Nyheter

Utvider naturreservater i Moss

Det er tverrpolitisk enighet i Moss om å utvide to naturreservater på Søndre Jeløy.

Det ble klart da hovedutvalg for Landbruk, samferdsel, natur og miljø nylig behandlet saken.

Statsforvalterens (tidligere fylkesmannen) har lagt ut høringsforslag om å utvide to naturreservater på Søndre Jeløy, herunder Grønliparken og Ormåsen naturreservat og Rødsåsen naturreservat. Kommunedirektøren innstilte på det bør være tillatt å drive skjøtsel i skogen langs ferdselsårene av hensyn til friluftslivet. Han foreslår derfor at det settes av en 15 meter bred sone langs stiene hvor det vil være mulig å tynne i skogen. Dette er viktig for sikkerheten til dem som benytter seg av området.

Søndre Jeløy er et av de mest brukte friluftslivsområdene i Moss kommune, og kommunedirektøren vil vektlegge hvor viktig det er at det er rom for rydding og merking av stiene.

Arnfinn Andersen (KrF) viste til at det var vanlig at stiene blir gjørmete i skogsområder, og spurte om hvem som vil ha vedlikeholdet av stiene. Miljørådgiver Cecilie Kildahl hadde ikke svaret på stående fot, og lovte å sjekke dette.

Styringsflertallet i Moss kommune har vedtatt å legge FNs bærekraftsmål og Parisavtalen til grunn for alle vedtak og beslutninger. Utvidet vern av skog kan knyttes til FNs bærekraftsmål nr. 15, som blant annet skal sikre bærekraftig skogforvaltning.