Nyheter

Ramberg barnehage i spill igjen - 115 ledige barnehageplasser på Jeløy

Det er overetablering av barnehager på Jeløy, mens det er behov for flere barnehageplasser på Halmstad og i nordre bydel. Det betyr at Ramberg barnehage kan bli slått sammen med Reier i 2022, forteller Ellen Pedersen. Hun er enhetsleder for barnehager i Moss kommune.

Høsten 2020 foreslo kommunedirektør Hans Reidar Ness å slå sammen Reier og Ramberg barnehager. Begrunnelsen var nettopp overetableringen av barnehageplasser på Jeløy. Ramberg ble reddet av politikerne, som gikk imot kommunedirektørens forslag. Ramberg barnehage fikk bevilget penger til fortsatt drift ut 2021. Men nå spøker det for Ramberg barnehage igjen. Kommunedirektøren vil følge opp sitt forslag fra i fjor angående Ramberg og Reier, og fremme et tilsvarende forslag til politisk behandling til høsten. Styrer i Ramberg barnehage, Vivian Marstrøm, er blitt orientert om prosessen med å slå sammen Reier og Ramberg barnehager. Hun ønsker ikke å kommentere situasjonen.

Politisk dilemma

Spørsmålet om antall barnehager på Jeløy er et dilemma for politikerne. I årsskiftet 2020/2021 var det 115 ledige barnehageplasser på Jeløy.

– Ramberg barnehage og barnehagestrukturen ble “fredet” av politikerne i 2021 etter at kommunedirektøren forslo å nedlegge Ramberg. Nå vet vi at kapasiteten er veldig forskjellig internt i kommunen, og det er ikke sammenheng mellom behov og plasser. På Ekholt ser vi at de eldre flytter inn i nye boligkomplekser i nærheten og bare i min lille gatestubb pusses det opp flere 60-tallshus og fylles med barnefamilier. På Jeløy er det begrenset med boligutbygging og allerede overkapasitet av barnehager. Vi ser også at driftsutgiftene på barnehagesektoren i Moss er høy, sammenlignet med andre kommuner. Det blir dyrt for kommunen når det på sikt ikke er sammenheng mellom kapasitet og behov. Her må det gjøres en jobb og det er noe vi må komme tilbake til i 2022. Kommuneloven pålegger oss å tilpasse barnehagestrukturen etter lokale forhold, sier Finn A. Jensen (KrF).

91,4 prosent dekning

I Moss er barnehagedekningen på 91,4 prosent. Det er litt lavere enn landsgjennomsnittet på 92,5 prosent. Ved inngangen til 2021 var det 2.183 barn fordelt på byens 39 barnehager.

Hvorfor er det ikke full barnehagedekning når det er mange ledige plasser i kommunen?

– Årsaken er den ujevne geografiske fordelingen. Samtlige barn får tilbud om barnehageplass. Men det er opp til foreldrene å ta imot tilbudet. I noen bydeler er det flere søkere enn det er barnehageplasser. De som ikke får innvilget førstevalget sitt, får tilbud om en plass i et annet område. Noen ganger kan det være vanskelig. De som ikke disponerer bil, er ofte avhengige av kollektive transportmidler. Det kan by på problemer både tidsmessig og økonomisk. En del foreldre kan være skeptiske til barnehager der barna ikke kjenner noen fra før. Moss kommune forsøker å legge til rette for barnehageplasser der det er behov. Men det er vanskelig å forutse hva slags bosettingsmønster vi får noen år fram i tid, sier Ellen Pedersen.

Ellen Pedersen. Enhetsleder for barnehager i Moss kommune.

Minoritetsspråklige

Av alle minoritetsspråklige barn som er bosatt i Moss, går 88,2 prosent i barnehage. Ellen Pedersen mener at dette er relativt høyt tall.

– Det er mange familier med innvandrerbakgrunn i Moss, og vi ønsker at enda flere av barna skal ha barnehageplass. Vi har fått statlige midler som er øremerket for å få i gang mer aktivt arbeid for å informere om barnehagetilbudet. Mens pandemien har herjet har det vært vanskelig med oppsøkende virksomhet, men vi håper å komme i gang utover høsten. Vi har også mottatt statlige midler til språkstimulerende tiltak, forteller Ellen Pedersen.

Finn A. Jensen er enig med Ellen Pedersen: – Jeg syns det er svært positivt at en såpass stor andel som 88,2 prosent av minoritetsspråklige barn går i barnehage. Her ligger vi litt over landsnivå. Barnehage er sannsynligvis den beste integreringsarenaen vi har, sier han.


Finn Jensen (Moss KrF).

Fakta om barnehager i Moss

  • I 2016 var det 2.281 barn i barnehager i Rygge og Moss. I desember 2020 var tallet gått ned til 2.183.
  • Fødselstallene er synkende. I Moss/Rygge ble det født 432 barn i 2019.
  • I 2020 var tallet 404.
  • Et stort flertall av barnehagene er private.
  • Det er 24 ordinære private barnehager og en privat familiebarnehage i Moss.
  • Det er 12 ordinære kommunale barnehager og to åpne, kommunale.


---