Nyheter

Kort forklart: Dette er BBM-rettssaken

Bedre byutvikling Moss (BBM) har saksøkt staten. Her er en oppsummering av saken.

Bilde 1 av 2

Mandag 23. november starter rettssaken mellom Bedre Byutvikling Moss (BBM) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Førstnevnte har saksøkt departementet, som overordnet myndighet for byggingen av dobbeltsporet gjennom Moss.

Bedre Byutvikling Moss (BBM) krever at vedtaket om områdereguleringsplanen for dobbeltsporet gjennom Moss kjennes ugyldig.

Dette begrunnes blant annet med at aktuelle og realistiske alternativer til trasé og stasjonsplassering ikke ble godt nok utredet, slik de ser det. BBM mener også at mange av vedtakets ulemper ble underkommunisert før planprogrambehandlingen.

Den frivillige interesseorganisasjonen, ved advokat Tine Larsen, vil i retten anføre at den vedtatte reguleringsplanen ikke oppfyller kravene om konsekvensutredning.

LES OGSÅ: Mener BBM utfordrer lokaldemokratiet ved å forsøke å endre jernbaneutbyggingen (+)

Dette er noen av feilene BBM mener er gjort

BBM vil i retten peke på det de mener er flere alvorlige saksbehandlingsfeil.

Blant annet mener de at det ikke er gjort en forsvarlig vurdering av samfunnssikkerheten i planarbeidet, med tanke på at stasjonsområdet er plassert ved en kvikkleiresone.

BBM hevder også at avtaler om eiendomsutvikling av Sjøsiden rundt den nye jernbanestasjonen, mellom Moss kommune og daværende ROM Eiendom, har vært medvirkende til at andre stasjonsplasseringer og traséalternativer ikke er blitt utredet.

De peker videre på at jernbanestrekningen gjennom Moss ikke vil oppfylle gjeldende krav til hastigheter for persontog og godstog på grunn av traséens kurvatur og stasjonsplassering.

De mener også at sakens konsekvensutredning ikke inneholder en god nok utredning av prosjektets klimagassutslipp og mener det er en saksbehandlingsfeil at tiltaket ikke har blitt vurdert opp mot naturmangfoldloven.

LES OGSÅ: «Hvis vi vinner, kan de som måtte flytte fra Nyquistbyen vurdere erstatningssøksmål mot kommunen»

Avviser feil

Kommunal- og moderniseringsdepartementets syn er at vedtaket er gyldig og det ikke foreligger saksbehandlingsfeil av betydning for vedtakets gyldighet.

Blant annet avviser de at konsekvensutredningen som er gjennomført er mangelfull, da det ikke forelå noen plikt for kommunen å utrede alternative traseer eller stasjonsplasseringer etter plan- og bygningsloven eller konsekvensutredningsforskriften.

– Selv om saksøkerne er uenige i den løsningen kommunen – etter en demokratisk prosess – har valgt, innebærer ikke dette at reguleringsvedtaket er ugyldig, skriver advokat Andreas Hjetland i sitt sluttinnlegg til tingretten.

Moss tingrett.

Saken skal opp i Moss tingrett 23. november.

Flere utsettelser

BBM sendte prosessvarsel i mai 2019. Det tok rundt tre måneder før de fikk svar.

Kort tid etter, i september 2019, sendte de stevning.

Saken ble til slutt berammet i Moss tingrett i månedsskiftet mars/april 2020. På grunn av koronaviruset ble den i stedet utsatt til september samme år.

Kort tid før dette ble saken utsatt på nytt. Årsaken var at advokat Andreas Hjetland, som fører saken for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, hadde skadet seg og var sykmeldt.

Tvistesaken skal nå opp mandag 23. november. Det er satt av tre dager til saken. På grunn av koronarestriksjoner vil det ikke være mulig for publikum å være til stede i tingretten under rettssaken.

Ny Kurs-politiker Arild Svenson, daværende leder i teknisk utvalg, er blant dem som er innkalt som vitne for BBM.

LES OGSÅ: Åpner for å fortsette kampen, selv om de skulle tape i retten (+)