Nyheter

Hjelp til å kutte ut snus og tobakk

Alle over 18 år som ønsker å endre livsstil, får nå mulighet til dette gjennom tilbudet Frisklivssentralen i regi av Moss kommune.

1 av 2

– Vi starter opp for fullt fra mandag 14. september, sier Lene Østby Furu. Hun er ansatt som Frisklivskoordinator.

Solid erfaring

For ti år siden var hun sentral i oppbyggingen av et tilsvarende tilbud i Ski kommune. Lene Østby Furu ble ansatt i Moss i slutten av januar. Men da koronapandemien også traff Norge med et smell i mars måned, ble aktiviteten i Moss forsinket.
– Hva blir hovedoppgavene til Frisklivssentralen i Moss?
– Vi er et lavterskeltilbud for folk som har behov og ønske om livsstilsendring. Målgruppen er alle over 18 år som har langtidssykdommer eller ulike former for plager. Vi skal favne bredt, og erfaringene mine fra Ski kommune tilsier at brukerne blir folk fra ulike samfunnslag og både yrkesaktive og personer som står utenfor arbeidslivet.
Det blir tilbud om fysisk aktivitet og kosthold. Brukere som sliter med snus og røyking får tilbud som kan hjelpe dem ut av avhengigheten. Og det blir gitt fokusert på spørsmål om søvn.
Målet er å fremme fysisk og psykisk helse, og vi ønsker å forebygge eller begrense utvikling av sykdom, sier Lene Østby Furu.
– Må brukerne ha henvisning fra lege for å kunne få delta?
– Erfaringsmessig er det vanlig med henvisning fra lege, fysioterapeut eller andre helsefagfolk. Men det er også mulig å ta direkte kontakt med Frisklivssentralen uten henvisning, sier hun.

Egenbetaling?

Tirsdag 1. september vedtok kommunens hovedutvalg for Helse og mestring at brukerne av Frisklivssentralen må betale en egenandel for å delta på kurs.
– Rådmannen foreslo en egenbetaling på 300 til 500 kroner for kurs som gjennomføres i Frisklivssentralen. Dette ble vedtatt, og det er meningen at egenandelen kun skal dekke reelle kostnader til kursmateriell, sier utvalgsleder Remi Sølvberg (Rødt).
Han understreker at det må være rom for unntak, noe også ble vedtatt i hovedutvalget.
– Økonomien skal ikke stå i veien for å få bedret helse. Hvis det vedtas en egenandel, må det også ligge inne en mulighet til å få fritak for dem som har økonomiske vanskeligheter, sier Remi Sølvberg.
Her er han på linje med den referansegruppa som ble opprettet for å legge til rette for Frisklivssentralen.
Referansegruppa ser flere fordeler enn ulemper i forhold til å innføre en lav egenbetaling. Det anbefales 300 kroner for gruppebaserte og tidsavgrensede kurs. Dette er kurs der det ikke stilles krav til innkjøp av kurshefter til deltakere.
Egenbetalingen vil dekke enkel bevertning og kursmateriell. Ved en eventuell utvidelse av kurstilbud kan bli aktuelt med egenandel opp til kr 500,-for å kunne dekke kostnad for større kurshefter.

---

TILBUD FRA FRISKLIVSSENTRALEN I MOSS

  • Fysisk aktivitet og livsstilsendring: Tolv ukers oppfølging. Individuell samtale ved start og slutt. Frisklivstrening i gruppe, to ganger per uke. Tema-undervisning om livsstil i gruppe hver fjortende dag
  • Kostholdskurset "Bra mat". Fem kursøkter i gruppe. Erfarings-utveksling, undervisning og praktiske oppgaver.
  • Snus- og røykesluttkurset "Tobakksfri". Seks kursøkter i gruppe. Under-visning og erfaringsutveksling.
  • Søvnkurset "Sov godt": Fire kursøkter i gruppe. Undervisning og erfaringsutveksling.
  • Frisklivssentralen i Moss starter opp i uke 38.

---