Ti prosent sykefravær i kommunen betyr at 195 ansatte er fraværende daglig. - Jeg frykter det blir verre når det blir nye omstillinger, sier hovedverneombud Nils Jørgen Kraft. FOTO: KENNETH STENSRUD

Sykefravær til 66 millioner årlig

MILLIONSUM: 
Sykefraværet på 
ti prosent koster kommunen 66 millioner kroner årlig.

Det er beregningsmodellen til KS som viser disse tallene, og fordelingen av de totalt 118 millionene det koster, må Moss kommune ta sin del på 66 millioner. De resterende 52 millionene blir belastet staten.

- Vi er kjent med tallene, og det er svært kostbart å ha et høyt sykefravær, men vi har ingen god løsning for å få senket fraværet, sier Kjellaug Nakkim (H), som leder kommunen administrasjonsutvalg.

 

Blir verre

- Sykefraværet er høyest i pleie og omsorgssektoren med 13 prosent, og jeg frykter at det nå vil forverre seg, sier hovedverneombud Nils Jørgen Kraft.

- Hvorfor?

- På grunn av kommunens økonomiske situasjon som tilsier nedbemanning og nye omstillinger i pleie- og omsorgssektoren. Det er i utgangspunktet tøffe arbeidsforhold for de ansatte i denne sektoren, og med færre årsverk er det naturlig at arbeidsforholdene forverrer seg. Dermed er vi inne i en negativ runddans med fare for enda flere sykmeldinger. Plagene til dem som blir sykmeldt er det verste ved denne situasjonen, men kommunens ledelse påberoper seg alltid økonomi for å skjære ned. Likevel glemmer de å se på de voldsomme kostnadene ved sykefraværet. Så selv om det spares inn på ett område, så kan de totale kostnadene likevel bli langt høyere enn innsparingene.

- Er det mulig å få senket sykefraværet?

- Det er klart. Men det forutsetter en del endringer. På enkelte avdelinger i omsorgssektoren er det opp mot 20-25 prosent fravær. Det skyldes ukultur og dårlig lederskap. Vi er nødt til å ha en tilstedeværende ledelse, som ser de enkelte medarbeiderne og som kan motivere dem i jobben. Det kan hende at avdelingslederne er så presset i arbeidssituasjonen sin at de ikke greier å utøve en god personalpolitikk. Men da er det kommunens toppledelse som har ansvaret. De skal sørge for gode rammebetingelser for både ledere og ansatte, sier Nils Jørgen Kraft.

 

Stabilt høyt fravær

Sykefraværet i Moss kommune har pendlet rundt ti prosent i mange år. Fra 2011 til i dag har det variert med mellom 9,7 og 10,4 prosent. Og de siste beregningene viser ganske nøyaktig ti prosent.

Med 1950 årsverk betyr det at 195 ansatte er borte fra jobben hver dag.

- Det er formidable tall som vi dessverre har slitt med i mange år. Vi setter i gang tiltak på ett område, og oppnår en del resultater, men kort tid etter at tiltakene formelt er avsluttet, er vi tilbake på gammelt nivå igjen. Vi hadde et mål på å komme ned i 9,5 prosent i 2014, men det ser ikke ut til at vi når dette målet, sier Kjellaug Nakkim.

- Nå kommer det nye omstillinger i omsorgssektoren. Hva skjer da med sykefraværet?

- Vi kommer uansett ikke unna omstillinger. Økonomisk er det en negativ galopperende utvikling, og i en slik situasjon er det viktig at alle ansatte stiller opp.

 

2200 kroner daglig

Ifølge KS er kostnaden for en dags sykefravær er i gjennomsnitt 2200 kroner. Dette tallet er beregnet ut fra gjennomsnittlig lønn i kommunesektoren og tillagt pensjonspremie og arbeidsgiveravgift. Denne kostnaden reflekterer tapt arbeidstid eller merkostnad av vikar. I tillegg kommer kostnader knyttet til oppfølging av sykefravær og arbeid å få tak i vikar.

Sykefraværet i norsk arbeidsliv er seks prosent. I industrien har de greid å komme enda lenger ned; i annet kvartal var fraværet 4,2 prosent.

Hvis Moss kommune hadde havnet på gjennomsnittet i norsk arbeidsliv; altså ned til seks prosent, ville de kommunale kostnadene bli 38 millioner. Altså en innsparing på 28 millioner kroner.

Bedrifter som lykkes med å få fraværet ned, betoner gjerne det målrettede arbeidet de selv driver, samt god kontakt med Nav.


HMS-kurs

HMS-rådgiver Cathrine Rebo forteller at de jobber med forebyggende tiltak sammen med kommunens bedriftshelsetjeneste.

- Arbeidsmiljøet blir kartlagt og det blir utarbeidet risikovurderinger og handlingsplaner. 40-50 ledere har nylig gjennomgått kurs i grunnleggende HMS-arbeid, og vi har satt i gang tiltak for ansatte som jobber i støyutsatte områder, sier Cathrine Rebo.

- I pleie- og omsorgssektoren er fraværet på 13 prosent. Gjennomfører dere spesielle tiltak rettet mot denne sektoren?

- Flere av de tiltakene jeg nevnte gjelder også for pleie- og omsorg, sier Cathrine Rebo.

paul.norberg@dagsavisen.no