Nyheter

Fire milliarder til ny riksvei 19 gjennom Moss

Arbeidet med en ny riksvei 19 gjennom Moss skal starte opp i den første seksårs perioden av Nasjonal Transportplan. Prislappen er på fire milliarder kroner.

Det er samferdselsminister Knut Arild Hareide som slår dette fast i en pressemelding. Han gjør det også klart at en ny riksvei 19 ikke skal bygges gjennom herregårdslandskapet i Rygge. – Dette er et viktig premiss, sier Hareide.

Tverrpolitisk enighet

- Gledelig. Det er tydelig at statsråd Hareide har lyttet til oss, sier ordfører Hanne Tollerud (Ap). - Vi har hatt flere møter med samferdselsministeren, og han har vist stor interese for å løse trafikkutfordringene i Moss. Det at han også slår fast at veitraseen ikke skal berøre herregårdslandskapet i Rygge, viser at lokalbefolkningen er blitt hørt. Jeg tror at suksessfaktoren i denne saken er at vi har stått tverrpolitisk samlet, sier Hanne Tollerud.

Hun forventer en rask progresjon. - Nå er forutsetningene langt klarere enn for bare et halvt år siden. Det er bedre kjennskap til grunnforholdene med store forekomster av kvikkleire i Moss. Denne kunnskapen bør gjøre det lettere å finne riktig trasé for nye riksvei 19, mener Mosseordføreren.


Oppstart i første del av NTP

I pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet fredag heter det:

Hovedlinjer for valg av trasé for riksvei 19 gjennom Moss har blitt kvalitetssikret eksternt. På bakgrunn av dette har Samferdselsdepartementet besluttet at fire alternative korridorer skal utredes videre for å finne det beste valget for ny vei gjennom Moss. Det skal i planarbeidet legges til grunn en øvre kostnad for ny vei på fire milliarder kroner.

– Vi må løse de utfordringene som er på riksvei 19. Veien er både til for mossingene og for alle dem som tar ferja mellom Moss og Horten. Derfor har vi lagt opp til oppstart i første seksårsperiode i ny Nasjonal transportplan. Nå har vi bedre oversikt over mulighetsrommet for den videre planleggingen av veien og vi vet også litt bedre hva veien kan komme til å koste. Det er gjort en veldig god jobb av Statens vegvesen og den eksterne kvalitetssikrer, sier Knut Arild Hareide.

Fire alternativer

Statens vegvesen har vurdert syv ulike forslag til korridor for ny vei. Gjennom den eksterne kvalitetssikringen som nylig er avsluttet, har Samferdselsdepartmentet altså bestemt seg for å gå videre med fire alternativer. Statens vegvesen skal nå jobbe videre med dette gjennom en kommunedelplan som skal konsekvensutredes, forteller Hareide i pressemeldingen.

Kvikkleire og ferjeleie

Nærmere vurderinger av kvikkleire og hvor ferjeleie skal ligge er noe av det som skal vurderes videre. Eventuell flytting av ferjeleie skal ikke finansieres av staten, og er dermed ikke i kostnadsanslaget på fire milliarder kroner, heter det i pressemeldingen.

– Riksvei 19 gjennom Moss er i dag en svært belastet vei. Dette er hovedveien for trafikken fra ferjesambandet Moss – Horten, som er Norges mest trafikkerte ferjesamband. I tillegg er det en veldig viktig vei for lokaltrafikken, sier statsråd Hareide.---