Effekten av rv19-trafikken er ikke bare bilkø. De siste par årene har det blitt målt farlig høy konsentrasjon av svevestøv ved Kransen. Svevestøv som blant annet kommuneoverlegen og miljøvernsjefen i kommunen har pekt på skyldes veitrafikken.

Vil gasse på for å løse køfloka

I fjor passerte det i snitt over 23.500 kjøretøy i døgnet over Rådhusbrua. Nå vil ordføreren ha en raskere oppstart av den nye riksvei 19-utbyggingen.

Lokale nyheter

Ifølge sjefingeniør Terje Arnesen i Statens vegvesen er det kun to veistrekninger i fylket hvor de har registrert mer trafikk enn på rv19 i Moss i fjor: E6 ved Storebaug og rv110 over Fredrikstadbrua. Sistnevnte nådde rundt 30.000 daglige passeringer i fjor, mens E6 Storebaug hadde 40.655.

– Riksvei 19 er uten tvil et av mest trafikkerte tellepunktene vi har, forteller han.

Ny rv19 vil «samle» byen

Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre skal legge fram sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) før påske. Der ligger det an til at det skal brukes godt over 900 milliarder kroner på samferdsel de neste 12 årene. Av disse skal 1,1 milliard kroner gå til ny riksvei 19 gjennom Moss, kunne fornøyde lokalpolitikere fortelle i slutten av februar, deriblant ordfører Tage Pettersen (H).

Han mener å på plass en ny rv19-løsning er svært viktig for by- og sentrumsutviklingen.

– Det betyr at vi plutselig kan se på Moss sentrum om ett helhetlig sentrum, da riksvei 19 i dag er en barriere som deler sentrum i to. Det vil også ha et kjempeviktig klimaperspektiv; luftkvaliteten vil bli langt bedre enn i dag. Det betyr også flere titalls millioner i besparelser for transportnæringen, med tanke på hva det koster dem å stå i kø i dag, sier han.

LES OGSÅ: Slo alarm om kvaliteten på mosselufta

Vil fremskynde planene

Planlagt oppstart for dette arbeidet er i først i 2024, men Pettersen håper det vil være mulig å sette i gang tidligere.

– Statens vegvesen har vært tydelige på at planprosessen krever årene fram mot 2024, men vi ser om vi har muligheter til å gjøre noen «shortcuts», sier han.

Den største snarveien er å hoppe over kommunedelplanen og gå rett på reguleringsplanen. I så fall må vegvesenet få grønt lys fra Samferdselsdepartementet om å vike fra den vanlige planprosessen.

– Vi håper på å få gehør for en mer smidig planprosess av den politiske ledelsen i departementet, sier Pettersen.

Han ser for seg at det vil være mulig å spare ett til halvannet år ved å hoppe over kommunedelplanen.

– Hvert eneste år som vi klarer å kutte fram oppstart er viktig for Moss by, sier han.

– En forferdelig belastning

Varaordfører Benedicte Lund (MDG) mener det er trist å se hvordan trafikken langs rv19 bare øker.

– Utviklingen er også et tegn på at ansvarlige myndigheter ikke har lykkes godt nok med kollektiv- og sykkelsatsingen ennå. Veien er en forferdelig belastning som vi ikke kan løse eller ta ansvar for på egenhånd. Dette er et riksansvar, sier hun og peker på at lokale politikere har begrensede påvirkningsmuligheter på riksveier som Statens vegvesen har ansvaret for.

Likevel peker hun på flere grep som lokalpolitikere selv kan gjøre for å begrense trafikken på strekningen.

– Å fullføre sykkelplanen i Moss vil være et utmerket ledd i det arbeidet. Vi må også legge ytterligere press på fylkeskommunen, slik at de utvikler et busstilbud som er attraktivt nok til at folk lettere velger buss fremfor bil. Det er dessverre ikke godt nok nå. Deretter mener jeg vi ikke må gjøre det for enkelt å parkere for en billig penge i sentrum, sier hun.

Hennes parti ønsker nemlig å begrense lokalandelen av biltrafikken, lik den på rv19, ved å skape bedre kollektivtilbud og andre grønnere løsninger. I Oslo har partiet også tatt opp kampen om et bilfritt sentrum.

– Vi mener sentrum skal være for folk og ikke biler, sier Lund.

– Ønsker dere det i Moss også?

– Ja, og det tror jeg egentlig det er politisk vilje til å få til også, svarer hun.

Trafikken i fylket øker stadig

I Østfold finnes det totalt 20 registreringspunkter som teller trafikken kontinuerlig. De registrerte en økning på 0,4 prosent mer trafikk i 2016 sammenlignet med året før. Det er litt under landsgjennomsnittet (0,6 prosent).

Mest trafikk langs rv19 gjennom Moss finner vi på innfartsveien, nærmere bestemt over Mosseelva, ifølge Statens vegvesen.

Der passerte i snitt over 25.000 biler i døgnet i 2015, som er de ferskeste tallene på dette tellepunktet.

I motsetning til på Rådhusbrua, hvor det siden 2015 har vært kontinuerlig telling, er dette resultatet beregnet ut ifra tellinger foretatt i fire forskjellige uker fordelt utover året. Dermed vil feilmarginen være noe større her.

I 2013, da vegvesenet brukte samme tellemetode over Rådhusbrua, estimerte de at strekningen hadde en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på 21.708 kjøretøy. På grunn av den endrede tellemetoden blir det derimot ikke helt presist å sammenligne ÅDT fra tidligere år enn 2015, forklarer sjefingeniør Terje Arnesen.