Nyheter

- Må tilrettelegge for fossilfrie lastebiler i Mossetrafikken

- Det tar alt for lang tid å få redusert klimagassutslippene. Moss kommune må være offensive, og legge til rette for at det blir attraktivt å bruke fossilfrie kjøretøy, også når det gjelder tungtransport, sier Benedicte Lund (MDG). - Moss kommunes klimamål er helt urealistiske, mener Michael Torp (Frp).

De to politikerne er uenige om Moss kommunes klimamål, og dermed blir det også vanskelig å forene standpunktene når det gjelder hvilken politikk som skal settes ut i livet. Benedicte Lund er leder av hovedutvalg for Landbruk, samferdsel, natur og miljø, mens Michael Torp er medlem i det samme hovedutvalget. Onsdag 14. april skal utvalget drøfte hvordan Moss kommune skal få redusert klimautslippene med 60 prosent fram mot 2030.

Tunge kjøretøy

Benedicte Lund er utålmodig. Hun påpeker nødvendigheten av en raskere tilrettelegging med lade- og fyllestasjoner for fossilfritt drivstoff.

– Transportselskapene er avhengige av enkel tilgang på drivstoff hvis de skal investere i tunge kjøretøy som kan kjøre fossilfritt. Det betyr at det må settes av arealer til bygging av mange drivstoffstasjoner for fossilfrie energikilder, som biogass, hydrogen og strøm. En fersk rapport konkluderer med at kommunen bør være føre-vár, og regulere et areal på 10–15 dekar mellom Mosseporten og Vanem til fossilfrie stasjoner. Først og fremst rettet mot tungtrafikk. Dette er et positivt tiltak, men det også viktig at kommunen presser på for å få fortgang i dette arbeidet.

Michael Torp er enig i at det bør bygges fossilfrie drivstoffstasjoner. Men hans poeng er at brukerne av fossilfritt drivstoff skal betale.

– Bilister som kjører med bensin- eller dieselbiler er pålagt mange avgifter. De bør ikke betale for en drivstofftype de ikke bruker. Det blir også feil hvis kostnadene skal lempes over på det offentlige, sier han.

Tungtrafikken øker

Det har lenge vært uttalte mål at CO₂-utslippene skal ned. Selv om mange privatbiler er blitt langt mer miljøvennlige, er det langt igjen for tungtransporten. På E6 forbi Storebaug i Rygge har antall passeringer av tunge kjøretøy økt med 25 prosent fra 2012 til 2019. Omkring 6.000 vare- og lastebiler passer daglig på denne strekningen. Daglig fraktes 2.200 tunge kjøretøy med Bastøferja. Den totale trafikken på riksvei 19 gjennom Moss øker også kraftig. I daglig gjennomsnitt i 2019 passerte nesten 26.000 kjøretøy Rådhusbrua. Fra 2015 til 2019 var det en trafikkvekst på 11 prosent.

– Det er denne utviklingen som må endres. Alle må ta inn over seg at det er en klimakrise, og vi er forpliktet til å gjøre tiltak som monner. Kommunen må vise vei ved å investere i miljøvennlige biler og redskaper. Myndighetene må også stimulere til at private aktører går over til fossilfrie kjøretøy, sier Benedicte Lund.

Elektriske ferjer

Det er flere private aktører innen transportnæringen som jobber aktivt med å få til et grønt skifte. ASKO er først i verden med to selvstyrte og elektrisk drevne sjødroner, som skal frakte varer mellom Moss og Horten. Elektriske trekkbiler skal frakte varer mellom lageret i Vestby til Moss havn, og fra lageret på Sande i Vestfold til Horten Havn. I havnene lastes trallene på sjødronen med elektriske, selvstyrte terminaltraktorer.

Ikke til Rygge

Det nordiske energiselskapet Gasum planlegger et nasjonalt distribusjonsnett for flytende biogass.

– Vi hadde vurdert et område i Rygge, men det er nå omlokalisert til et nytt område langs E18. Området i Rygge ble for lite i forhold til har vi har behov for. Ellers ligger vi godt an med fem stasjoner for flytende biogass per nå. En er operativ i Oslo, den neste åpner i Trondheim rett etter sommeren, en stasjon er kommet langt i prosessen i Ålesund. Det samme gjelder med nok en stasjon nord for Oslo og med den omtalte stasjonen ved E18 i Østfold. Per i dag har Gasum 23 stasjoner for komprimert biogass i Norge, sier John Melby. Han har tittelen Director Traffic Norway.

Det ambisiøse målet til Gasum er å bygge 400 fyllestasjoner innen 2030 for flytende og komprimert biogass. Melby mener at det er nødvendig for å etterleve de nasjonale målene for CO₂-utslipp.