Nyheter

Anbefaler å stenge Fjordveien i tre år for å sikre området mot skred

Nærmere undersøkelser av grunnforholdene i Moss har vist at det trengs flere tiltak for å unngå kvikkleireskred. Ett av dem er å bygge en permanent støttevegg langs Fjordveien.

Bilde 1 av 2

19. januar gikk Moss kommune ut med nyheten om at det hadde blitt oppdaget et nytt kvikkleireområde i Moss sentrum, i tillegg til at grunnforholdene i området for jernbaneutbyggingen var verre enn først antatt.

Nyheten baserte seg på foreløpige funn fra Norges Geotekniske Institutt (NGI). Nå er rapporten deres klar.

Den konkluderer med at det i kvikkleireområdet ved Moss havn er flere delområder med veldig lav stabilitet. Rapporten anbefaler ytterligere fysiske tiltak og en omfattende geoteknisk oppfølging og overvåkning i denne sonen.

– Dette er en alvorlig situasjon for mossesamfunnet og vi tar dette på alvor, sier ordfører Hanne Tollerud.

Anbefales stengt i tre år

Ett av tiltakene er å bygge en 180 meter lang støttemur langs Fjordveien. En slik mur vil øke områdestabiliteten med cirka 40 prosent, ifølge rapporten.

Fjordveien anbefales stengt i store deler av byggeperioden, til sammen rundt tre år. Dette vil i så fall skje allerede fra våren/sommeren 2021.

Flere politikere uttrykte bekymring for hvordan en stenging av Fjordveien vil påvirke trafikken i området, særlig med tanke på riksvei 19. MossIA, Viken fylkeskommune, Moss kommune og Statens Vegvesen skal sammen se på trafikale løsninger, men foreløpig er det ikke klart hva de ender opp med.

Den røde streken viser omtrentlig hvor støttemuren skal bygges.

Den røde streken viser omtrentlig hvor støttemuren på 180 meter skal bygges.

Flere restriksjoner

I tillegg til den nevnte støttemuren, anbefales også følgende risikoreduserende tiltak i området:

• Moss kommune setter strenge restriksjoner på bygging i skråningen. Terrengendringer som forverrer stabiliteten skal ikke godkjennes. Beboerne som bor i og i nærheten av skråningen må gjøres kjent med restriksjonene.

• Bane NOR installerer overvåkningsutstyr i skråningen før oppstart av kritiske grunnarbeider på Stasjonsområdet.

• Det foretas tett oppfølging i byggetiden av geoteknisk kompetanse når det skal foretas kritiske grunnarbeider på Stasjonsområdet.

• Alle grunnarbeider som utføres på Stasjonsområdet skal utføres kompensert, dvs. grunnarbeidene skal ikke forverre stabiliteten i anleggsfasen.

NGI anbefaler en grundig risikoanalyse

Rapporten konkluderer med at det er særdeles viktig at jernbaneprosjektet og anleggsgjennomføringen utføres på en slik måte at kvikkleireskred unngås.

– God planlegging og kontroll i alle faser av prosjektet er helt avgjørende for å kunne bygge jernbane på en trygg måte, og det anbefales at det utføres en grundig risikoanalyse av alle forhold som kan føre til utløsning av et kvikkleirskred, står det i rapporten.

Birger Steffensen, Bane NORs prosjektsjef i Moss, orienterte formannskapet om funnene i NGIs rapport torsdag. Han gjentok det han tidligere har sagt, nemlig at jernbaneutbyggingen er med på å styrke områdestabiliteten i området - ikke motsatt.

– Områdestabiliteten blir forbedret der hvor vi gjennomfører tiltak. Jernbaneutbyggingen skal ikke forverre områdestabiliteten og tiltakene skal gjennomføres på en trygg måte, sa han.

Endelig versjon av rapporten foreligger etter at Bane NOR har kvalitetssikret den.

Det nye kvikkleireområdet i Moss ligger midt i hjertet av sentrum.

Det nye kvikkleireområdet i Moss ligger midt i hjertet av sentrum.

Mener tiltak ikke er nødvendig i sentrum

Når det gjelder det nye kvikkleireområdet i sentrum, fra Moss kirke ned til Mosseelva og Mossesundet, via Dronningensgate og Th. Petersonsgate, anses stabiliteten som tilfredsstillende. Ingen stabilitetsforbedrende tiltak er nødvendig i denne sonen, konkluderer rapporten.

Likevel påpekes det at all utbygging her må gjennomføres uten å forverre områdestabiliteten. Det innebærer blant annet at alle byggeprosjekter pålegges å gjøre geotekniske undersøkelser.

Det nye kvikkleireområdet har fått faregrad middels; det samme som kvikkleireområdet ved Moss havn har blitt oppjustert til. Faregraden er en vurdering av sannsynligheten for at det skal gå et skred i området.

Nyeste fra Dagsavisen.no: