Nyheter

Mangler økonomisk armslag

- Det er et meget stramt budsjett - på alle måter, sier rådmann Bente Hedum.

Moss er på 424. plass når det gjelder frie inntekter fra staten. Det er kun tre kommuner i landet som har lavere inntekter. Dette gjør det svært vanskelig å få økonomisk handlingsrom, og situasjonen vil ikke bedre seg nevneverdig de neste årene. Når det heller ikke kommer på tale å øke eiendomsskatten, er inntektsmulighetene for kommunen ganske låst. Dette er de forutsetninger rådmannen har som utgangspunkt for å lage et budsjett.

 

Hoppende glade

Men på tross av en dyster økonomisk situasjon, har rådmannen funnet plass til et par lyspunkter. Ti millioner kroner er bevilget til et forprosjekt for ny ungdomsskole og flerbrukshall på Jeløy. Dette har lenge vært en omstridt sak, som nå ser ut til å gå mot en løsning.

- Vi unner ingen den skolen vi har nå, sier elevrådsrepresentantene John-Harald Levernæs, Alfred Eliassen og Julie Jensvang, som alle går på 10. trinn på Hoppern ungdomsskole på Jeløy. De forteller om håpløse fysiske læringsforhold, hodepine på grunn av dårlig luft, små og slitne gymsaler og et trangt og nedslitt skolebygg.

- Det gjør meg ikke så mye at ikke vi får glede av dette. Det viktigste er at den nye skolen kommer. Vi må støtte dem som kommer etter oss også, sier Jensvang, som også er leder av ungdommens bystyre i Moss.

- Jeg er svært fornøyd med budsjettforslaget til rådmannen. Det er faktisk det beste budsjettet jeg husker er blitt framlagt i min tid som lokalpolitiker, sier ordfører Tage Pettersen.

- Varaordfører Anne Bramo signaliserte et ønske om å sette ned eiendomsskatten. Er Høyre med på det?

- Jeg ønsker ikke å uttale meg om eiendomsskatten nå, bortsett fra jeg kan garantere at den ikke vil bli satt opp, sier Pettersen.

Spørsmålet om økt eiendomsskatt for å sikre flere inntekter blir helt sentralt i de kommende budsjettdrøftingene.

 

- Underbudsjettering

De mest dramatiske innsparingene i 2015 kommer innen pleie og omsorgssektoren. Her har det vært en pågående omstillingsprosess lenge, og i 2015-budsjettet er det kalkulert med en nedskjæring på 18 millioner i tjenester for funksjonshemmede, 5,3 millioner i hjemmebaserte tjenester og en reduksjon på seks millioner på sykehjem.

- Jeg kan ikke utelukke oppsigelser innen pleie og omsorg, sier rådmann Bente Hedum.

- Hvor vil oppsigelsene komme?

- Vi er i en dialog med de tillitsvalgte, og jeg kan foreløpig ikke være mer konkret. Men vi ønsker å få ned vikarbehovet.

- Hvordan vil de funksjonshemmede brukerne merke innsparingen på 18 millioner kroner?

- De skal ikke merke det. Vi må gjennomføre omstillingene slik at tjenestene blir mer effektive, sier hun.

Shakeel Rehman, leder i Moss Arbeiderparti, mener det er en drastisk nedskjæring, og han vil ta initiativ til å drøfte situasjonen med de tillitsvalgte i kommunen.

- En høy grunnbemanning er forutsetningen for å mindre bruk av vikarer og for lavere sykefravær. Stadige nedskjæringer og vanskelige omstillinger fører oss inn i en ond sirkel, hvor det er sannsynlig at vi etter hvert får større behov for vikarer igjen, sier Rehman.

May Hansen i SV er enda krassere: - Dette er en ny underbudsjettering fra rådmannens side. Nedskjæringene er urealistiske, og nå skal det også spares inn seks millioner på to kommunale sykehjem, mens det private sykehjemmet på Orkerød går fri. Det på tross av at driften nå er nær ti millioner dyrere enn det kommunen budsjetterte med i fjor.

Men Rehman berømmer rådmannen for et budsjettforslag som også inneholder noen lyspunkter. Satsingen på en ny Jeløyskole, en liten oppjustering av kulturbudsjettet og ti millioner til nye veitraseer for METRO-buss og fire millioner til sykkelsatsing, blir trukket fram som positivt.