Mossing dømt for grov mishandling av både sin kone og sine barn

En 45-årig mossing er dømt til ett år og 11 måneders fengsel for grov mishandling av sin ektefelle og deres to barn. Kvinnen forklarte i retten at hun ble truet med å bli drept og partert.

45-åringen er også dømt til å betale oppreisningserstatning på 100.000 kroner til kona, og må i tillegg betale oppreisningserstatning til begge sine mindreårige barn, med henholdsvis 60.000 og 40.000 kroner. Over en lang tidsperiode ble ungene vitne til at deres mor ble utsatt for mishandling. Retten konstaterte at barna har levd under et sterkt psykisk press i en to års periode

Kontaktforbud

Retten bestemte at den tiltalte mossingen skal forbys å oppsøke ektefellen og barna. Han skal heller ikke ha anledning til å kontakte dem på telefon, sms, e-post eller annen elektronisk meddelelse, brev, postkort eller annen skriftlig meddelelse gjennom tredjemann eller lignende. Kontaktforbudet ble satt til to år.

Fysisk og psykisk vold

45-åringen er dømt etter straffeloven §282, som omfatter trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt mishandler en nærstående.
Ved flere anledninger stengte han det eldste barnet, som var under skolepliktig alder, inne i en kjeller og på badet. Retten fant ikke grunn til å betvile forklaringen fra fornærmede om at hun i perioden 2017 til 2019 ble utsatt for flere tilfeller av vold, både psykisk og fysisk, samt krenkende og nedsettende kommentarer. Kvinnen fortalte i retten at ektefellen truet med å sende henne til Afrika, som sex-slave.
Retten viste til fotografier som viste blåmerker på hennes venstre lår og bakende. I tillegg kom hennes samtaler på krisesenteret, hvor hennes opplysninger om flere hendelser stemmer overens med det hun forklarte i retten.

Utrygghet

Etter en samlet vurdering mente retten at fornærmede har levd under et regime preget av utrygghet og frykt for vold, fysisk eller psykisk, mot seg selv eller barna. I dommen heter at:
« ... Selv om den fysiske volden ikke har vært den groveste, har det psykiske presset hun har levd under i perioden vært utmattende. Det har ført til redusert livsutfoldelse, redusert selvbilde, redsel og frykt».
Det var sorenskriver Wenche Flavik som administrerte retten.
Det er foreløpig uklart om dommen vil bli anket.