken inndekning vi får til merutgiftene knyttet til covid-19 og det etterslepet som nå bygges opp. Situasjonen er spesielt vanskelig grunnet utfordringer med bemanning etter lang tid med høy belastning for de ansatte, i tillegg til den særdeles vanskelige arealsituasjonen i SØ. Den krevende økonomiske situasjonen og manglende handlefriheten tvinger administrasjonen og oss i styret til å gjøre investeringer som er suboptimale og dyrere, i mangel på muligheten til en mer helhetlig utbygging, er noe av det de skriver i uttalelsen, som ble protokollført i vedtaket.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Sykehuset Østfold

  • Sykehuset Østfold har virksomheter i en rekke kommuner, men sykehusene ligger i Moss og på Kalnes i Sarpsborg.
  • De er områdesykehus for godt over 300.000 innbyggere i Østfold (pluss Vestby kommune).
  • Ved utgangen av 2020 hadde de 5.730 medarbeidere. Det gjør sykehuset til en av de største arbeidsplassene i regionen.
  • I 2020 hadde Sykehuset Østfold 45.498 døgnopphold fordelt på 720 sengeplasser. Antall polikliniske konsultasjoner var 420.322.
  • Sykehuset Østfold eies av Helse Sør-Øst, som igjen eies og styres av Helse- og omsorgsdepartementet.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: