Misnøye med nytt bussforslag for Moss

– Rapporten fra Urbanet Analyse om framtidig busstrafikk i Moss, er en stor skuffelse for alle som har jobbet for et bedre busstilbud i byen, sier Elisabeth Klem i aksjonen «Bedre busstilbud i Moss nå!».

Av Paul Norberg

Elisabeth Klem, Lene Olsen og Hilde Andresen bor på Framnes, og de er slett ikke fornøyd med løsningen til nye bussruter, som er foreslått av konsulentfirmaet Urbanet Analyse. Konsulentfirmaet har laget en lang utredning om busstrafikk i Østfold, og skal informere om rapporten på et møte i Miljø- og Samferdselsutvalget (MISA) i Moss kommune onsdag 29. august.

Hva med Framnes og Tronvik?

– Moss fremstiller seg selv som en by som er mer opptatt av miljø. Om denne rapporten tas til etterretning, vil det kun føre til økt biltrafikk til og fra Jeløy. De sosiale forskjellene øker når noen må gå eller bruke taxi i hverdagen, mener hun.
Aksjonsgruppa savner tilbud i områder som Framnes, Tronvik og Ekholt, og det uttrykkes sterk bekymring for togpendlere fra disse områdene, som ikke vil få busstilbud til jernbanen.
Det er mange kommentarer på sosiale medier til forslaget om nytt busstilbud i Moss. Ett av innleggene oppsummerer situasjonen slik:
«Det er mulig jeg leser feil, men dette er jo et forslag som sier at brukerne skal innrette seg etter kollektivtilbudet, og ikke omvendt».
Urbanet Analyses hovedprinsipp er at alle ruter kjøres til, eller via Moss sentrum.
«Moss sentrum er det viktigste målpunktet for reiser fra alle deler av Moss byområde. Moss sentrum er også viktig for pendlerreiser med tog til og fra Moss stasjon, og det er dermed viktig med god kollektivtilgjengelighet til stasjonen», skriver konsulentene i sin rapport, og legger opp til tre hovedruter:
• H-1 skal kjøre på strekningen Kambo-sentrum-jernbanen-Øreåsen.
• H-2 skal ha ruter fra Refsnes til jernbanen og til sentrum.
• H-3 skal kjøre i området jernbanen-sentrum-sykehuset.
I tillegg foreslås det såkalte sekundærruter til og fra områder som Orkerød, Tronvik, Framnes og Ekholt. Disse skal ha langt færre avganger enn hovedrutene.

– Ikke fornøyd

Gruppeleder (V) i bystyret, Sindre W. Mork, er heller ikke fornøyd med forslaget.
– Dette forslaget er kun en justering av dagens tilbud. Det tar ikke høyde for at Moss snart blir gravd opp når den nye togtraseen skal bygges. Da blir det langt større behov for å få ned biltettheten på veiene. Dette gir samtidig en enorm mulighet til å skape nye reisevaner for innbyggerne. Men det forutsetter at det går busser der folk bor, og at prisene ikke er for høye, sier Mork.
Han mener det er behov for å tenke helt annerledes enn konsulentfirmaet har gjort. Et av forslagene hans er at det bør vurderes å benytte mindre busser eller maxitaxi på sideruter i kombinasjon med Flexx.

Ringruter

– Alle busser bør ikke kjøre helt ned til sentrum. Vi kan bruke mindre kjøretøy som kan kjøre i «ringruter» i spesielle områder. For eksempel en rute som går fra Gimle til Hoppern via Framnes. Den vil dermed dekke Hoppern skole, Reier skole og Jeløy folkehøyskole. For folk som skal til og fra sentrum, kan det være et stoppested på Gimle, hvor det er mulig å bytte buss. Slik kan det gjøres flere steder. Gevinsten er da at det blir færre busser som trenger å kjøre helt ned til sentrum. Samtidig som mange flere får et reelt busstilbud fra de stedene de bor, sier Mork.

Prisene

Han foreslår også et enkelt prissystem. 10 kroner dagen, 100 kroner i måneden og 1.000 kroner i året.
– Det er viktig å gjøre det attraktivt for folk å ta bussen. Og da må det være et rimelig og enkelt prissystem, og et busstilbud som ikke er ekskluderende.  
– Hvordan skal Østfold Kollektivtrafikk finansiere slike løsninger?
– Det er nødvendig å finne løsninger som skal gi varige løsninger, også etter at gravearbeidene i Moss er ferdige. Derfor bør fylkeskommunen allerede nå søke økonomisk samarbeid med Bane Nor og Statens vegvesen, slik at fylkeskommunen og staten kan samarbeide om gode løsninger, som også vil være en god miljøinvestering, sier Sindre Westerlund Mork.