Nyheter

BBM tapte mot staten - fikk regning på 130 000 kroner

Selv om Bedre byutvikling Moss (BBM) hadde funnet feil eller mangler ved behandlingen av jernbanesaken, ville vedtaket om å bygge likevel vært gyldig, mener Moss tingrett.

BBM saksøkte staten i håp om å stanse den vedtatte jernbaneutbyggingen i Moss.

De mener områdereguleringsplanen ikke ble godt nok utredet. Moss tingrett mener det ikke er av betydning for utfallet av saken.

– Retten finner at selv om det skulle foreligge feil som kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, så ville vedtaket etter den ulovfestede ugyldighetslære nå likevel måtte anses gyldig, konkluderes det i dommen.

Dette begrunnes blant annet med at arbeidene har kommet såpass godt i gang, at å stanse dem ville hatt altfor negative konsekvenser. Det poengteres blant annet at avtaler med entreprenører allerede er underskrevet, en hel bydel (Nyquistbyen) allerede er revet og en femtedel av arbeidene med jernbanen allerede er gjennomført.

Retten bemerket også at BBM fremmet en sak for domstolen først i september 2019 - over to år etter at Fylkesmannen hadde behandlet klagesaken for vedtaket som ble fattet i Moss bystyre 14. november 2016.

Kort forklart: Dette er BBM-rettssaken (+)

Ingen døgnflue

Et avgjørende spørsmål i rettssaken var hvorvidt BBM hadde partsevne og rettslig interesse. Det er krav som må oppfylles for at saken i det hele skal bli vurdert av retten.

Moss tingrett har konkludert med at BBM både har partsevne og rettslig interesse. Begrunnelsen er hovedsakelig at foreningen ikke anses å være en «døgnflue» - et begrep brukt av kritikere, som BBM har omfavnet og brukt i ulike markeringer. «Vi er ingen døgnflue!» har det stått på plakater foreningen har brukt.

Foruten spørsmålet om partsevne og rettslig interesse, tapte BBM saken på alle punkter.

LES OGSÅ: BBM-leder Jonathan Parker: – Vi skal ikke være en døgnflue (+)

Ingen av argumentene vant fram

Ett av argumentene til BBM for at reguleringsplanen ikke ble godt nok konsekvensutredet, var at kun det vedtatte alternativet ble utredet, foruten det såkalte 0-alternativet.

Et sentralt spørsmål for Moss tingrett har derfor vært om kommunen hadde tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med den valgte jernbaneløsningen. Retten har kommet fram til at saken har blitt godt nok belyst og at lokalpolitikerne hadde et godt nok grunnlag for å konkludere som de gjorde - med et solid flertall (33 mot 6 stemmer).

– Det foreligger etter rettens syn ingen reell mulighet for at bystyret ville truffet et vedtak med et annet innhold, står det i dommen.

BBM hadde i tillegg en rekke andre punkter som de mente gjorde behandlingen av jernbanesaken ugyldig. Samtlige punkter ble avvist av Moss tingrett.

– Retten har etter dette kommet til at det ikke foreligger noen feil ved vedtaket i saken. Ingen av ugyldighetsinnsigelsene fra BBM har ført frem. Vedtaket er dermed gyldig, og staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet må frifinnes, er deres konklusjon.

Oslo 20200326. 
Advokat Andreas Hjetland hos Regjeringsadvokaten i Oslo Tingrettt. Saken er regjeringens beslutning om å rive Y-blokka.
Foto: Vidar Ruud / NTB

Advokat Andreas Hjetland er godt fornøyd med dommen. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Som forventet

Andreas Hjetland representerte Regjeringsadvokaten i søksmålet, som førte saken på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Han er fornøyd med at de ble frikjent.

– Moss tingrett har avsagt en god og grundig dom, hvor alle BBMs angrep på gyldigheten av reguleringsplanen er tilbakevist. Det var også som forventet. Dommen er fullt ut i tråd med det som ble lagt til grunn i Fylkesmannens vedtak og det som ble fremført av staten i tingretten. Retten ser heller ikke ut til å ha vært i tvil. Staten er godt fornøyd med resultatet, sier han.

Må betale statens utgifter

Mens staten ble frikjent, ble BBM dømt til å betale statens saksomkostninger for rettssaken.

Staten krevde å få dekket til sammen 166 267 kroner for 109 timers arbeid, samt reise- og oppholdsutgifter.

Ettersom BBM vant fram i spørsmålet om partsevne og rettslig interesse, ble utgifter relatert til denne delen av saken tatt bort. Samlet erstatningssum ble derfor satt til 130 000 kroner. Dette må de betale innen to uker.

Nyeste fra Dagsavisen.no: