Nyheter

BBM håper nye kvikkleirefunn vil påvirke ankesaken om jernbaneutbyggingen i Moss

– Dette vil ha en virkning på enhver person skal vurdere saken, mener BBM-leder Jonathan Parker.

I starten av februar presenterte Bane NOR og NGI nye kvikkleirefunn i Moss. De viste blant annet at områdestabiliteten i anleggsområdet ved Kransen var dårligere enn først antatt. En rekke sikkerhetstiltak ble foreslått for å hindre skred, deriblant en støttemur langs deler av Fjordveien.

Jonathan Parker, leder i Bedre Byutvikling Moss (BBM), svarer bekreftende på at de vil bruke disse nye funnene i ankesaken mot staten.

– Ja. Vi kommer garantert til å kjøre hardere på risiko- og sårbarhetsanalysen, som lå til grunn for vedtaket. De nye funnene vil styrke BBMs fokus på dette punktet. Jeg tror også de vil ha en virkning på enhver person skal vurdere saken. Det er vanskelig å tenke seg at det ikke vil tillegges noe vekt, sier Parker.

LES OGSÅ: Har oppdaget nytt kvikkleireområde i Moss (+)

Vil sette kjente bevis i nytt lys

BBM saksøkte staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fordi de mente det ble gjort en rekke feil i forbindelse med jernbaneprosjektets politiske og byråkratiske prosess. Moss tingrett frikjente staten, men BBM valgte å anke saken videre til lagmannsretten. I ankeerklæringen argumenterer BBM for at dommen bygger på utilstrekkelig og feil faktagrunnlag.

– Vi vil nå legge veldig mye press på bevisene som fantes allerede før vedtaket, forklarer Parker og sikter til risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen).

Den viste at det var en viss fare for ras ved anleggsområdet ved Kransen.

– Området de påpekte som rasfarlig den gangen var på 750 dekar, midt i en tettbebygd by. Likevel bygget anslaget på skadeserstatningen ved ras på en forutsetning om ingen dødsfall og få men alvorlige personskader, og utgjorde et beløp på mellom 10 til 50 millioner kroner. Det er et helt latterlig anslag, mener BBM-lederen.

LES OGSÅ: Moss tingrett: BBM ville tapt rettssaken, selv om de hadde hatt rett (+)

Tar kun hensyn til kunnskap på vedtakstidspunktet

Advokat Andreas Hjetland fra Regjeringsadvokaten tror neppe nye funn om områdestabiliteten vil påvirke gyldigheten av bystyrevedtaket i Moss fra 14. november 2016.

– Saker som omhandler gyldigheten av vedtak bygger på faktum man kjente til på vedtakstidspunktet, sier han på generelt grunnlag.

Han har tidligere argumentert for at saken var godt nok belyst da lokalpolitikerne vedtok områdereguleringsplanen for den valgte jernbaneløsningen. Dette mente også Moss tingrett var tilfellet.

– Det foreligger etter rettens syn ingen reell mulighet for at bystyret ville truffet et vedtak med et annet innhold, står det i dommen som BBM har valgt å anke.

Det poenget mener Parker ikke står like godt etter de nye funnene om områdestabilitet.

– Jeg er sikker på at vi hadde fått et annet resultat i bystyret, hvis vi visste det vi gjør i dag. Jeg tror en bedre ROS-analyse ville alene vært nok til å endre utfallet, sier han.

---

BBM-rettssaken

  • ▪ Bedre byutvikling Moss (BBM) saksøkte staten, ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • ▪ BBM krevde at vedtaket om områdereguleringsplanen for dobbeltsporet gjennom Moss kjennes ugyldig.
  • ▪ Dette ble begrunnet med det BBM mente var en rekke saksbehandlingsfeil.
  • ▪ Moss tingrett behandlet saken i november. Måneden etter kom dommen: Staten ble frikjent.
  • ▪ Foruten å tape søksmålet, ble BBM også dømt til å betale statens saksomkostninger knyttet til rettssaken. Moss tingrett fastslo at summen skulle være 130.000 kroner.
  • ▪ Dette ble BBM dømt til å betale innen to uker. Fristen starter først etter at ankefristen er over. I og med at BBM valgte å anke, utsettes betalingen frem til utfallet av anken er kjent.
  • ▪ Et mulig utfall er at dommen blir omgjort, noe som i så fall betyr at foreningen slipper å betale statens saksomkostninger. Et annet mulig utfall er at BBM taper ankesaken. Da risikerer de å måtte betale statens ekstra saksomkostninger knyttet til ankebehandlingen. Anken kan også bli forkastet.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: