Nyheter

Kraftlinjene over Nøkkeland kan fjernes

Grunneier Vibeke Dons Wankel fikk ikke medhold i sin anke til Borgarting lagmannsrett. Dermed kan arbeidet med å flytte den omstridte kraftlinja fra Nøkkelandområdet på Kambo begynne for fullt.

Bilde 1 av 3

Den nye kraftlinjetraseen vil gå over deler av Wankels eiendom på Kambo, og en skjønnsavgjørelse i Moss tingrett førte til at hun ble tilkjent 631.000 kroner. Hun anket til Borgarting lagmannsrett, som reduserte erstatningen til 535.500 kroner. Siden resultatet i lagmannsretten ble dårligere for Wankel, må hun også bære sine egne omkostninger, og hun må i tillegg dekke utgiftene til skjønnsmenn.
Advokat Christi Erichsen Hurlen representerer Vibeke Dons Wankel, og hun forteller at de skal studere overskjønnet fra Borgarting før de tar stilling til en anke.
- Er det realistisk å komme gjennom med en anke til Høyesterett i en slik sak?
-  Det er lite rom for å slippe gjennom til Høyesterett i denne type saker.
-  Betyr at det er tvilsomt om saken blir anket?
- Ja. Men dette må jeg gjennomgå med min klient før vi kommer med en endelig konklusjon, sier Christi Erichsen Hurlen.

Lært av feilene

Daglig leder Bengt Olimb i MKEiendom er nå i full gang med å markedsføre kraftlinjeprosjektet, og håper å ha entreprenørene på plass før påske.
MKEiendom vil ikke gå på den samme smellen som i 2018. Da utlyste det kommunale eiendomselskapet en konkurranse for totalentreprise. Det kom inn kun én tilbyder, som priset prosjektet så høyt at MKEiendom avlyste hele konkurransen.
Nå deles prosjektet opp i flere entrepriser, og Bengt Olimb håper at det vil føre til en reell konkurranse mellom flere tilbydere, slik at de totale kostnadene kan holdes innenfor budsjettrammene. Som har en prognose på 110 millioner kroner.

– Forsiktig optimist

Flytting av kraftlinjene på Kambo har vært en langvarig og konfliktfylt sak. Den har i mange år ført til frykt og uro blant befolkningen på Kambo, som har vært redde for en mulig strålingsfaren fra kraftledningene. Av den grunn er også klasserom på Nøkkeland skole er blitt avstengt.

– Nå er jeg forsiktig optimist, sier styreleder Arno Rasmussen i Kambo Vel.

Han regner med at MKEiendom og Hafslund Nett  kommer raskt i gang med å skaffe entreprenører, og at fremdriftsplanen holder. Det innebærer byggestart høsten 2020, utkopling av strøm på de gamle linjene i løpet av 2022.Sanering av eksisterende linjer våren 2023, og avsluttende  grøntarbeider på våren 2023.

– Jeg skjønner at arbeidet vil ta litt tid, og ser også nødvendigheten at det kvalitetssikres godt. Men Kambo Vel kommer til å følge godt med  på den videre utviklingen, og vil pushe på hvis vi ser antydninger til forsinkelser. Vi har ventet lenge nok nå, sier Arno Rasmussen.

12 års ventetid

Det har vært en langvarig politisk strid om trasévalg, og da Bengt Olimb orienterte om saken for Moss formannskap 27.november i år, trakk han historien om kraftlinjekonflikten helt tilbake til 2007. Da ble prosjektet budsjettert til 40 millioner kroner.

Det er Hafslund Nett som skal stå for utbyggingen av kraftlinjene, og våren 2015 ble det signert en utbyggingsavtale mellom Hafslund Nett og Moss Kommune. Det var forutsigbart at det ville bli rettslig strid om ekspropriasjonssakene, noe blant annet Vibeke Dons Wankel varslet ganske umiddelbart etter at trasévalget var bestemt. Arbeidet med ekspropriasjoner har vært med på å forsinke framdriften av prosjektet. Men ved overskjønnet i Borgarting lagmannsrett er denne hindringen borte.

«Grunn til å feire»

Det var Tage Pettersen (H) som var ordfører da det stormet som verst rundt trasévalget av de nye kraftlinjene. Da overskjønnet fra Borgartinget ble offentliggjort, twitret han følgende: «Dette er en gledens dag for alle oss, som gjennom flere år har jobbet for å få fjernet høyspenttraseen over Nøkkeland skole og gjennom nordre bydel! I dag er resultatet fra overskjønnet klart. Saken gjelder ekspropriasjon av rettigheter i forbindelse med anlegg av kraftlinje, og de konkluderte med en lavere erstatning enn tingretten. Da ligger alt klart for at prosjektet kan ta ett nytt stort skritt mot realisering. Og dette er det grunn til å feire!»