Nyheter

Alle partier enige: Vil at Moss kommune skal delta i internasjonal klimakampanje

Et samlet formannskap sier ja til at Moss skal delta i «Race to Zero» og EU’s klimanettverk for kommuner.

Under gårsdagens formannskapsmøte ble det foreslått at kommunen skal stille seg bak klimakampanjen «Race to Zero», samt søke medlemskap i klimanettverket «Covenant of Mayors».

I saksframlegget står det at «den globale innsatsen er hittil for svak til å møte Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til godt under to grader». Derfor skal FN’s Klimakonvensjon ha startet kampanjen «Race to Zero», med mål om å legge press på verdens regjeringer for at de skal sette ambisiøse klimamål, under klimakonferansen FN skal holde i Glasgow i november 2021.

«Covenant of Mayors» er et klimanettverk styrt av EU, som skal åpne for samarbeid på tvers av landegrenser.

«Et åpenbart fagområde som vil være interessant for Moss kommune å se på vil være klimavennlig drivstoff for næringstransport», står det skrevet i forslaget om et eventuelt medlemskap i nettverket.

Få kostnader, men stilles krav

På formannskapsmøtet tok Michael Torp, Moss FrP’s gruppeleder, ordet for å forhøre seg om hvorvidt medlemskap og tilslutning til kampanjen vil medfølge store kostnader for kommunen.

Michael Torp (frp) i blå dress

– Vi lener i hovedsak mot å støtte vedtaket. Det er greit med erfaringsutveksling utover kommunegrensene, men vi er usikre på de økonomiske konsekvensene. Jeg leser saksframlegget med kommunikasjon som vil koste litt, men jeg tenker mest på reisevirksomhet, mottagelse av delegasjoner og så videre, sa Torp.

Charlotte Aune Bryne, samfunnsplanlegger for klima og miljø i Moss kommune, kunne forsikre om at dette ikke ville bli kostbart.

– Det er ikke lagt opp til at vi skal måtte reise for å ha et nettverk å samarbeide i. Det virker mot sin hensikt når vi prøver å begrense klimagassutslipp. Vi har gode verktøy for å samarbeide digitalt. Det er ikke lagt opp til store reisekostnader involvert her.

Det foreligger likevel noen krav for at kommunen skal kunne være med i kampanjen. Det er fem punkter Moss må forplikte seg til, som går på ambisjonsnivå, plan og gjennomføring.

---

Kravene Moss kommune må møte, og hvordan de skal oppfylle dem:

  1. Tilslutning til prinsipper om klimakrise, Parisavtalens mål og felles innsats er beskrevet i kommunedelplan for Klima, som ble vedtatt av kommunestyret den 16.02.2021 samt erklæring om klima – og miljøkrise i kommuneplanen.
  2. Ambisjonsnivå: Sette mål om netto null utslipp i 2040-årene, senest 2050, i tråd med global utslippsbane for å begrense global oppvarming til 1,5° C. Oppfylles gjennom kommunens klimaplan, der det beskrives et mål om at vi skal oppnå lavutslippssamfunnet innen 2050.
  3. Plan: Legge fram klimamål og tiltak for 2030 som gjenspeiler en rettferdig del av global utslippsreduksjon på 50% innen 2030. Oppfylles gjennom vedtatte klimamål, samt årlig klimabudsjett for Moss kommune.
  4. Gjennomføring: Starte gjennomføring av tiltak umiddelbart, og vise til minst ett konkret eksempel på tiltak som gjennomføres. Moss kommune har flere pågående og kommende klimatiltak å vise til, blant annet at vi skal øke andel elbiler i kommunens kjøretøypark, vi satser på tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv og vi skal ha miljøanalyse i forkant av alle store byggeprosjekter.
  5. Rapportering: Forplikte seg til å rapportere årlig framgang, gjennom etablerte plattformer og initiativer. Moss kommune vil måtte gjennomføre påkrevd rapportering fra 2022.

Kilde: Moss kommune

---

Kommunen tar klimaansvar

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. Deler av formannskapet hadde likevel kommentarer til forslaget i forkant.

Eirik Tveiten, Moss Rødt, ved Verket

Eirik Tveiten, gruppeleder i Moss Rødt, lurte på for hvem bestemmelsen om miljøanalyser før byggeprosjekter gjelder.

– Gjelder det kommunenes prosjekter, eller skal det pålegges for alle byggherrer i Moss kommune? Den siste delen vil være å foretrekke. De som bygger privat her må gjennomgå en miljøanalyse for å få bygge noe.

Samfunnsplanlegger Bryne kunne til det svare at miljøanalyser vil være aktuelt for kommunale bygg og rehabiliteringer av en viss størrelse, men trakk frem Sterudkvartalet som et eksempel på et byggeprosjekt der en klimagassberegning har blitt gjennomført.

Shakeel Rehman, gruppeleder Moss Arbeiderparti, tok ordet for å rose tiltaket.

– Det er jo ikke store kostnader ved dette, det er eventuelt ressurser som må avsettes for å følge opp de rapportene som det er forventa av oss å skrive. Det skulle bare mangle, sa han.

Gruppeleder Benedicte Lund fra Moss MDG er stolt av å få være med på å ta klimaansvar i kommunen.

– Vi har de beste fagfolka på dette her, så når de sier at noe er skikkelig bra, så føler jeg meg trygg på at vi er i gode hender, og at vi er en offensiv pionér-kommune på mange områder. Det er jeg stolt av å være en del av.