- Vi vil ha et menneskelig NAV

– Når regjeringen gjennom flere år har sulteforet NAV med å kutte i etatens budsjetter, så går dette til syvende og sist ut over klientene. Dette merkes også i Moss, sier Remi Sølvberg (Rødt).

Remi Sølvberg er ny leder i hovedutvalg for Helse og mestring i det nye kommunestyret. I kommunestyret 6. november fikk han enstemmig oppslutning om følgende forslag: «NAV-kontoret i Moss beholder sine nåværende felles ressurser i mottaket (240 prosent), slik at det kan tilbys ekstra veileder som er tilgjengelig for å bistå med håndtering av krisesøknader om økonomisk sosialhjelp, manuelle meldekort og andre oppgaver via fagsystemene i hele åpningstiden».

Menneskeskjebner

– Hvorfor er dette viktig?
– De sentrale myndighetene ønsker færrest mulige direkte konsultasjoner mellom NAV-ansatte og brukerne av NAV-tjenester. De ønsker at all kommunikasjon skal skje på nettet. De ser ut til at de glemmer at dette er mennesker som er avhengige av NAV for å kunne fungere i samfunnet.    Når NAV-kontorene Moss og Rygge blir slått sammen, er det derfor nødvendig å legge forholdene godt til rette for alle som har behov for hjelp.
Når regjeringen struper NAV økonomisk, har jeg forståelse for at de ansatte i etaten har behov for en del tid til saksbehandling uten klientene er til stede. Men NAV er til for å betjene innbyggerne. Derfor er det viktig å gjøre lokale vedtak som sikrer NAV-brukernes interesser.     
Det viser seg at en tredjedel av NAV-klientene ikke klarer å bruke et tekstbehandlingsprogram. Ifølge Statistisk sentralbyrå er det over 800.000 nordmenn over 16 år som mangler digitale ferdigheter, Ut fra en gjennomsnittsberegning tilsvarer dette 7.200 personer i Moss.
– Hvem er disse menneskene?
Det er en variert gruppe. Noen er eldre som har vanskeligheter med den nye teknologien. Det er mennesker med psykiske problemer, og folk med dårlig råd, som ikke eier de digitale dingesebomsene. Vi finner folk med rusproblemer og flere med ulike funksjonshemninger. Mange NAV-brukere   behersker verken norsk eller engelsk. Ikke minst er det helt vanlige mennesker som rett og slett vil snakke med et menneske ved en skranke, sier Remi Sølvberg.

Brukervennlighet

Han viser til at Helse og sosial utvalget i gamle «Kråke-Moss» har jobbet fram politiske vedtak som sier at NAV Moss skal rette et ytterligere fokus mot brukergrupper som ikke har digital kompetanse. Og at mottaket i Moss skal tilby de analoge tjenester som tilgjengelig før man tok i bruk den såkalte Kanalstrategien (2015) ved NAV.
I både Moss og Rygge er det fire timers åpningstid for dem som bruker NAV-tjenestene. Kommunestyret har nå vedtatt at dette skal fortsette når det blir et felles NAV-kontor for Nye Moss.
Irene Hetmann Landgren (Ap) fulgte opp forslaget fra Remi Sølvberg, og fikk et enstemmig kommunestyre med på følgende forslag: «Rådmannen bes rapportere om erfaring med endringene i mottaksfunksjonen til hovedutvalg for Kultur, aktivitet og inkludering (KAI); senest i møtet i mars-2020».